Архів теґу: освіта

4.4. Пошуки рівноваги

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Отже, політика “комерціалізації” — це матеріалізація зусиль розвинутих суспільств знайти в національному контексті адекватні рішення глобальних проблем, обумовлених “масовізацією” освіти. Цей процес, насамперед, є відображенням якісних змін, що відбувались у післявоєнний період (50-70 роки) в економіці, соціальній сфері, на ринку праці. Саме вони обумовили поступове перетворення знання із “блага у вищу і найбільш вартісну форму капіталу”. Відповідно, зазнавала змін і головна місія вищої освіти, сформульована у політичних термінах, – соціалізація еліт, передача цінностей (“соціальна чеснота”) тощо. Її почали визначати “у термінах економічної віддачі – чи то суспільству, чи то приватній особі” . Таким чином було забезпечено відповідне підґрунтя для освітніх реформ другого етапу “масовізації” вищої освіти, що розпочались на початку 80-х років. їх зміст символічно визначають три “е” – літери, на які починаються слова: “economy” (економічність), “efficiency” (ефективність), “effectiveness” (результатив-ність), в дусі “економічного раціоналізму” . Можлива і схожа комбінація, коли замість “economy” (економічність) фігурує слово “equity” (справедливість) . Якщо на першому етапі “масовізації” вища освіта розвивалась відповідно до потреб суспільства і за рахунок державного фінансування, то на другому – відбувається все більш відчутніша зміна орієнтації на потреби ринку, приватний інтерес, вибір споживача, здійснюється диференціація джерел фінансування. Обумовлені “маркетизацією” зрушення у сутності освітнього процесу (суспільна місія, цілі, зміст, засоби тощо), не могли не позначитись на освітній політиці суспільства (education politics). Протягом 80-90-х років у розвинутих країнах – флагманах освітніх реформ, як ми вже зазначали у попередніх розділах, відбулась “фундаментальна ревізія взаємовідносин між урядом, суспільством та університетом” . Змінилась поведінка основних акторів освітньої політики (education politics), значно зросло коло зацікавлених сторін – стейкголдерів. Зокрема, за рахунок диференціації інтересів у середині головних діючих сторін, згідно з “евристичним” трикутником Б. Кларка, – державою, бізнесом та університетом. “Академічний капіталізм” надав відчутного поштовху розшаруванню колись досить одно-рідного університетського середовища на “олігархію” і “плебс”, “успішних” і “неуспішних” тощо, інтереси яких аж ніяк не збігаються. Наприклад, у Великобританії в 2002-2003 навчальному році найбільш успішний англійський університет – Імперіал коледж (Imperial College) отримав дохід (у розрахунку на одного студента очної освіти), що у 8 разів перевищував дохід “най- біднішого” ВНЗ країни – Університету Лінкольна (Lincoln University) . Змінились функції держави. Аксіомою розробників освітньої політики стало розуміння, що “уряд, як і приватний сектор, має боротись за продуктивність” . Часи “держави загального добробуту” (welfare state) минули. Маятник “держава-ринок” у 80-х роках схиляється в бік останнього . Державу, з подачі неолібера- лів, у розвинутих країнах все більше сприймають в освітній по-літиці (education politics) як “партнера”, як “сприяючий”, “регулюючий”, “прискорюючий” фактор, а не як “головний провайдер суспільного зростання і безпосередній постачальник соціальних послуг” . В дусі часу, на що ми вже звертали увагу, поширюються відповідні визначення сучасної держави – як наслідку трансформації “welfare state” (держава добробуту) у “market state” (ринкова держава), “evaluative state” (держава, що оцінює), “supervisory state” (держава-наглядач), “competitive state” (конкурентна держава) тощо. Ця метаморфоза – органічна складова “нового світового порядку” (New World Order), який формується в результаті дії процесів глобалізації. Відповідний ідеологічний та теоретичний супровід неоліберальних реформ 80-х років в освіті, зокрема у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії інших країнах, виявив себе у зливі найрізноманітніших публікацій. Досить впливові та настирні голоси прибічників ринку і жорстких критиків “welfare state” (держава добробуту), явно переважали в загальному ідейно- теоретичному хорі західних суспільствознавців. З цього приводу В. Брок-Утні зауважила, що складається таке враження, ніби “існує одна всеосяжна ідеологія – неоліберальна, тріумф ринку і корпоративного капіталізму. В секторі освіти ця ідеологія змушує розвивати освітні політики, що намагаються реструктуризувати систему вищої освіти у підприємницькому дусі” . Державі в цьому неоліберальному світі відводилась другорядна роль. І все ж, незважаючи на певні “полемічні успіхи”, особливо на тлі яскравих сюжетів на теми глобалізації та європеїзації, “welfare state” не зникла. Навіть у Великій Британії радикальна антиетатистська риторика не була матеріалізована у відповідну політику. “Британську державу добробуту було реструктуризовано, а не радикально послаблено”, – зазначає Р. Гейєр. А це означало, що ні про яку “повномасштабну передачу державою своїх функцій щодо забезпечення суспільного добробуту приватному секторові” мови не велось . Головний урок неоліберальних реформ 80-х років (Англія, Нова Зеландія, Португалія та інші країни) полягає в наступній тезі, яку вже на початку 90-х років мало хто піддавав сумніву, – “тотальна приватизація вищої освіти не сприяє підвищенню суспільного добробуту”. Започатковані в першій половині 80-х років освітні реформи ринкового спрямування потребували певної корекції. За цю справу взялися лейбористи у Великобританії, соціал-демократи у Німеччині, демократи у С Ш А (адміністрація Б. Клінтона). Певною мірою мабуть не випадково саме у 90-х роках вийшли в світ дві книги відомого англійського соціолога А.Гідденса, в яких обґрунтовується концепція “третього шляху” як сучасної філософії та стратегії для лівих політичних сил (Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics 1994; The Third way: The Renewal of Social Democracy.1998). Слід зауважити, що чимало ключевих ідей А. Гідденса знайшли своє відображення у практичних діях уряду лейбористів та інших правлячих партій лівого спрямування, які прийшли до влади після ліберально-консервативних урядів. Зокрема, концепція “третього шляху” передбачала здійснення такої освітньої політики, яка б “долала б як антогонізм лібералів до держави, так і некретичне ставлення до неї соціалістів”. І ще одна важлива теза, що найшла своє відображення у практичній політиці. А. Гідценс критично ставився “як до крайнощів ринку, так і до недоліків державного керування і запропонував цілий ряд політичних пропозицій, спрямованих на їх подолання”. Ідеї А. Гідденса і відображали, і узагальнювали поточну суспільну практику, зокрема і освітньо-політичну, розинутих європейських країн. Наприклад, у Голландії, починаючи із 1985 року послідовно втілювали в життя “нову стратегію розвитку вищої освіти”. За визначенням Ф. ван Фогта, вона із самого початку замислювалась з позицій “певного заперечення традиційної моделі всеохоплюючого планування і контролю”. Це був очевидний рух у бік ринкових механізмів у вищій освіті. Однак це аж ніяк не означало “повної відмови від урядового планування на користь “ринку”. Нова урядова стратегія в Голандії – це ретельно відпрацьована комбінація двох принципово різних механізмів координації” . Принципи відпрацювання цього механізму було із самого початку закладено у “політичному документі” Міністерства освіти і науки, який побачив світ у 1985 році, – “Вища освіта: автономія і якість”. Мета реформ – відповідати вимогам часу, перетворити вищу освіту на високоадаптивну і гнучку систему, здатну задовільнити всезростаючі вимоги до якості освітніх послуг з боку суспільства. “Ми повинні, – зазначається в урядовому документі, – знайти механізми стимулювання “мобільності системи”; ми повинні надати динамізму вищій освіті”. З цією метою передбачалось надання суттєвої автономії елементам цієї системи – закладам вищої освіти. “Варіативність” (variety), “різноманітність” (diversity) системи – її відповідь на зростаючу “варіативність”, “різноманітність” зонішніх викликів і запитів. Створюються необхідні умови для конкуренції – ключового елементу функціонування ринку освітніх послуг. Паралельно удосконалювалась і друга складова механізму регулювання – планування. Його основним методом мав стати, згідно нового “політичного документу” Міністерства, “діалог між Міністерством та інститутами вищої освіти”. Нова система планування мала 2-х річний цикл. Перший урядовий документ “План розвитку вищої освіти та досліджень” було презентовано у 1988 році. Плани інститутів затверджувались в Міністерстві, але після 1993 року це правило було скасовано. Обов’язковою залишалась умова його публікації. Нові “правила гри”, що відпрацьовувались майже десять років, було закріплено у новому законі про вищу освіту, який вступив у силу 1 серпня 1993 року. Було анульовано сімнад-цять підзаконних актів, що регламентували до цього діяльність системи вищої освіти. Збалансований підхід, започаткований “новою стратегією” у 1985 році, зберігався і послідовно впроваджувався в життя. Інститути, зокрема отримали можливість вільно обирати і розвивати свої освітні програми. Однак при цьому уряд залишав за собою право втручатись, коли “не спрацьовували механізми саморегулювання” в інститутах, або коли “макро-ефективність” усієї системи освіти опиниться під загрозою”. Згідно Закону “макроефективність” системи мав забезпечувати “Центр регістрації освітніх програм вищої освіти”. У його системі зберігається інформація про усі інститути країни. Зауважимо, що державне фінансування може отримати лише зареєстрована програма. Започатковуючи нову програму, інститути зобов’язані інформувати Міністерство. їх пропозиції розглядає спеціальний комітет. Його діяльність не відзначалась особливою жорсткістю. Все йшло до того, що Міністерство все менше і менше потребувало послуг комітету, хоча на 2002 рік він ще діяв . Вищі навчальні заклади Голландії розвинули досить ефективну саморегулюючу систему контролю за якістю освіти. Разом із тим держава не самоусувалась від цієї справи. Згідно з новим Законом запроваджувався інститут державних інспекторів, якого не існувало до 1993 року. їхня головна функція – відстеження ефективності роботи систем контролю якості в інститутах, здійснення, у разі необхідності, власних заходів. Результати “процедур оцінювання” обов’язково доповідаються міністрові. Автономія інститутів протягом 90-х років неухильно зростала, особливо у фінансовому менеджменті, адмініструванні, управлінні персоналом тощо. Держава, насамперед, постійно удосконалювала свої методи регулювання, зокрема планування, контролю якості тощо. “Комбінацію координуючих механізмів планування та ринку у новій стратегії розвитку вищої освіти можна ро-зглядати, – вважає Ф. ван Фогт, – як обґрунтовану спробу уряду взятись за (і вирішити?) проблему як ринкових, так і неринкових неспроможностей (failures)” . Держава, як свідчить досвід Голландії, інших розвинутих країн, перш за все англосаксонських, суттєво переглянула свою освітню політику. Ї ї головна функція, а відповідно і засоби реалізації, – створення загальних умов, зокрема “меж майданчиків і правил гри для провайдерів освітніх послуг”. І питання зараз, як вважає Б. Йонгблад, полягає “не в тому як багато уряду, а, скоріше, в тому, що може уряд зробити і як він може це зробити краще?”. Відповідно, хибним залишається твердження – чим “вільніший” ринок, тим краще. “Вільного” ринку не буває в природі. Питання полягає в тому, як скорегувати ринкові неспроможності шляхом встановлення розумного балансу між державним регулюванням, ціновими механізмами, моніторингов им інструментарієм, системного регулювання якості освіти тощо. Політика пошуку балансу між державним регулюванням і ринком в публікаціях західних вчених отримала відповідне метафористичне оформлення. Найбільш поширене – це порівняння із міфологічним богом часу Янусом – двома обличчями – старим і молодим, оберненим в різні боки. Одне із них, слід розуміти, уособлює державне планування, друге – ринок. Можливо, автори метафори враховували і переносний зміст – дворушник, підступна людина. Існують й інші метафористичні визначення політики “балансу”. Наприклад, “політичного гібридизму”, який вважається цілком адекватною відповіддю “на проблеми регулювання системи вищої освіти” в контексті європейської освітньої політики.

4.3. Повчальний досвід

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Подальшим кроком у вивченні сутності та закономірностей функціонування ринку освітніх послуг є порівняльний аналіз наявних національних моделей. Безумовно, це забезпечує більш високий рівень узагальнень і висновків, створює необхідні передумови для наукової інтерпритації загальносвітових тенденцій. В руслі реалізації обраного нами підходу, об’єктом дослідження залишається проблема взаємодії освітньої політики і ринку. Визначаючи її масштаб, скористаємося критеріями добору національних систем вищої освіти, які використовують автори одного із порівняльних досліджень, про який ми вже згадували вище. Ми також будемо аналізувати політико-освітию практику у чотирьох країнах (Німеччина, Голландія, Франція, Велика Британія) і одному із штатів США – штаті Мічиган. Обираючи ці країни, автори компаративного дослідження керувалися наступними критеріями. По-перше, відбір “конкретних прикладів” у їх певному національному вимірі має забезпечити достатню представницьку і контрастну загальну картину, – за масштабом освітніх систем, їх географічним розташуванням, характером політичних систем тощо. По-друге, інформація має бути доступною. Серед обраних для аналізу країн Франція, з одного боку, Велика Британія і штат Мічиган, з другого, уособлюватимуть два протилежні полюси у сприйнятті і розвитку ринкових відносин у сфері вищої освіти. “В той час як у Великій Британії та штаті Мічиган ринок розглядається урядами як “союзник”, у Франції його сприймають як “ворога” . У змістовному вимірі об’єктом нашої уваги є наступні сектори ринку у сфері вищої освіти: – “коротка” вища освіта (3 роки навчання – мінімальна тривалість вищої освіти). Зазвичай це рівень бакалаврату – перший рівень освітньої кваліфікації. – “повна” і “поглиблена” (підготовка магістрів (Master Degree, докторів наук – PhD), професійне вдосконалення у формі пост докторських студій . У працях зарубіжних дослідників, зокрема і у згадуваному порівняльному дослідженні використовуються два терміни — “initial” і “post-initial higher education”. По суті вони відображають зміст феномену, який зазвичай визначається термінами – “коротка” та “повна”, маючи на увазі, безумовно, що “повна” – це і “повна” і “поглиблена” вища освіта (post-initial). – ринок комерційних досліджень за контрактом між університетами та споживачами інтелектуального продукту. Фундаментальні дослідження залишаються поза нашою увагою. Ключовим питанням порівняльних досліджень, ах і у випадку розгляду окремих національних освітніх систем, залишаються питання – наскільки впровадження ринкових механізмів відповідає суспільним потребам і очікуванням споживачі”, чи зберігається баланс у задоволенні суспільних і приватних інтересів у користуванні “змішаним" благом – вищою освітою? Відповідно, “ якою метою впроваджуються ринкові механізми в кожному конкретному (саае) випадку? 1 нарешті, чому вважається, що ринкове регулювання маг переваги у порівнянні із вже існуючими в освіті регуляторними механізмами? У Голландії точкою відліку початку впровадження ринкових механізмів регулювання вважається 1985 р., коли Міністерство освіти і науки ознайомило громадськість із відповідним політичним документом: “Вища освіта: автономія і якість” Однією із стратегічних цілей вважалось більш активне залучення приватних інвестицій у вищу освіту і підвищення П соціальної відповідальності перед суспільством. Потребе у ресурсах із приватних джерел пояснювалась тим, що, з одного боку, суттєво зріс попит на працівників із вищою освітою, з другого – державне фінансування залишається, у кращому випадку, на стабільному рівні. У Німеччині, на думку авторів порівняльного дослідження, головним мотивом “маркстизаціГ вшцої освіти було намагання під вищити якість вик падання у державник інститутах, Його ефективність. Передбачалось привести у відповідність із змінами у потребах суспільства структуру вищої освіти через збільшення частки приватної освіти. У штаті Мічиган зменшення обсягів фінансування із урядових джерел та, відповідно, зростання потреб у приватних ресурсах, були тими головними умовами, що зумовили дієвий інтерес до впровадження ринкових механізмів. Цей процес розпочався ще у середині 70-х років XX столітті. У Великій Британії “органічною складовою майже усіх реформ англійського уряду у 80-х – 90-х роках був рух у напрямку впровадження ранкових підході в” . Ці заходи підпорядковувались стратегічнії меті – підвищенні ефективності і стовреиня необхідної оском in уостмич участі у вищій освіті більш широкої маса молоді. Існує п рохолодне ставлення, особливо із боку освітньої вашої бюрократії, до ринкових відносин в сфері освіти. Хоча саме у Фракції найбільш акцентовано від стоюється принцип справедливості. Базові умова функціонування освітнього ранку, його структура, поведінка акторів мають свої особливості у кожному із трьох його сегментів. Розглянемо їх спочатку в секторі “короткої" вашої освіта. Відразу ж треба звернути увагу на значні відмінності у країнах, що порівнюються, у кількості та типах провайдерів. Найвищий рівень різномшітності (diversity) спостерігається у Франції і штаті Мічиган. У Голландії кількість університетів є незначною. Головний контингент тих, хто вступає до інституту – ц е випускники середніх шкіл. Щодо наявності бар’єрів для конкуренції, у базових умовах функціонування ринку, то вони практично відсутні у всіх країнах. Єдина країна, де існує певна небезпека монополістичних тенденцій через незначну кількість університетів, – це Голландія. Порівняння структур національних ринків виявляє наступне. Наприклад, у Німеччині існують певні складнощі для нових інститутів у доступі до ринку. Досить складаю заснувати новий навчальний заклад, який би мав право навчати на офіційно затвердженому рівні. Усі державні вищі навчальні заклади офіційно реєструються на регіональному рівні. Приватні інститути потребують затвердження на рівні міністра. Нові програми проходять процедуру апробації. Особливості державного фінансування створюють певні перепони у розгортанні ініціативи інститутів. Воно має, як правило, цільовий характер, що робить проблематичним можливість бути конкурентноспроможним гравцем у “іграх обміну”. Схожа ситуація і у Голландії: для того, щоб заснувати приватний навчальний заклад, необхідний дозвіл на рівні міністра освіти, культури і науки. Впровадження нових програм або зміни в існуючих в усіх вищих навчальних закладах – це все підлягає регулюванню. Інститути не мають будь-яких бар’єрів у системі фінансування. Наданими ресурсами вони користуються у спосіб, який їх влаштовує. У Франції, щоб заснувати новий інститут, особливих проблем не виникає. Однак складно впроваджувати нові програми. Усі національно визнані університетські дипломи централізовано плануються і реєструються. Міністерство має значний вплив на кадрову політику інститутів, штатний розклад, рівень заробітної плати тощо. У Великій Британії, навпаки, складно заснувати новий університет. Але якщо все ж усі необхідні процедури виконано, новий навачльний заклад може розробляти будь-які програми, змінювати їх за своїм бажанням. Однак не кожна програма має шанс отримати державне фінансування. Держава обмежує кількість оплачуваних місць. Як і у Голландії, англійські університети мають можливість використовувати державні кошти за власним розсудом. У штаті Мічиган найбільш ліберальні умови для ринкової діяльності. Не існує особливих обмежень у справі відкриття нового навчального закладу. Діючі інститути вельми незалежні у використанні державних фондів. Отже, відмінності між національними системами полягають перш за все, в тому, що в Голландії, Німеччині та Франції і інститути, і навчальні програми підлягають процедурі акредитації – офіційного визнання державними органами. Держава бере на себе відповідальність за “громадську вагу” дипломів. Подібна більш-менш централізована система значно ускладнює, на думку авторів порівняльного дослідження, впровадження ринкових механізмів. У Великій Британії та штаті Мічиган система акредитації набагато децентралізованіша, що відкриває більше можливостей для ринкових маневрів вищих навчальних закладів. Порівняльний аналіз поведінки акторів ринку, перш за все, передбачає звернення до характеристики попиту та цінової політики. У штаті Мічиган інститути можуть призначати ц іни на освітні послуги самостійно. їх рівень різниться як між інститутами, так і навчальними програмами. У Великій Британії уряд визначає рівень оплати за студентські місця, що фінансуються державою. Кількість цих місць визначається в результаті домовленості між інститутами та урядом. При цьому інститути мають можливість набирати студентів зверх цієї квоти за певну плату. Це стосується, зокрема, зарубіжних студентів. У Німеччині та Франції “коротка” вища освіта (у державних інститутах) безкоштовна для студентів. У Голландії ситуація схожа, за виключенням того, що плата за навчання призначається міністерством. Система оцінювання якості освіти має свої особливості в кожній з країн. У Голландії цими проблемами переймається уряд. Важливо, що відповідна інформація стосовно якості навчальних програм максимально доступна для громадськості. Хоча певні проблеми мають місце, зокрема коли мова іде про деякі приватні інститути. У штаті Мічиган існує довільна практика акредитації навчальних програм. Оскільки існує свобода вибору у встановлені інститутами плати за навчання, це зумовлює відмінності в якості між інститутами і навчальними програмами. Дня споживача існують певні труднощі в оцінюванні того, наскільки серйозними с ці розбіжності. Ринок стає менш прозорим. У Великій Британії проблемами якості освіти переймаються урядові структури. Вони цілком лояльно ставляться до відмінностей у якості навчання, але тільки за умови, що воно відповідає певним вимогам. Результати оцінювання цілком доступні для громадськості. У Франції оцінювання якості навчання теж належить до прерогатив державних органів. У контексті світового, європейського досвіду впровадження ринкових механізмів в систему функціонування вищої освіти певною специфікою виокремлюється відповідна практика піренейських країн – Іспанії і Португалії. Вони досить часто фігурують у дослідженнях “порівняльної політики” (comparative politics) як зразки “транзиту” суспільства від авторитаризму до демократії. Саме цей фактор є спільним для досвіду названих країн у реструктуризації вищої освіти. Загальні спільні цілі “де-мократичного транзиту” багато в чому визначали пріоритети освітньої політики, в тому числі і зміст її “маркетизації”. Пока-зовими і багато в чому навчальними були дії політичного керівництва країн, характер їх впливу на стан і перспективи розвитку вищої освіти. Зрозуміло, що вища освіта Португалії не належить до когорти світових лідерів, але її досвід у цій сфері заслуговує на увагу з точки зору глибини і драматичності перетворень в політико- освітиій сфері. Події 1974 року, що поклали край авторитарному режимові, надали серйозний імпульс, в контексті “демократичного транзиту”, реформам у вищій освіті. До цього часу вона мала елітарний характер, хвилі “масовізації вищої освіти”, що охопила більшість європейських країн, її оминала. Державна освіта абсолютно домінувала. Існував лише один приватний навчальний заклад – Католицький університет, заснований у кінці 60-х років. Революційний ентузіазм, свята віра у можливості демократії і ринку, антиетатистські настрої стали, фактично, вирішальним чинником, що визначав зміст освітньої політики нового керівництва країни. Зокрема, особливу роль відіграв Р. Карнейро, який був міністром освіти у вирішальний період реформ – 1987-1991 p.p. Вважається, що саме цей політичний діяч несе “відповідальність за вибухову експансію приватної вищої освіти”. Політики, що прийшли до влади після революції 1974 року, вважали, що ключовим засобом вирішення більшості проблем португальської вищої освіти має стати приватна освіта, яка була тотожною, з точки зору того ж Р. Карнейро і його однодумців, “вільній освіті”. Віра у її реформаторський потенціал була абсолютною. Нова Конституція країни, прийнята у 1976 p., гарантувала, на відміну від попередньої (1933 p.), право на існування приватної освіти. Реформатори, здійснюючи свій курс на розвиток приватного сектора, аргументували цілі перетворень наступним чином: – чим більше буде існувати незалежних інститутів, тим більше диверсифікованою буде система освіти; – приватна освіта є менш обтяжливою для суспільства, ніж фінансована державою; – регіональний розподіл інститутів може краще забезпечити саме приватна освіта; – принципи соціальної рівності і справедливості ефективніше впроваджує в життя приватна освіта; – викладання та дослідження у приватних інститутах більше відповідають галузевим та регіональним потреба м . “Вільна” вища освіта розглядалась провідними політичними акторами як важливий ідеологічний інструмент зміцнення португальської демократії, один із важелів прискорення її соціального та економічного розвитку. Тому не дивно, що “вільна” вища освіта розвивалась за протекції досить впливових політичних діячів, які формували відповідним чином суспільну думку і здійснювали практичну політику. В чому полягали її головні особливості? По-перше, створювались надзвичайно сприятливі ринкові умови для розвитку приватного сектору шляхом штучного стримулювання попиту на вищу освіту. У 1988 році було запроваджено заходи, які значно полегшували і спрощували процедуру вступу до вищих навчальних закладів. Наданими можливостями пев- ною мірою скористалися новоутворені приватні університети, яких на кінець 90-х років було вже 12. По-друге, уряд анулював будь-які обмеження стосовно можливості викладачів працювати як у державних, так і приватних ВНЗ. Це не могло не позначитися негативно на якості освітніх програм. По-третє, міністерство освіти ініціювало ряд заходів, метою яких було налагодження можливих каналів фінансування державою вільного сектору вищої освіти. Поступово такі умови було створено і внесок держави у бюджет приватних ВНЗ з кожним роком зростав. Зрозуміло, що активність держави принесла досить вражаючі результати. Португальські вчені наводять такі факти: у період між 1987 і 1991 роками кількість студентів у державному секторі зросла на 40 %, а у приватному – на 250 %. У 1983 – 1984 pp. частка зарахованих студентів до державних університетів складала 76 %, державних політехнічних інститутів – 12,6 %, приватних університетів – 7,9 %, приватних, політехнічних інститутів – 3,3 %. У 1989 -1990 p.p. відповідні частки складали: 63,5 %; 15,0 %; 10,5 %; 11 %. У 1996 – 1997 p.p. – 46,7 %; 18,6 %; 15 %; 19,7 % . Наслідки здійснюваних реформ у Португалії були абсолютно протилежними очікуваним результатам. Зокрема, кількість зростання приватних вищих навчальних закладів аж ніяк не виявила себе у зростанні різноманітності (diversity) освітніх програм. На кінець 90-х років у Португалії більшість (60 %) “вільних” інститутів (включаючи і Католицький університет) присвятили свою діяльність соціальним наукам, менеджменту та праву (у державному секторі – відповідно 25 %). Обирались напрями найбільш прибуткові і найменш затратні. Знайома картина, чи не так? Приватний сектор не вирішив проблему нерівномірності у регіональному розподілі надання освітніх послуг. Понад як 95 % “вільних” інститутів зосереджувались у двох регіонах країни. При цьому 80 % навчальних закладів цього типу були сконцентровані у двох найбільших містах – Лісабоні та Порто. Державні інститути – відповідно 68 % і 49 % “Вибухове” зростання приватної освіти негативно позначилось на всіх складових навчального процесу. Деякі новоутворені заклади вищої освіти “мали рівень ненабагато вищий за середні школи. У них не було постійного і добре підготовленого штату викладачів” . На початок нового тисячоліття більшість приватних інститутів перебували у стані глибокої кризи, що ставила їх на межу “колапсу”. Вони за всіма показниками поступалися у кон-куренції із державними університетами. Західні фахівці, перш за все португальські, вважають, що головну відповідальність за ‘‘некерованість”, “стихійність” процесу впровадження “ринкових елементів та механізмів” у вищу освіту несе держава. Зокрема, приймались “суворі закони, але вони не завжди сприймались серйозно” . Неоднозначною залишається ситуація із розвитком автономії державних університетів. Особливо це стосується системи фінансування їхньої діяльності, яка все ще зберігає певні обмеження. Як це не парадоксально звучить, але у приватних навчальних закладах, як зазначають португальські дослідники, ситуація ще “гірша”. Наприклад, вони, на відміну від державних закладів, не мають права “створювати, призупиняти або відміняти навчальні програми самостійно без узгодження із міністерством освіти” . Слід зазначити, що коли читаєш дослідження португальських вчених, важко позбутися відчуття, що мова іде не про Португалію, а про події у нашій країні. Наскільки все, аж до дрібниць, схоже. І навіть характер аргументації. “Тільки з огляду на специфіку португальського суспільства, – пишуть А.Амарал і П. Тешейра, – можна пояснити, чому сталося так, що експансія та диверсифікація вищої освіти відбувались зовсім не в тому напрямку, який було визначено цілями державної політики” . Отже, реалізуючи політику “неконтрольованої експансії приватного сектора”, уряд країни виявився неспроможним створити належні умови для функціонування реального конкурентного середовища у сфері вищої освіти. Держава, маючи у своєму розпорядженні всі необхідні регуляторні можливості, не застосовувала їх, пустила справу на самоплив. Тому не дивно, що це був не ринок, а “ілюзія” його наявності. Ідеї, якими керувались “демократичні романтики”, виявилися хибними. Практика їх реалізації – переконливе підтвердження істин, що вже стали надбанням підручників. “Історичний досвід переконує, що політика стає рушійною силою розвитку суспільства і людини, якщо вона науково обґрунтована. Такою є політика, якщо вона застосовується на об’єктивно діючих законах, враховує різноманітні інте-реси суспільства, передбачає багатоваріантність рішень і свободу вибору. Якщо ж політика спирається на спотворену теорію, що не виходить із об’єктивних законів і всієї сукупності інтересів суспільства, підпорядковує одні інтереси іншим, вона не є науковою. Така наука знезброює людину, робить її цинічною та байдужою або фанатичною і деспотичною, призводить до кризових явищ у суспільстві, а то й до регресу. Це стосується й економічної політики” . Португальський експеримент переконливо довів, що впровадження ринкових механізмів – це складний та пізнавальний процес, який не може відразу принести позитивні результати. І найважливіший урок – держава не може, з точки зору суспільних інтересів та стабільності, залишатись або пасивним спостерігачем, або занадто завзятим “промоутером” реформаторських перетворень в системі освіти. “Тільки ефективне та активне регулювання збоку держави, – зазначають португальські вчені, – яка створює прозору і легітимну систему правил, може забезпечити можливості для певного використання переваг від впровадження ринкових механізмів. Будь-яка інша позиція держави спрямує розвиток ситеми вищої освіти хибним шляхом” . В Іспанії події ззовні розвивались за схожим на Португалію сценарієм. Середина 70-х років – початок демонтажу авторитарного спадку франкістського авторитарного режиму. Після прийняття у 1978 р. нової Конституції країни радикальні зміни відбувались у надзвичайно стислий термін, зокрема і в сфері вищої освіти, яка на кінець 90-х років “кардинально змінилась у порівнянні із початком 80-х років”, тобто майже за 20 років реформ. Але на цьому, здається, схожість із португальським досвідом закінчується. Мабуть, тому що Іспанія була більш заможнішою, і, відповідно, менш радикалізованою, продемонструвала зовсім інші, більш зважені і обґрунтовані економічно, зразки впровадження ринкових механізмів регулювання. Хоча, як ми вже зазначали, реформи вищої освіти в цій країні відбувались не без проблем і досить суперечливо. Іспанія – країна зі стійкими “державницькими” традиціями. Держава традиційно виступала гарантом академічних свобод і незалежного статусу адміністрування в університетах. На відміну від США, де гарантією від зовнішніх впливів традиційно є приватна власність. Протекція з боку ліберальної держави була порушена в Іспанії за часів Франко. Відновлення академічних прав і свобод стало однією із першочергових цілей реформ у вищій освіті. Необхідний законодавчий базис в контексті прийшлої нової Конституції було закладено з прийняттям університетської реформ и . Час показав, по саме цей законодавчий акт надав необхідного і мпульсу процесові звільнення університетів від надмірної державної опіки і поступового руху на шляху впровадження ринкових ме ханізмів. Головні моменти названого закону означали, що: – університети набували прав бути автономними імститу ція ми. Вища освіта розглядалась як система незалежних і конкурентних між собою утворень; – безпосередню відповідальність перед університетами, особливо у сфері фінансування, ніс тепер не центральний уряд, а органи влади автономних регіонів; – створювались умови два функціонування приватних університетів; – центральний уряд визначав базові умови “пр авила гри” , опікувався кадровими питаннями (професура і більшість університетських працівників є державними службовцями), – регіональні органи влади несуть відповідальність за фінансування державних університетів та планування розвитку вищої світи в регіоні; – у компетенції університетів перебувають усі внутрішні питання організації їх діяльності – навчальний процес, наукова діяльність, менеджмент тощо. Найважливіші питання вирішуються колегіальними органами. Ректора обирає Сенат університету. Зазначені законодавчі та структурні зміни, як підкреедюе К. Мора, є свідченням початку руху університетів в контексті трикутника Б. Кларка від держави до ринку. На цьому шляху ще залишалося чимало перешкод. Після прийняття закону 1983 р. почалось поступове реформування системи фінансування державних університетів. Головне джерело ресурсів – регіональна влада. Університети витрачають отримані гроші за власними потребами, хоча зовнішні впливи в деяких питаннях все ще досить відчутні. Загальні витрати на вищу освіту у 80-90-х роках зросли суттєво, хоча недофінансування все ще має місце. На початку 80-х років загальні витрати на вищу освіту складали 0,39 % ВВП, а через 10 років – уже 0,9 %. Середній показник у розвинутих країнах складав 1,7 % ВВП . У систему фінансування поступово впроваджувались ринкові елементи. Зокрема, заохочуються пошуки додаткових джерел фінансування, зокрема приватних. Зростає усвідомлення, що конкуренція в сфері фінансування сприятиме зростання ефективності освітнього процесу. Заохочується філантропічна діяльність. Приватні університети не фінансуються державою. Однак дослідники, що репрезентують їх, мають можливість виборювати державні гранти. На кінець 90-х років у приватних університетах навчалось менш ніж 5 % загальної кількості студентів. Викладачі у цих навчальних закладах не мають статусу державних службовців. Із 52 університетів 7 – недержавні, 6 з яких було відкрито після 1991 року. Можна було б продовжити характеристику іспанської системи вищої освіти, але і наведених даних досить для певних висновків. Не можна не погодитись із західними фахівцями, які вважають, що керівництво країни в цій справі діяло досить послідовно і зважено. Віз не опинився поперед коней. Ринок не вважався метою реформ. Це лише засіб, інструмент. “Головною метою реформ є модернізація і демократизація університетів в контексті адаптації системи вищої освіти до соціо-економічних потреб країни, що індустріалізується** . Досвід США, розвинутих європейських країн у реформуванні системи вищої освіти став певним зразком для інших регіонів світу. Деякі країни, як наприклад, Нова Зеландія перетворились на своєрідне південне відділення “світової лабораторії нових пра- вих . Країни Африки, як правило, у своїх реформаторських діях багато в чому копіюють досвід своїх колишніх метрополій. Свій шлях реформування вищої освіта торує Китай. Характерною особливістю його освітньої системи є те, що у двадцятому столітті вона зазнавала на собі впливів як “західної (капіталістичної), так і радянської (соціалістичної) моделей вищої освіти” . У 50-70-х роках домінуючою була радянська модель. “В епоху Мао держава відігравала домінуючу роль не тільки у розробці освітньої політики, але й у її впровадженні через міністерство освіти” . В кінці 70-х – на початку 80-х років надцентралізована система освіта почала все відчутніше виявляти, в контексті загальних національних радикальних перетворень, свою неефективність. Впровадження ринкових механізмів в систему вищої освіта почалось, перш за все, із відродження приватної освіт и . У 1917 р. у Китаї 80 % студентів навчались у так званих “місіонерських” університетах. Навіть у 19 5 0 р. вже після утвердження КНР із 227 університетів 39 % були приватними. У 1952 р. усі вищі навчальні заклади стали державними. Процес відродження приватної вищої освіта почався у 1978р., коли офіційно було оголошено початок “політики відкритих дверей” і реалізації її амбіційних цілей в руслі “чотирьох модернізацій”. Особливістю китайської освіт и , зокрема й вищої, є існування так званих “minban” шкіл та інститутів, які уособлюють собою “недержавний сектор” – “приватні” (private) інститути та “керовані народом” школи та інститути. Зазвичай, як пишуть китайські дослідники, дуже важко визначити відмінності між двома названими типами інститутів, оскільки ці терміни вживаються як однозначні. Традиційно так склалось, що люди, які працювали у приватних школах, називали їх “minban”, оскільки у соціалістичній державі усе приватне не заохочувалось з боку влади. Загальною, спільною рисою “minban”, приватних (private) та “керованих народом” (people – run) навчальних закладів є те, що держава їх не фінансує. Джерело ресурсів – це приватні внески, громадські фонди, плата за навчання, підтримка місцевих громад тощо. Надалі ми вживатимемо для зручності лише один термін – “приватні” (private) з урахуванням, безумовно, зазначених особливостей його вживання у китайському контексті. За період із 1978 по 1982 pp. у Китаї було відкрито понад 100 приватних вищих навчальних закладів. Із прийняттям нової Конституції у грудні 1982 p., відповідні статті якої забезпечували необхідну законодавчу базу для різних форм вищої освіти, процес її реформування в напрямку ринку набрав нової якості. За десятиліття в країні відбулися серйозні зміни. У 1992 p., як пише один із китайських авторів, почалась “друга весна” для приватної вищої освіти. Вона отримала офіційне визнання з боку вищих органів державної влади, її діяльність регулювалась відповідними законами. На середину 90-х років в Китаї нараховувалось понад 800 приватних навчальних закладів . Диверсифікація вищої освіти спиралась на масштабні зміни практично в усіх ії компонентах – системі управління, фінансування, способах надання освітніх послуг тощо. Один із центральних пунктів реформ – децентралізація (деволюція) системи управління і фінансування вищої освіти. Центральна влада в особі міністерства освіти залишає за собою лише “макроконтроль” над системою вищої освіти . Зокрема, на місцевому рівні на початок 90-х років було зосереджено 87 % усіх ресурсів держави, що витрачались на освіту. Значно розширився діапазон джерел фінансування, зокрема і з боку приватного сектора. Переорієнтація розподілу фінансових ресурсів у ринковому напрямку, залучення коштів із приватного сектора та коштів громадян як споживачів освітніх послуг, децентралізація системи управління — все це досить суттєві ознаки маркетизації вищої освіти в Китаї. Вона стає все більш відкритою для зовнішніх впливів, посилюється обмін студентами з іншими країнами. У 2007 році за кордоном навчалось 144 тис. громадян Китаю. Передбачається, що ця цифра зросте до 300 тис. у 2020 році. У 1990 році в КНР навчалось 7 тис. іноземних студентів, у 2000 – 85 тис. 829 іноземців. Відповідно зазнає змін весь комплекс взаємовідносин у трикутнику Б. Кларка – держава, ринок, вища освіта. Це відображає типову ситуацію для централізованої системи освіти, коли держава все вирішує, ринок практично відсутній, а система вищої освіти повністю є державною. Ринкові відносини розвивались в жорстких рамках державного регулювання, університети надають освітні послуги відповідно до встановлених державою “правил гри”. Т ри головних актори (держава, університети, бізнес) виступатимуть як рівно впливові сили, що визначатимуть освітню політику суспільства. Картина схожа на “еволюцію британської освіти” . Поживемо – побачимо. Зокрема, наскільки реалістичними є вельми амбіційні плани китайського керівництва стати одним із “глобальних лідерів” в сфері вищої освіти і створити, зокрема, університети “світового класу”. З огляду на те, що уряд країни не шкодує коштів на фінансування ряду університетів, зокрема, Пекінського, ця мета, як свідчить попередня практика, має великі шанси бути втіленою в життя. Постмаоістський Китай демонструє стратегічну здатність адаптації до викликів глобалізації. Як, до речі, і його сусід – Індія, яка поставила завдання збільшити кількість університетів в країні від 300 – у 2005 р. до 1500 – у 2015 р.

3. Місце формальної освіти

Маємо суттєву різницю між тією освітою, яку кожен отримує завдяки співжиттю з іншими людьми (якщо він дійсно живе, а не існує), і формальною освітою молоді. Продовження

4.2. “Академічний капіталізм” – нова філософія, нова політика

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Це завдання вирішується в рамках різних підходів. Розглянемо деякі з них, на наш погляд, найбільш типові, розроблені досить авторитетними дослідниками, у яких є чимало послідовників, яких цитують, які зробили вагомий внесок в розробку актуальних проблем ринкових відносин у сфері вищої освіти. Перш за все, це автори ґрунтовного дослідження “Академічний капіталізм: зміни в національних політиках, фінансах та змісті академічної діяльності”. Предмет їхньої уваги – зміни у системі фінансування системи вищої освіти США в останні десятиріччя XX ст., які, на думку Л. Леслі та Ш. Слотер (на час виходу книги у 1997 р. працювали в університеті штату Арізона, США), значною мірою визначали зміст і напрям розвитку ринкових відносин, зокрема “у неприбутковому секторі вищої освіти” , який репрезентують “публічні університети” (public university) та “приватні університети” (private university). Перш ніж продовжити подальший виклад матеріалу, хотілося б звернути увагу на те, чому ми використовуємо при перекладі “public university” українською мовою варіант “публічний” університет. В існуючій літературі є декілька версій. Наприклад, О.Дем’янчук використовує в процесі перекладу книги термін ‘‘публічний” без лапок, відповідно, вважаючи його цілком адекватним, і посилається при цьому на авторитет американських фахівців, які, “знайомлячись з українською освітньою (і не лише) термінологією, часто звертають увагу на неприйнятність перекладу терміну “public university” або “state university” як “державний університет”. Прикметник у кожному з цих англійських термінів указує на суспільне чи, краще сказати, громадське заснування навчального закладу, а не належить до державної власності”. В зв’язку із цим виникає запитання: як узгоджується теза про “громадське заснування навчального закладу” із тим фактом, що “у США, – як пише Wikipedia, – більшість public universities… засновані урядовими установами штатів та функціонують під їх контролем”. Можливо, у США діяльність урядів штатів і сприймається як уособлення громадськості, але що стосується нашої політичної та мовної традиції, подібна аналогія не спрацьовує. З огляду на тісний зв’язок між “public university” та урядом штату, виникають певні сумніви і стосовно адекватності ще одного варіанту перекладу – “громадський університет”. У російській спеціальній літературі, періодичних виданнях досить часто фігурує при перекладі “public university” термін “общедоступный” (загальнодоступний) . Ніяких пояснень з приводу вибору цього варіанту ми не зустрічали, хоча і ознайомились із досить широким колом джерел. І цей підхід, з огляду на вибрані критерії, виглядає, на нашу думку, досить вразливим. Зокрема, існує практика, згідно з якою, при вступі в університет певного штату пріоритет надається саме його мешканцям, і вони мають певні переваги перед тими, хто прибув з інших регіонів. Аргумент – перші платять податки в скарбницю штатів, другі – ні. Цілком припускаємо варіант перекладу “public university” як “суспільний університет”, з огляду на те, що “public — суспільний означає ті аспекти людської діяльності, які потребують владного/урядового (governmental) або соціального/суспільного (social) регулювання, втручання чи, принаймні, спільних дій”. Але врахування лише цього критерію нам здалося недостатнім і ми намагались з’ясувати ще одне питання – характер і особливості власності в “public” та “private” університетах. Зокрема, з’ясувати, чи дійсно, як стверджує О. Дем’янчук, “public university” не належить до державної власності в системі досить специфічних американських соціально-економічних відносин. Однак, як виявилось, ця проблема є вельми складною і потребує спеціального дослідження. Тому ми зупинилися на варіанті перекладу терміну “public university” як “публічний” університет, беручи термін в лапки, з огляду на його певну умовність, з точки зору адекватності відображення американської специфіки українською мовою. Отже, визначившись певною мірою із перекладом термінів “public” та “private universities” надалі зазначимо в контексті нашої розмови, що після виходу в світ книги Л . Леслі та Ш. Слотер в наукових колах почали вести мову і обґрунтовувати концепцію “академічного капіталізму”. Її поява і використання пояснюється необхідністю “визначення шляхів інтеграції університетів в глобальну економіку, ключовим елементом якої є знання” . Перш ніж приступати до розгляду особливостей запропонованих авторами “Академічного капіталізму” ідей та висновків, побудованих на основі аналізу американської системи вищої освіти, хотілося б звернути увагу на наявність у вітчизняних публікаціях, присвячених характеристиці саме цієї системи, вельми суперечливих оцінок. Зокрема, можна зустріти твердження, що “у США немає державної освіти …”, що “федеральний (центральний) уряд… не фінансує освіту” , що “американська система освіти із самого початку будувалася на незалежній від бюджетного фінансування основі” . Подібні висновки дуже далекі від реального стану речей. Доречно запитати їх авторів, що тоді означає “американська модель державного субсидування вищої освіти” , якій присвячена численна література? Більше відповідає дійсності твердження, що за способом фінансування вищі заклади освіти СЛІА “поділяють на дві групи: більшу за чисельністю когорту приватних закладів (мала частка коштів від бюджету і велика від спонсорів та інших джерел) і державних (значна частина коштів надходить з федерального і місцевого бюджетів, хоч вона також далека від 100 %). Загалом держава все ж відіграє домінуючу роль, фінансуючи левову частку наукових програм в університетах, утримуючи дво- і чотирирічні коледжі з майже 80 % всього контингенту студентів, мало не половина яких ще й отримує стипендію чи іншу фінансову допомогу з бюджетів” . Дійсно, у США, на кінець 90-х років минулого століття на-раховувалося більш як 2000 “приватних” закладів (private institutions) і близько 1600 “публічних” (public). Але при цьому 80 % усіх студентів навчалися саме в останніх. Після Другої світової війни, до речі, це співвідношення складало 50% на 50%. Судячи із наведеної цитати, держава практично “утримує” ці 80 % усього студентства США. Але, мабуть, це не зовсім так. “Публічні” університети і коледжі, навчаючи відповідний студентський контингент, спираються на бюджет, який ніколи, про що власне йдеться і у наведеній цитаті, не складався на 100 % із надходжень із федерального бюджету та бюджетів штатів. Загальна структура фінансування американської вищої освіти, що включає в себе як “публічні”, так і “приватні” вищі навчальні заклади, виглядає приблизно так: 25 % грошей надає федеральний уряд, 20 % – влада штатів, 55 % надходжень – це ресурси із приватних джерел . Зустрічаються також розрахунки, згідно з якими частка надходжень із приватних джерел складає майже 2/3 загальних витрат університетів. В Європі вона складає приблизно 10 % . Специфікою досвіду США у розвитку вищої освіти є те, що ринкові механізми із самого початку відігравали досить суттєву роль у досягненні цілей суспільної політики в освіті. Перші вищі навчальні заклади були приватними, зокрема і Гарвардський ко-ледж (1636 p.), з якого бере початок американська система вищої освіти. Але важливим є також і те, що вже в ті роки мало місце стійке усвідомлення громадою і владою, що вища освіта е як приватним, так і суспільним благом. Пошук балансу у розподілі витрат між суспільством та особою був і є важливою складовою суспільної освітньої політики (public education politics). Із самого початку плата за навчання в ‘‘приватних” університетах і коле-джах була досить низькою. Суспільний внесок виявляв себе пе-реважно у добровільних внесках. Уряди, федеральний і штатів, теж допомагали, але ця допомога набувала форми певних префе-ренцій (податкових, дозволів на певні види діяльності – наприклад, організація лотерей тощо). Із виникненням і становленням, завдяки зусиллям урядів ряду штатів та місцевих громад, “публічних” (public) інститутів, різноманітні фінансові ринкові інструменти, що застосовувались на практиці “приватними” (privat е ) закладами освіти, були відразу ж адаптовані до потреб нових інституцій. Хоча плата за навчання, безумовно, була значно нижчою. Із плином часу, як зазначають JI. Леслі і ПІ. Слотер, механізм фінансування “публічних” (public) практично мало чим відрізнявся від діючих “приватних” (private) вищих навчальних закладів. Сьогодні, писали вони у 1997 році, “у фінансовому плані відмінності між американськими “публічними” та “приватними” інститутами продовжують стиратися” . Це висновок цілком поділяють і вітчизняні дослідники . У США “публічна” вища освіта пережила період бурхливого зростання у 1948-1973 роках. У цей час її фінансування здійснювалось за “егалітарним” принципом. Однак, із середини 70-х років ситуація змінилася, оскільки федеральний бюджет і бюджет штатів були вже не в змозі адекватно відповідати на виклики доби “глобалізації” і “масовізації” вищої освіти. Федеральний уряд, уряди штатів почали активно впроваджувати ринкові механізми в систему фінансування “публічних” вищих навчальних закладів, щоб отримати бажані для суспільства результати. ‘Таким чином, ринкові механізми стали головними в американській вищій освіті в останню чверть XX століття” . Цілком можливо, що подібний висновок міг стати підставою для тверджень, що у США “немає державної вищої освіти”. Рівно як і для штучного протиставлення механізмів державного і ринкового регулювання в контексті розвитку системи вищої освіти. Досвід США свідчить про важливість підтримання необхідного балансу між “публічною” і “приватною” освітою з точки зору задоволення суспільних та приватних інтересів. При цьому, важливо зазначити, що тоді, коли кризу переживав приватний сектор, підтримку він отримав саме із боку держави. В нелегкі ж часи для “публічного” сектора, та ж держава активно впроваджувала ринкові інструменти, зокрема у фінансуванні, які десятиліттями напрацьовувались у приватних вищих навчальних закладах. Автори “Академічного капіталізму” наводять показові факти. У 80-х роках, завдяки цілому ряду законодавчих ініціатив федеральних органів влади, усі університети, незалежно від їх статусу, отримали можливість фіксувати за собою авторське право на інтелектуальну власність в рамках здійснюваних контрактів із федеральним урядом. Процес ліцензування, патентування набрав шалених обертів. Використовуючи зміни у політичному кліматі та законодавстві, університети почали активно налагоджувати співробітництво в рамках трикутника: університет – уряд – бізнес, як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Мета – залучення додаткових ресурсів за рахунок комерціалізації результатів наукових досліджень. До речі, до досвіду американських дослідницьких університетів нині починають звертатися в Україні, зокрема в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”. Тут, згідно з Законом про науковий парк “Київська політехніка”, започатковано масштабний експеримент, метою якого є відпрацювання офіційного механізму комерціалізації науки . Мимоволі думаєш – у США це почали робити більш як 20 років тому. “Гомогенізація” університетської діяльності у США відбувалась і іншими напрямками. У 80-х – 90-х роках підтримка “публічних” інститутів з боку урядів штатів через “блок”-гранти знизилась, тоді як в бюджеті приватних їх частка зросла із 1,9 % до 2,3 %. Це відбулось, головним чином, через зростання фінансування безпосередньо студентів-споживачів освітніх послуг. Показові та інші тенденції. Так, частка традиційних для “приватних” університетів надходжень у вигляді приватних внесків, грантів і контрактів зросла на 1,3 % у “публічних” закладах освіти, відповідно у приватних їх доля знизилася на 0,7 %. В той час як надходження в бюджет у “публічному” секторі від продажу інтелектуальної продукції та послуг зросли на 3,1 %, відповідно у приватному – знизились на 0,4 %. До речі, один відсоток у грошовому вимірі – це приблизно 1 млрд. доларів. У світлі зазначених тенденцій, які продовжують заявляти про себе і у XXI ст., все більш умовним стає поділ американських вищих навчальних закладів на “публічні” (public) і “приватні” (private). І все ж, вочевидь розбіжності у їх суспільному статусі зберігаються, оскільки зазначені терміни і надалі вживаються у відповідній літературі. Хоча з’явились і нові терміни, які відображають певні зміни в статусі “публічних” університетів. Деякі з них обирають “гібридний” стктус “публічно/незалежного навчального закладу” (public/independent status), інші функціонують як “публічна корпорація” (public corporation ). В американській громадсько-політичній та освітній традиції цілком органічно виглядає ланцюжок взаємопов’язаних понять: суспільне благо (public good), суспільна освітня політика (public education policy), “публічні” університети (public universities). Мабуть, не випадково держава фігурує не як абсолютно домінуючий актор процесу задоволення суспільних потреб в освіті, а як один, поряд із бізнесом, громадянським суспільством, із акторів освітньої політики. Зокрема, коли мова іде про джерела фінансування, то називають не “державу”, а конкретні інституції – “федеральний уряд”, “уряд”, “уряд штату” тощо. Не є виключенням і публікації авторів книги “Академічний капіталізм”. Саме дії зазначених інституцій, поряд із іншими, що репрезентують бізнес, професійно-корпоративні структури, фонди тощо, аналізують Л . Леслі та Ш. Слотер. Вони, не зупиняючись на досить популярній, за словами Д. Діла, темі зміни балансу сил в контексті “трикутника” Б. Кларка під тиском дії ринкових сил в політико-освітній сфері, пішли далі. Предмет їх уваги – внутрішні зміни в діяльності університетів в нових умовах. Дослідження зазначених авторів грунтуються на положеннях “теорії ресурсної залежності” (resource dependency theory), про яку ми вже згадували в попередньому розділі (далі – РЗ). В цьому випадку головним об’єктом уваги авторів є не внутрішні управлінські стратегії, поведінка членів певної інституції через з’ясування характеру впливу на неї “зовнішніх агентів” . Квінтесенція теорії РЗ, як ми вже зазначали, полягає у тезі – “хто забезпечує ресурсами організацію, зокрема університети, той може отримати і насправді отримує більше впливу на ці організації” . “Гроші – це влада. Саме в цьому, – констатують автори “Академічного капіталізму”, – полягає сутність теорії РЗ” у її політичному вимірі. У контексті теорії визначаються два виміри обміну ресурсами, в рамках яких провайдер може здійснювати вплив на організацію – “відносна важливість” (relative magnitude) та “критичність” (criticality) ресурсів для реципієнта. Згідно з критеріями “відносної важливості” ресурсів, визначається їх частка в зага- льномі ресурсному масиві, який споживає організація. Якщо вона отримує їх лише із одного джерела, вона буде повністю залежною від відповідного агента. Історично, державні університети у більшості розвинутих країн світу перебувають у значній фі-нансовій залежності від своїх урядів, які при цьому забезпечують вищим навчальним закладам значну операційну автономію. Принциповим є характер фінансування – урядове асигнування, “блок”-гранти тощо. “Критичність” — це межа, за якою організація припиняє своє існування в умовах відсутності, за певних обставин, ресурсів. Для університетів такими “критичними ресурсами” є приміщення, обладнання, професорсько-викладацький склад, студенти і т.п. І, безумовно, гроші. Автори “Академічного капіталізму” констатували, посилаючись на численні публікації, що у 80-х – 90-х роках фінансовий стан багатьох державних університетів у “західних демократіях” ставав все більш “невизначе- ним, якщо не турбулентним”, з ознаками “кризи” і “значно гли-бшої, ніж свідчила статистика”. У США вища освіта вступила “у нову фінансову еру”, “проблеми мають структурний характер та існуватимуть довгий період” . Детальний розгляд дослідницького потенціалу теорії РЗ стосовно вищої освіти — це предмет окремої розмови. Ми лише хотіли б звернути увагу на деякі, на нашу думку, важливі моменти. Один із них стосується внутрішніх змін в управлінській структурі університету, зокрема перерозподілу повноважень і впливів між керівними структурами і факультетами. З огляду на це, американські дослідники звертають увагу на даю суперечливих тенденцій, 3 од- ного боку, вони констатують посилення концентрації ресурсів на “центральному рівні”, зростання витрат на утримання “центральної адміністрації-”. З другого, факультети, лабораторії, що “заробляють гроші”, тяжіють до більшої фінансової та організаційної незалежності.’ Вони можуть діяти “на пряму із відповідними субсегментами зовнішнього середовища” – безпосередніми споживачами і, відповідно, постачальниками ресурсів. "У середині університетів у період фінансового стресу, прес децентралізації влади в бік діючих підрозділів є невідворотнім. Система спонукань має бути на- лаштованна таким чином, щоб забезпечити максимум зовнішніх надходжень. В результаті, саме діючі підрозділи університетів відповідальні за вирішення цього завдання” . Децентралізація влади і впливів означає, в останньому підсумку, “деволюцію” університетських бюджетів. “Деволюція” – це інтегральна складова процесу “комерціаліації”. Зрозуміло, що деволюція бюджету є зайвою в умовах, коли зберігається стабільне і достатнє фінансування, зокрема у формі “блок”- грантів, але в умовах обмежених ресурсів і конкуренції “деволюція”, на думку американських вчених, виглядає “невідворот- ньою”. В американських університетах цей процес тільки розпочався в кінці 90-х років. І заявив про себе, перш за все, у “приватних” університетах. Що стосується “публічних”, то тут справи дещо складніші. По-перше, центральна адміністрація університетів не бажає втрачати свій контроль над бюджетом навіть тоді, коли ринок, що називається, “притис їх до стіни”. По-друге, зміни у цій сфері відбуваються не за принципом “все і одразу”, а поступово, у прирісний (incremental) спосіб. По- третє, власний інтерес багатьох факультетів суперечить змінам, оскільки вони не заробляють гроші і більше сподіваються на пряме фінансування з боку урядів штатів. Мабуть, не випадково, що фактично одночасно із терміном “академічний капіталізм” в науковий обіг увійшов термін “ринкова модель університету” (1998 р.) , згідно з якою визначається такий тип вищого навчального закладу, який побудований таким чином, що кожний факультет мав свій бюджет, а ті, які заробляють більше інших, мають привілейоване становище. Отже, університети у США, як пише критично налаштована до американського досвіду норвезька дослідниця В. Брок-Утні, перетворюються на двоярусні інститути із багатими і бідними факультетами, лабораторіями тощо, академічними суперзірками та академічним “нижчим класом”. Логіка “ринкової моделі університету” – хто платить, той і замовляє музику. Реципієнти мають обожнювати донорів . Згадаємо гасло “академічного капіталізму” – “гроші – це влада”. Реальністю є неухильне зростання освітньої діяльності, орієнтованої виключно на отримання прибутку (for-profit institutions). їх діяльність досить неоднозначно оцінюється фахівцями та громадськістю. Стосовно США, наприклад, зазначається, що “for-profit institutions” репрезентують найбільш “динамічний елемент в американській вищій освіті, який представляють десятки освітніх компаній, що виникли останнім часом. Показовий приклад – “Sylvan Learning Systems, Inc.” (Балтімор), яка створила мережу із восьми університетів у дев’яти країнах Латинської Америки і в яких навчаються понад 100 тисяч студентів. В Чилі 10 % студентів коледжів навчаються у навчальних закладах цієї компанії. Орієнтовані на прибуток навчальні заклади мають впливове лобі в Конгресі США, у федеральних урядових структурах . Є і інший погляд. Деякі дослідники до категорії орієнтованих на прибуток інститутів відносять заклади післясередньої освіти різного виду і напівпрофесійні школи з програмами тривалістю не більше 2-х років, які навіть не надають будь-яке професійне звання чи диплом. Таких, наприклад у США, нараховують більш як 4000 із 4900 “зареєстрованих”. Але кількість студентів, що навчаються у них, складає тільки 366 тис. із 15 млн. студентів (на початку нового тисячоліття) . Вважається, що досить низький рівень викладання і вузька професійна спеціалізація працюючих виключно на прибуток навчальних закладів надає їм маргінального статусу у розвинутих суспільствах. Інша ситуація у країнах, що розвиваються. Подібні навчальні заклади позиціонують себе як альтернативи представникам тих прошарків населення, які не мають можливості оплачувати якісну і, відповідно, коштовну вищу освіту. Зокрема, у Латинській Америці, таких країнах, як Мексика, Бразилія, Аргентина тощо від 10 % до 20 % студентів навчаються у орієнтованих на прибуток інститутах. У відповідних публікаціях досить чітко прослідковується наявність неоднозначного сприйняття дії ринкових сил у діяль-ності класичних та дослідницьких університетів. Так, Л. Леслі та Ш. Слотер зафіксували, на їхню думку, факт недостатнього усвідомлення частиною професорсько-викладацького корпусу значення і наслідків впливу ‘комерціалізації” на університети. Для деяких “академіків-підприємців”, як свідчать інтерв’ю із ними, “ринкова конкуренція існувала завжди, університетське середовище постійно зазнає змін”. Такий погляд, як вважають дослідники, є свідченням того, що зміни мають “інкременталь- ну” природу, що обумовлено дією відповідних політичних ме-ханізмів стримування та підтримання відповідного балансу. Ро-зробники суспільної (державної) політики і уряд (уряди) є при-бічниками поступових, а не кардинальних, драматичних змін. Власне, така позиція, як вважає М. Квієк, властива для урядів більшості розвинених країн, які головним методом реформування системи вищої освіти вважають її “перенастроювання”, “поступові зміни”. Уособленням подібної освітньої політики є курс на перетворення дослідницьких університетів у “підприємницькі” (entrepreneurial university). Цей процес, як вважають американські дослідники, заявив про себе ще в кінці 19 століття, коли деякі провідні американські університети (наприклад, Stanford University) почали активно співпрацювати із бізнесом2. Вперше концептуально цей досвід було узагальнено Б. Кларком у його книзі, що вийшла в світ у СШ А в 1998 році (Clark В. Creating Entrepreneurial University. Organizational Pathways of Transformations). 3 того часу ця проблема знайшла своє відображення в численних публікаціях та найрізноманітніших роботах, що репрезентують ставлення до “академічного підприємництва” національних урядів, міжнародних організацій, структур громадянського суспільства тощо. З’явилися перші серйозні теоретичні узагальнення практичного досвіду перетворення дослідницьких університетів в “підприємницькі” не тільки у США, але й у країнах Європи та Азії, в Австралії. Автори численних публікацій завзято переконують читача, що “підприємництво – це не тільки індивідуальне явище, а і соціальний організаційний феномен”. Підприємництву можна навчити. І не обов’язково у “бізнес школах”. Створенням матеріального багатства не вичерпується функція підприємництва. Вона набагато змістовніша та багатогранніша – це процес “культурної інновації”, уособленням якої є “інтелектуальне підприємництво”. Ніхто не ставить під сумнів беззаперечне лідерство американських університетів у справі “перенастроювання” своєї місії та практичної діяльності відповідно до нових умов глобальної економіки. В Європі, зокрема в Англії, Німеччині, Швеції та інших країнах, увага до розвитку підприємництва в університетському середовищі заявила про себе у 80-90-х роках минулого століття. Характерно, що якщо у США цей процес розвивався “знизу” (bottom-up) за ініціативи самих “академіків”, то в Європі цей процес із самого початку здійснювався через відповідні реформи “зверху” (top-down). Причина цьому – особливості американської та європейської моделей розвитку вищої освіти. Здатність американської системи вищої освіти до саморозвитку, як зауважив один із експертів, полягає в тому, “що вона не має ніякої системи”. В Європі, з її етатистськими традиціями у сфері вищої освіти, ситуація дещо інша. Розвиток підприємництва в університетському середовищі із самого початку був одним із пунктів освітніх політик як національних урядів, так і наддержавних загальноєвропейських структур. Вони, зокрема, поставили за мету ліквідувати відставання Європи у залученні приватного капіталу в сферу досліджень та суспільного розвитку. В Європейському Союзі його частка в цій сфері складала у 2005 році 56 %, в США – 63 %, в Японії – 74 %. У вирішенні цього завдання важливу роль мають відігравати саме дослідницькі університети. Але, щоб виконувати роль агентів інноваційного розвитку, їм потрібно, як ми вже зазначали, суттєво переглянути свої місію та функції. У літературі цей процес висвітлюється в усіх його суперечностях та нюансах. Наприклад, часопис “Вища освіта в Європі” двічі звертався до обговорення цієї проблеми – у 1999 та 2004 роках . Матеріали 2004 року – це презентація Міжнародної конференції експертів з проблем підприємництва, що відбулась у грудні 2003 у Німеччині. Учасники конференції дійшли згоди, що “підприємницький університет” – це навчальний заклад, що здійснює впровадження інноваційної підприємницької культури у навчальний процес та управління вищими навчальними закладами. Дослідницькі університети стають підприємницькими тоді, коли “не бояться максимізувати свій потенціал для комерціалізації власних ідей з метою створення відповідних цінностей для суспільства і не вбачають в цій діяльності серйозну загрозу академічним цінностям” . Для “підприємницького університету” характерним є: а) комерціалізація навчального процесу (підготовка на замовлення освітніх програм, консультування і тощо); б) перетворення знань на товар (комодифікація) – патентування, ліцензування, практичне впровадження результатів досліджень тощо. “Підприємницький університет” мас такі ознаки: – чіткий та послідовний курс на розвиток підприємницьких здібностей в усіх студентів та працівників; -тісні зв’язки із зовнішніми стейголдерами, які є джерелом нових цінностей та додаткових ресурсів; – розповсюдження результатів своєї підприємницької діяльності; -впровадження в навчальний процес інноваційних техно-логій, які спрямовані на стимулювання підприємницьких дій; – відкритість, яка сприяє результативному обміну між організаціями; – мультидисциплінарний підхід до освіти, якій відтворює реальний світовий досвід та орієнтований на вирішення світових складних проблем та викликів; – орієнтація на всебічне заохочення практичного застосування підприємницького мислення та лідерських якостей. Зазначені ознаки “підприємницького університету” виступали як критерії, за якими визначали “кращій підприємницький університет” 2008 року у Великій Британії. Конкурс фінансував спеціальний орган, якій було засновано у 2004 році і переймається питаннями розвитку підприємництва в сфері вищої освіти – “National Council for Graduate Entrepreneurship”. Було 3-4 претенденти. Кращим визнано University of Nottingham. Організатори конкурсу із задоволенням констатували “зростаючий рівень підприємництва в секторі вищої освіти у Великій Британії” . Зрозуміло, що цей процес на практиці протікає досить складно та суперечливо. І не тільки у Великій Британії. Вже стало очевидним, що, по-перше, перетворення дослідницького університету в підприємницький – це справа не одного покоління “академіків” та причетної до неї представників урядових та бізнесових кіл. По-друге, залишається “чималий рівень скептицизму серед освітянського загалу з приводу того, наскільки курс на підприємництво узгоджується із традиційними цінностями і функціями університету” . По-третє, найскладнішою проблемою у взаємовідносинах університету із зовнішнім середовищем є налагодження взаємовигідної співпраці у трикутнику – уряд, бізнес, вищий навчальний заклад. Ще у 1940 році аргентинський фізик Д.Сабато обгрунтував тезу, згідно з якою інноваційний ланцюжок в країні не буде працювати, якщо хоч одна із сторін трикутника буде “слабкою”, а цілі та завдання загальнонаціональної ін-новаційної політики не будуть усвідомлено поділятись та здійснюватись усіма учасниками процесу . Досвід багатьох країн, в тому числі і України, підтверджує цей висновок. З огляду на це, показовим і цікавим для нас в зв’язку із цим є приклад Швеції – розвинутої європейської країни із сталими соціал-демократичними традиціями розбудови соціально- орієнтованої ринкової економіки. Тут держава історично є впливовим актором освітньої політики. Більшість університетів “адмініструються як складова державного сектору”. Приватних університетів всього два, більшу частку їх витрат теж покриває держава. Це Chalmers University та Stockholm School of Economics. Швецький досвід “перенастроювання” системи вищої освіти на інноваційні рейки – це типовий приклад реформ “зверху” (top-down). їх вирізняє ретельна підготовка з боку державних органів, зокрема відсутність будь-яких серйозних суперечностей з приводу стратегій розвитку вищої освіти між правими та лівими партіями. Уряди змінювались – курс на комерціалізацію вищої освіти та розвиток “академічного” та “інтелектуального підприємництва” – ні. Головні інструменти політики – “фінансові та інституційні”. На початку 90-х років було створено сім спеціальних регіональних фондів, які мали виконувати місію щодо сприяння налагодженню зв’язків між університетами та суспільством, бізнесовими структурами зокрема. Було забезпечено досить пристойне фінансування. Але пройшов певний час і діяльність цих фондів було визнано “нерезультативною” . У чому причина? їх чимало. Одна із них – надмірна бюрократизація. Вона заявила про себе, між іншим, не тільки в Швеції. Бюрократизація “оплела процес комерціалізації наукової діяльності” навіть у США . Ще одна суттєва перешкода на шляху реформ полягала в тому, що більшість швецьких університетів “виявляли незначний інтерес до організації широкої мережі підприємництва”. Шведські та датські експерти, що аналізували досвід Швеції на приклади переходу Chalmers University на рейки академічного підприємництва, дійшли висновку, що він є показовим для всієї Європи. “Приклад Chalmers University свідчить: більшість реформ “зверху” можуть не забезпечити очікуваннні відповіді на поставлені запитання” . Дійсно, якщо аналізувати хід реформ в Швеції крізь призму “трикутника Сабато”, нескладно виявити, що не всі сторони процесу були налаштовані однаково “сильно” і діяли злагоджено. Виявилось, що “інноваційний ланцюжок” не спрацьовував так, як сподівались ініціатори реформ. Ще раз наголосимо, наскільки складним виглядає процес налагоджування взаємодії усіх зацікавлених сторін, які часто-густо переслідують насамперед свої власні інтереси. Загострення конфлікту інтересів є характерним і для внутрішнього життя дослідницького університету на шляху комерціалізації його діяльності. Якщо діє “підприємницький університет” (entrepreneurial university), то має, відповідно, існувати і “професор-підпри- ємець” (professor entrepreneur). Його видова відмінність – використання належності до академічної спільноти як стартового майданчика для прибуткової діяльності. “Професор-підпри- ємець”, як пишуть критично налаштовані до цього типажу автори публікацій, часто використовує більшу частину свого робочого часу на реалізацію своїх власних проектів. Вони мають схильність до приватизації фінансових надходжень і соціалізації власних витрат (використання університетського адміністративного ресурсу, “вільної” студентської праці, університетської інфраструктури). Основна маса професури занепокоєна постійним пошуком зовнішніх джерел фінансування. Цей тиск, як свідчать численні інтерв’ю, постійно зростає. Наприклад, професор К. Воггер, декан факультету демографії Університету Берклі (Каліфорнія), стурбований тим, як мало часу у викладачів залишається на “креативне викладання”. Величезний обсяг паперової робота, яку вони змушені виконувати, підпорядкована кожного року пошуку відповідей на питання з боку вищої адміністрації університету – “скільки грошей Ви змогли залучити ззовні”? Успіх у цій справі стає вирішальним критерієм оцінювання результативності викладацької діяльності. Зменшення фінансування означає також збільшення учбового навантаження на кожного викладача. Як зазначив Ф. Альтбах, “золотий вік” професії викладача минув” , а “університетська кар’єра стала менш привабливою” . Все більшого поширення набуває практика скорочення терміну контрактів. Зростає кількість, тих хто працює за почасову оплату. В американських університетах частка “почасовиків” у 1970 році складала 22 %, у 1995 – 41 %, у 2001 – 46 %. Із 35 тис. викладачів, які приступили до виконання своїх професійних обов’язків у період із 1995 по 1997 роки, більш, як 75 % складали “почасовики”. Показовий приклад: новий “публічний” університет у Флориді, який було відкрито у 1997 p., взагалі не передбачав у своїй діяльності постійні штатні посади. Схожі тенденції спостерігаються в інших країнах. В Австралії на 2001 рік 78 % працюючих в університетах працювали на тимчасових засадах. Все це суттєво загрожує академічним свободам, створює атмосферу “невпевненості”, “невизначеності” серед викладачів, – вважають опоненти нової практики. У європейських країнах ситуація дещо інша. Як зазначав М.Квієк, Європа, в особі підписантів Болонської декларації, певною мірою залишається в цьому плані “останнім бастіоном у спротиві діям ринкових сил”. У європейських університетах до останнього часу неохоче йшли на скорочення постійного штату викладачів. Ж. Кур’є, що досліджував відповідний стан речей у трьох країнах – Франції, Норвегії та Голландії, – виявив, що тут більшість викладачів перебували на постійних посадах. Академічні свободи, на його думку, все ще залишаються досить впливовою традицією і органічною складовою їхніх національних культур. Зокрема, у Франції “академічний корпус був досить задоволений своїм становищем на початку 2000 року”. А от у Німеччині вже майже 90 % університетів запровадили контрактну систему замість постійного штату викладачів. Зараз ми є свідками того, що поточна світова економічна криза суттєво погіршила соціальне становище викладацького корпусу не тільки у Франції, але й у інших європейських країнах. Ознакою цього є масові протести освітян в Італії, Греції та інших країнах. Неоднозначною в академічних колах є також реакція на посилення взаємодії університетів і корпорацій у виконанні замовлень представників ділових кіл. Зокрема, чимало пишеться про “ерозію” моральних підвалин науки, її престижу. Преса, спеціальні видання надають все нові і нові свідчення корисливих, по відношенню до університетів, дій корпорацій, особливо, наприклад, фармацевтичних. Ринок і в цій сфері заявляє про себе у всій своїй суперечливій красі. З огляду на це, не можна не погодитись із Р. Гейером, професором Пенсільванського університету (США), що “комерціалізація у вищій освіті заявляє про себе одночасно і як визначна, і як небезпечна тенденція”. Тому, можливо, дійсно проблема полягає не в тому, як зупинити “комерціалізацію”, а в тому, як “дати раду університетам, які можуть залишитися сам на сам із силами”, що уособлюють ринок? Дослідження процесу впровадження дії ринкових відносин у сфері вищої освіти, оцінка його короткотермінових і довгострокових наслідків здійснюється не тільки крізь призму діяльності окремих акторів, перш за все університетів, але й у масштабі усього національного освітнього сектора. Зокрема, це завдання реалізується знов-таки на основі запозичених із арсеналу економічної теорії концептуальних підходів. Один із них, досить розповсюджений, базується на економіці галузі (Industrial Economics – IE). “Галузь” (industry) розглядається “як сукупність організацій, що конкурують між собою в процесі пропозиції схожих товарів і послуг”. Згідно з цим визначенням, за аналогією, американські (і не тільки) вищі навчальні заклади – коледжі та університети розглядаються як складові частини єдиної галузі, що здійснює дослі-дження та надає освітні послуги. Вищі навчальні заклади, відпо-відно, конкурують між собою з приводу залучення абітурієнтів, фінансування, найму викладачів, і ця конкуренція стає все “більш агресивною і глобальною” . Застосування підходів економічної теорії, на думку відомого американського фахівця з освітньої проблематики Д. Діла, дає змогу з’ясувати, наскільки ефективно працює система вищої освіти з точки зору забезпечення потреб суспільства, зокрема економічного розвитку, рівного доступу тощо. Пояснюючи зміст запропонованої моделі, американський вчений пропонує відповідну схему. Автори моделі, американські економісти Ф. Шірер та Д. Росе, вважають, що вона надає можливість оцінити реальні результати (регіГогтапсе) галузі у термінах вигід і витрат, які вона забезпечує для суспільства загалом. Зокрема, чи задовольняє вища освіта його потреби у якісній освіті? В свою чергу, відповідно схемі, результативна діяльність системи вищої освіти значною мірою залежить від поведінки (conduct) виробників освітніх послуг в таких сферах, як визначення ціни навчальних програм, результатів досліджень та послуг, рівно як і співробітництво або змови між інститутами. Поведінка провайдерів визначається структурою відповідного ринку – кількість провайдерів і споживачів, рівень диференціації (differentiation) серед конкуруючих навчальних програм, наявність або відсутність бар’єрів для вступу в галузь і виходу із неї нових учасників ринку. Особлива увага авторів моделі до цих питань невипадкова. Адже аналіз структури ринку має дуже важливе значення. Без цього неможливо пізнати його теоретичну і практичну сутність . Нарешті, структура ринку, насамперед, формується під впливом існуючої системи законів і правил, складовою якої є відповідне національне регулювання у вищій освіті, норми та традиції, що визначають академічну поведінку, зокрема, існуючі уявлення про академічну автономію, свободу та порядок перебування на посаді. Згідно запропонованої схеми, урядові політики можуть впливати на зміст існуючих основних правил і норм, якими керуються у своїй діяльності інститути вищої освіти. Політики, безумовно, впливають на формування структури ринку, зокрема, на характер конкуренції, що може виявлятись, наприклад, у заходах з обмеження, або, навпаки, заохочення розвитку приватного (прибуткового) сектора вищої освіти. Нарешті, уряд може безпосередньо впливати на зміст інформації, яку надають споживачам університети. Загальна логіка моделі чітко відображає економічний зміст концептуальних припущень стосовно ринкової конкуренцн. Існуючі основні правила та норми впливають на умови конкуренції, яка, в свою чергу, позначається на поведінці та результатах діяльності акторів. Безумовно, існує і зворотний ефект, коли, наприклад, цінова політика традиційних університетів може стати причиною появи на ринку нових провайдерів дистанційної освіти, більш доступної для споживачів. Отже, урядові політики впливають на ринок освітніх послуг, його структуру тощо. В свою чергу, “галузь”, тобто вища освіта в особі своїх основних агентів (адміністрація інститутів, корпоративні об’єднання, профспілки тощо), може безпосередньо здійснювати тиск на уряд з метою внесення бажаних (чи запобігання небажаних) змін в головних умовах і системі державного регулювання функціонування системи вищої освіти. В літературі досить ґрунтовно виписані сюжети, що знайшли своє схематичне відображення у наведеній таблиці. Зокрема, коли мова іде про головні умови, особлива увага приділяється проблемам інтелектуальної власності та практиці використання антимонопольного законодавства. З огляду на характер публікацій, академічна спільнота стає особливо чутливою у пошуках відповідей на важливе в умовах ринку питання: кому належить право власності, коли мова іде про навчальні програми, винаходи, друковану продукцію тощо, – державним органам, професійним асоціаціям, інституту, факультетові, дослідницьким колективам, окремим дослідникам, викладачам? Залишимо це складне питання на розгляд спеціалістам. Від себе лише зауважимо, що досвід, накопичений у цій сфері вищою освітою С Ш А, інших розвинутих країн, може вельми згодитись у процесі вирішення схожих проблем, з якими все більшою мірою стикатиметься наша країна. Це рівною мірою стосується і досить багатого досвіду діяльності відповідних органів влади (у С Ш А – це Міністерство юстиції) розвинутих країн із антимонопольного регулювання ринку вищої освіти. У вітчизняній літературі це питання, як правило, залишається поза увагою. По-перше, практично відсутня, за об’єктивних обставин, відповідна вітчизняна практика. По-друге, все ще живучою залишається традиція, започаткована в кінці 80-х – початку 90-х років, ототожнювати монополізм виключно з державою, державною політикою. Тоді як ринок – це уособлення “змагальності” і “конкуренції”. Однак, реальний, а не ідеальний, ринок передбачає наявність як конкуренції так і монополії, їх “обов’язкове поєднання”. Зрозуміло, що дія цієї закономірності має свої особливості залежно від контексту. Сфера вищої освіти не є виключенням. Наприклад, у СШ А загальнонаціональний конкурентний ринок освіти на рівні бакалаврату, як свідчить цілий ряд досліджень, “склався” в результаті відповідної трансформації цілого ряду “локальних монополій” . Важливим інструментом освітньої політики є податки та субсидії, через які держава отримує можливість серйозно впливати на структуру ринку. Особливе значення ця система відіграє у США, де податкова політика відіграє значну, хоча і приховану, роль у забезпеченні ресурсами вищої освіти через розгалужену систему заохочення громадян, корпорацій вкладати гроші у освіту. Серед усіх існуючих форм, що здійснюють, на думку американських дослідників, безпосередній вплив на конкурентну структуру ринків через зміни у цінах, це плата за навчання та ваучерна система. Принципи її роботи досить докладно описані у вітчизняній літературі . Суттєвий вплив на структуру ринку творці освітньої політики здійснюють, як свідчить світовий досвід, через вивільнення ринкового потенціалу від небажаних обмежень і перешкод та шляхом імітації ринків через різні “квазі-ринкові” механізми. Дерегуляція ринків вищої освіти зазвичай буває двох типів. Перший – це послаблення існуючих регулятивних умов в державному секторі врядування фінансами, штатним розкладом, змістом програм у вищій освіті, зокрема передача функцій контролю у цих сферах безпосередньо інститутам. За цих умов інсти-тути отримують право встановлювати ціни на власні послуги, розвивати власну класифікаційну систему, підписувати контракти, впроваджувати свої власні академічні програми. У кінці 90-х років вважалось, що “оскільки міжнародна ринкова конкуренція у вищій освіті зростає, державні інститути, що діють у більш зарегульованому середовищі, можуть опинитись у неви-гідних, з точки зору конкурентоспроможності, умовах. Відповідно, спроби позбутися регуляторних обмежень з боку інститутів будуть посилюватись” . Багато в чому цей прогноз підтверджується сучасною практикою міжнародного ринку освітніх послуг. Другий тип дерегулювання – це “приватизація”. “Надзвичайно важко точно визначити”, що означає цей термін, оскільки “існують з цього приводу різні погляди” . Дійсно, слово “приватизація” вживається “у декількох різних значеннях” . Найбільш типовими Д. Д іл називає наступні: 1) “демонополізація” означає зняття урядом законодавчих та результативних обмежень для приватних коледжів та університетів, що конкурують із державними інститутами; 2) “денаціоналізація” – процес, в ході якого раніше контрольовані державою інститути стають “незалежними”; 3) видача контрактів приватним фірмам (contracting out) – в результаті право надавати послуги, що належало державному сектору, передається на тендерній основі приватним підрядникам на обмежений період. Сам факт існування приватних інститутів аж ніяк не означає виникнення конкурентного ринку у вищій освіті. В деяких країнах, як відомо, приватні інститути існують довгий час, однак фінансуються при цьому державою. Є і такі держави, де приватний сектор не тільки має обмежене урядове фінансування, а й є об’єктом більш жорсткого регулювання, ніж державний. Отже, метою політик демонополізації є створення рівних умов діяльності для обох секторів, зокрема надання можливості для приватних інститутів конкурувати із державними за урядові субсидії і гранти. Політика денаціоналізації є менш поширеним явищем. Практика ж передачі прав надання послуг приватним структурам навпаки – стає все більш типовим явищем. Хоча проблем тут, як свідчить досвід США, існує чимало. За певних обставин, характерних для сфери надання суспільних благ, існує можливість для уряду імітувати конкуренцію через впровадження “квазі-ринків”. При цьому сам уряд уже не виступає безпосереднім провайдером освітніх послуг. Замість цього він виступає покупцем послуг у незалежних провайдерів, які конкурують між собою на внутрішньому або квазі-ринку. Квазі- ринки відрізняються від реальних за певними ознаками. Перш за все, студенти-споживачі не є безпосередніми покупцями. Цю функцію за них виконує монопсонічний урядовий орган, що діє від імені споживачів. На думку Д. Діла, “квазіринки дійсно добре заявили про себе у вищій освіті”. Які проблеми виявила практика функціонування квазіринків у вищій освіті? По-перше, традиційне питання: чи зав-жди монопсонічний урядовий орган діє в інтересах споживачів у своєму адмініструванні системою цін, чи він відстоює свої власні пріоритети? По-друге, не може не викликати занепокоєння зростання операційних витрат у квазі-ринкових ситемах, особливо, що стосується інформування споживачів про якість академічних програм. Регулювання як інструмент урядової політики стосується, перш за все, поведінки продавців освітніх послуг. Традиційно цей процес здійснювався у формі розпоряджень, наказів та контролю, коли порядки визначено, виконання перевіряється, а невиконання – карається. Зусилля, спрямовані на впровадження ринкових механізмів регулювання поведінки ринкових акторів, як правило, пов’язані з регулюванням цінової політики інститутів, а також забезпечення інформації про якість навчальних програм та послуг. Вважається, що таким чином забезпечується для споживача білил обгрунтований вибір. Інформаційна асиметрія має важливі наслідки для змісту конкуренції у сфері вищої освіти. Згідно з результатами деяких досліджень, проведених у руслі економіки галузі (Industrial Economics – ЕЕ), особливого значення у виконанні певних “сигнальних функцій” набувають “репутація” (reputation) і “престиж” (prestige). Саме вони, як свідчить досвід США, є об’єктом особливої уваги і турботи з боку керівництва університетів. Вищі навчальні заклади, щоб зміцнити свій статус, всіляко намагаються залучити найкращих викладачів та набрати най здібніших студентів. У такій спосіб, з огляду на досить жорстку конкуренцію, вони дбають про свою репутацію та престиж. “Репутація університету і якість послуг, які він надає, можуть певних чином співвідноситись, але при цьому не обов’язково співпадати” . Університети намагаються посилити свій імідж багатьма засобами та шляхами, і при цьому не тільки через підвищення якості освітніх послуг. Динаміка розвитку вищої освіти в умовах всезростаючої конкуренції, як свідчить досвід США, перш за все визначається змаганням за утвердження репутації. Це своєрідні “перегони” (reputation r асе). Участь в них – дороге задоволення. Університети, щоб бути серед переможців, мобілізують усі наявні ресурси. Американські вчені навіть сформулювали такий собі “закон вищої освіти”, згідно з якими, “кожний інститут, щоб домогтися переваги, престижу та впливу, мобілізує усі ресурси, які тільки може і витратить усе, що має ” . Наявність перекосів у функціонуванні конкурентного середовища в системі вищої освіти США з часом заявила про себе низкою, як констатують американські дослідники, “неочікуваних наслідків”. По-перше, досить відчутно зросла вартість освітніх послуг. “Перегони (reputation гасе) потребують все більше і більше ресурсів на забезпечення “кращого персоналу”, залучення “кращих студентів”, на PR. “Продуктивність вищої освіти США знижується. За період з 1993 по 2004 рік 30 провідних американських дослідницьких університетів збільшили свої бюджети на 70 %, тоді як кількість студентів зросла на 8 % . Американські вчені застерігають, що якщо “суспільні політики в інших країнах будуть копіювати досвід США у стимулюванні конкуренції, вирішальною рушійною силою якої стає репутація, їх теж чекає різке подорожчання освітніх послуг” . По-друге, спостерігається посилення соціальної стратифікації серед студентів за “мерітократичною” ознакою. По-третє, набирає темпів процес диференціації серед вищих навчальних закладів і формування відповідної ієрархії, що передбачає існування чітко визначених лідерів, середнячків та аутсайдерів. Відмінності між ними стають все відчутнішими. В цих умовах типовим явищем стає, на що ми вже звертали увагу, копіювання місії та ролі найбільш престижних університетів менш престижними (snakelike processing). Підсумовуючи аналіз подібної діяльності, автор одного із досліджень робить висновок, що вона “обмежує педагогічні інновації в системі вищої освіти”, “і не сприяє підвищенню якості освітніх послуг” .

Глава 4. “Ігри обміну” в освітній політиці 4.1.Суспільне чи приватне благо?

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Відразу зауважимо, що визначаючи назву розділу, ми скористались метафорою одного із найвідоміпшх французьких істориків XX ст. Ф. Броделя. Досліджуючи величезний світ економічних комунікацій та торгівлю, він, як нам здається, своїми теоретичними розвідками допомагає “помістити” ринок на його справжнє місце в “часі і просторі, поруч, над і під рештою елементів”, що поділяють з ним “цей час і цей простір: політикою, культурою, суспільством”. Зробити це, як цілком слушно зазначає Ф. Броделя, не так просто, як здається. Вкотре ми змушені констатувати, що і цей термін – “ринок” сам по собі досить неоднозначний . В найширшому розумінні він застосовується для характеристики усіх форм обміну, варто тільки їм вийти за межі самодостатності, до описання усіх категорій, що стосуються торгових просторів (міський ринок, регіональний (європейський, наприклад) ринок, національний ринок, глобальний ринок, або того чи іншого продукту (ринок освітніх послуг). В цьому випадку зазначений термін рівнозначний обміну, обігу, розподілу. Разом із тим термін “ринок” часто-густо означає досить широку форму обміну, яку також називають ринковою економікою, цебто систему . Із вищезазначеного випливає, що комплекс ринку можна зрозуміти, – зазначає французькій вчений, — якщо тільки “помістити його в сукупність економічного життя і не меншою мірою – життя соціального, які з роками змінюються ”. Важливо також завжди мати на увазі, що цей комплекс “не перестає еволюціонувати й видозмінюватися сам, а отже, в різні моменти має неоднаковий сенс або неоднакове значення” . В економічній теорії ролі ринку надається особливе значення. Для А. Сміта ринок – регулятор виробництва, економіки в цілому. Ринок – “невидима рука”, це місце, де зустрічаються і автоматично врівноважуються через механізм цін пропозиція і попит. Обмін поєднує економіку одну з одною, обмін – “з’єднувальна ланка, шарнір.” ‘Тинок – це засоби організації, обміну благами та послугами на основі ціни, а не на інших підставах – традиції або політичному виборі” . Визначення ролі і місця ринку в “його конкретній реальності” в рамках нашого дослідження означає наступне. По-перше, з’ясування специфіки прояву загальних закономірностей дії ринкових механізмів в нехарактерній з точки зору їх походження і сутності сфері – сфері продукування суспільних благ, до яких відноситься і освіта, зокрема вища. Одне із ключових питань – визначення сутності приватних, корпоративних та суспільних інтересів, їх співвідношення. По-друге. Характеристика динаміки, виявлення певних закономірностей формування, артикуляції та узгодження (неузгодження) цих інтересів в інституційному та функціональному контексті освітньої політики суспільства, держави (nation-state) — (education politics). Мова іде, перш за все, про особливості впливу на ці процеси “орієнтовних на ринок” освітніх політик (education policies) їх конкретних носіїв (державних та освітніх інституцій перш за все), які використовують “інструменти політики, що базуються на концепції конкурентного ринку”. По-третє. Аналіз дій конкретних носіїв освітніх політик крізь призму згадуваного уже “трикутника узгоджень” Б.Кларка. Нагадаємо, що згідно з цією схемою державна влада, ринок та “академічна олігархія” – це ті три сили, що визначають, “через взаємодію, напрям координації системи вищої освіти” . Протягом часу, що минув від року оприлюднення американським вченим свого евристичного “трикутника” (1983 p.), відбулися досить суттєві зміни як у суспільному статусі, у змісті діяльності самих акторів освітньої політики (education politics), так і у характері їх взаємодії, що, безумовно, мало серйозні наслідки для того чи іншого суспільства. По-четверте. У визначенні взаємодії освіти, політики і ринку у їх конкретній реальності, результатів і наслідків цієї взаємодії, ми, безумовно, не можемо вирішити поставлені завдання поза міжгалузевим підходом. Рухатись до мети через свідоцтва історії “у широкому розумінні”, через “заплутані, але, може, корисні уроки сучасного світу”. Оцінювати реальність, робити висновки, на що ми вже наголошували в попередніх розділах, “шляхом порівняння явищ у світовому масштабі, єдино доказовому” . “Порівняльна освітня політика”, маючи справу із феноменом ринку в освіті, стикається із “незліченною кількістю обмінів”, що є виявом існування досить диверсифікованого, складного явища. Відповідно, щоб охопити цю “конкретну реальність”, в усій її ба-гатоманітності, не зайвим буде намагання максимально викорис-тати теоретичний арсенал наук, безпосередньо дотичних до полі- тико-освітньо-ринкової проблематики. До неї звертається, прямо, чи опосередковано, як вважає Г. Нів, близько двадцяти наукових дисциплін – від культурологічних до тендерних, які можуть забезпечити нас “конструктивним та креативним” інструментарієм у вивченні реальності, що швидко змінюється . В процесі характеристики та аналізу ринкових відносин у сфері вищої освіти представники різних наук використовують, по суті, одні і ті самі терміни – ринок, благо, продукт, послуга тощо. Але вкладають в нього, досить часто, різний зміст. І це зрозуміло, з огляду на специфіку кожної із соціальних наук. Наприклад, попри широку вживаність досі немає однозначного тлумачення терміну “освітня послуга” . Гострі дискусії точаться з приводу визначення їх специфічності як товару. Зокрема, висловлюється думка, із посиланням на праці К. Поланьї, що освіта – це класичний фіктивний товар, “до якого не можна застосовувати ринкову логіку” . Або, в цьому ж ключі, стверджується, що оскільки “освіта – це своєрідний різновид натурального гос-подарства”, то перспектив його трансформації “в ринкову форму немає і бути не може”. І все ж, незважаючи на наявність широкого діапазону думок і поглядів, в дискурсі світової освітньої політики досить чітко ви-значився його mainstream, в основі якого лежить інтерпретація вищої освіти з позицій економічної раціональності, “вторгнення та експансія” якої почалась ще вкінці 60-х – на початку 70-х років двадцятого століття. Вчені, що репрезентують економіку освіти, зосереджують свою увагу на з’ясуванні сутності, цілей та функцій вищої освіти в економічному вимірі, визначенні її ринкового потенціалу, його специфіки у порівнянні з іншими сферами суспільного виробництва. Підходи до інтерпретації зазначеної проблематики вітчизняними та західними дослідниками з позиції економічної раціональності багато в чому співпадають. їх опонентами, як правило, виступають представники гуманітарного блоку дисциплін, з боку яких можна найчастіше почути докори в бік прибічників занадто, на їхню думку, утилітарних, спрощено-споживацьких, “вузькое- кономічних” інтерпретацій сутності і функцій освіти. Вища освіта прив’язується до ринків праці, до економічного виробництва та поступового зростання, вона має як виробничий, так і споживчий аспекти, або, інакше кажучи, питання попиту і пропозиції. Вважається, що “освіту можна розглядати як споживчий, або інвестиційний товар” . Але в цьому випадку в літературі висловлюються певні застереження. Зокрема, звертається увага на те, що виробництво і постачання освітньої продукції має товарний характер в дуже обмеженій мірі, і це має місце тільки тоді, коли освіта здобувається повністю на платній основі. “В усіх інших випадках для розкриття змісту того, що продукується, більше підходить поняття “бл а го” . В літературі розрізняють три види благ – приватні, змішані та суспільні. “Приватним благом є таке, яке має дві характеристики: – цінову виключність та – суперництво”. Під ціновою виключністю мається на увазі, зауважує Б. Jlecep, можливість особи, яка “володіє” благом не дозволити іншим користуватись цим благом. Це можливо у тому випадку, якщо вони відмовляються заплатити ту ціну, яку особа вимагає. Суперництво означає те, що використання блага однією особою скорочує обсяг цього блага, доступний для використання іншими особами. Особливістю суспільних благ (public good) є несуперництво та цінова невиключеність. Вони споживаються всіма членами суспільства, обмеження в цьому процесі є практично неможливими та недоцільними. Споживачі не конкурують за доступ до суспільних благ. Збільшення іх кількості не впливає суттєво на якість цих благ. Невиключеність означає, що виробник цього блага не може виключити з його споживання одного або частину споживачів, він не має реального вибору: “надавати це благо тим, хто платить, чи всім бажаючим” . Постачальник суспільного блага не має можливості індивідуалізувати свої взаємовідносини стосовно кожного споживача (національна оборона, пожежна служба тощо). Специфіка дії механізму виробництва та розподілу Суспільних благ пояснюється існуванням так званих зовнішніх ефектів – екстерналій. “Економісти розрізняють кілька категорій екстерналій. Деякі екстерналії мають позитивний вплив і називаються позитивними екстерналіями; інші впливають негативно і називаються негативними екстерналіями” . У випадку негативних зовнішніх ефектів частина витрат перекладається на інших, а ті, хто створює позитивні ефекти, наприклад, держава, що вкладає гроші в освіту, будує автошляхи тощо, бере на себе частину витрат щодо задоволення потреб громадян. Між приватними і суспільними благами знаходяться блага, “які можуть мати цінову виключність, але не є суперницькими, а також ті, що є суперницькими, але не мають цінової виключності” . Освіта і в сфері цінового виключення, і в галузі суперництва має змішані риси, маючи таким чином ознаки як приватних, так і суспільних благ. “Освіта не є чистим товаром суспільного спожи-вання” . Цей висновок підтверджується, зокрема, при розгляді однієї із функцій вищої освіти – виробництва нових знань. Фун-даментальні дослідження можна, з одного боку, розглядати як су-спільне благо. В контексті існуючої практики науковці, друкуючи результати своїх досліджень, переводять їх у сферу суспільного користування. Ознака несуперництва заявила про себе. Разом із тим, “будь-хто має доступ до цих нових знань, ніхто не може бути позбавлений права на приватне споживання” . Отже, з другого боку, мова іде про приватне благо. Отже, з точки зору економічної науки сьогодні неможна одно-значно віднести вищу освіту а ні до суспільних, а ні до приватних благ. Висновок, що вона за своїм характером має ознаки змішаного блага , практично ніхто не ставить під сумнів ані серед західних, ані серед вітчизняних дослідників. Неоднозначна, суперечлива природа вищої освіти історично виявляє себе в існуванні на практиці двох секторів реалізації освітніх послуг. Один із них – це державний. Другий – приватний. Відмінності між ними визначаються, головним чином, фор- мами власності та джерелами фінансування. В державному сек-торі кошти акумулюються через бюджет. Держава відшкодовує витрати на послуги, що споживаються окремими громадянами. В державному секторі спостерігається намагання забезпечити умови “доступності освітніх послуг незалежно від рівня одержуваного доходу та охоплення усіх верств населення” . Вважається, що саме держава, відображаючи суспільні інтереси, забезпечує необхідні умови для виробництва суспільних благ. Вища освіта не є виключенням. Як зазначає К. Хюфнер, якщо держава втратить контроль над освітньою системою, “вища освіта вже ніколи не буде суспільним благом” . Коли в літературі мова ведеться про роль і місце ринку у сфері вищої освіти, використовується певна “абстрактна”, “спрощена” , “ідеальна модель” “простору” і “місця”, де попит на вищу освіту з боку “споживачів”(студентів) задовольняється з боку “продавців” (вищих навчальних закладів) . Слід зауважити, що західні суспільствознавці, з огляду на досить багатий досвід дослідження феномену ринку і ринкових відносин у вищій освіті розвинутих країн, значну вагу приділяють з’ясуванню особливостей різних сегментів освітнього ринку, що проявляється у його “різноманітності” (“diversity”) та “діверсифованності” (“diversification”). Аксіоматичним вважається, що “не існує єдиного ринку у сфері вищої освіти” . Ринок освіти тісно пов’язаний із ринком праці (labour market). Спільним для усіх сегментів ринку у сфері вищої освіти є те, що усі вони пов’язані із виробництвом, обміном і споживанням одного продукту – знань. Відповідно усі згадувані “ринки” поділяються на дві групи: – ринок розповсюдження існуючих знань. Він включає усі освітні ринки, які пов’язані із процесом навчання, передачі та обміну знаннями; – ринок, пов’язаний із продукуванням нових знань. Виокре-млюють ринки фундаментальних та прикладних досліджень. Які послуги надавати у приватному секторі вищої освіти, визначають покупці і продавці, спосіб їх виробництва визначає конкуренція, а на кого і для кого розраховані послуги, – визначає попит. Зокрема, замовником освітніх послуг може стати уряд (квазі-ринок). Освітні послуги надаються за ринковими цінами. Але механізм їх формування, оскільки мова іде про “змішане благо”, відрізняється від взаємодії попиту і пропозиції звичайних благ. У цьому випадку, як зазначає Дж. Стігліц, – “пропозиція товарів суспільного споживання визначається політичними чинниками” . Дослідження природи політичних рішень представниками економічної науки здійснюється з позицій теорій суспільного вибору, змістом якої є аналіз ролі особи-стого інтересу в прийнятті державно-політичних рішень. “Мо-дель суспільного вибору – це основа для розуміння політичної діяльності, так само як економічна раціональність – основа економічної діяльності” . Не зупиняючись докладно на особливостях розподілу ресурсів в сфері виробництва і споживання суспільних благ5, наголосимо лише на принциповому значенні одного із постулатів сучасної економічної теорії для розгляду нашої проблематики. А саме – суспільний вибір, що ґрунтується на гармонізації особистих, корпоративних та суспільних інтересів, неможливий поза регулюючої ролі держави, яка є “передусім політичним регуляторним ме-ханізмом” . З огляду на це, зважимо на неправомірність жорсткого протиставлення державного і приватного сектора надання освітніх послуг .1 перший, і другий є об’єктом державного регулювання, специфіка може проявлятись в методах його здійснення. Як слушно зауважують в одній із своїх статгей автори відомого дослідження “Академічний капіталізм”, американські вчені Л. Леслі та Ш. Слотер, “ринкові сили” можуть заявити про себе або лише “завдяки безпосереднім діям уряду”, або коли він залишає певні сегменти регуляторної сфери, що “дозволяє цим силам діяти” . Регулююча функція держави у функціонуванні освітніх послуг виявляється, перш за все, у створенні “базових умов” (законодавча база), встановленні та, за необхідності, зміні правил, говорячи словами Ф.Броделя, “ігор обміну”. По-друге, урядове втручання в ринок виробництва і споживання знань пояснюється необхідністю виправлення неспроможностей ринку, обумовлених дією позитивних зовнішніх впливів. Існує “тверда переконаність”, зазначають автори аналітичного дослідження “Ринкові механізми у вищій освіті”, що знання мають позитивний зовнішній ефект, який не знаходить відображення у ринковій ціні, а це “призводить до недовиробництва знань” . По-третє. Відомо, що для споживачів існує складність у ви-значені якості такого продукту як знання (так звана інформаційна асиметрія). Це можна зробити лише експериментальним шляхом, засвоївши, наприклад, певну університетську навчальну програму. Освітні послуги – це “experience good” . Вирішення цієї проблеми, як правило, перебирає на себе держава (наприклад, впровадження системи загальнонаціональних стандартів), хоча існують, поряд із цим, також ринкові механізми, дія яких має певні особливості. По-четверте. Процеси продукування знань у різних сегментах ринку взаємопов’язані. Зокрема, зазначають автори згадуваної роботи, сфера дослідницької діяльності взаємозалежна із сферою навчання, що заохочує і робить вигідним саме співробітництво між сегментами “ринку знань”. Важко заперечити факт позитивного впливу результатів фундаментальних досліджень на освітній процес і прикладні наукові розробки. Ця взаємозалежність, що може стати основою для різних форм взаємодії між різними “ри-нковими сегментами”, є ще однією із мотивацій для урядових втручань. По-п’яте. Реалізація принципу рівного доступу до якісної вищої освіти є досить серйозною політичною мотивацією для регу-ляторних дій держави . Наголошуючи на особливій ролі, яку відіграє держава у регу-люванні сучасної економіки – “економіки знань”, ми, при цьому, маємо постійно мати на увазі, що особливої актуальності і гост-роти ця проблема, як в теоретичному, так і практичному плані, набуває в “перехідних” економіках і суспільствах, до яких нале-жить і Україна. Спроби реформувань, яких зазнала наша країна за роки незалежності засвідчили, що “визначальною помилкою трансформаційних перетворень є те, що їх основною метою став р и нок. Ринок метою бути не може”. Але намагання “реформаторів” мати “більше ринку”, на фоні “міфологізації” та фетишизації самої ідеї ринку , фактично ігнорували доведений світовим досвідом факт, що він має вади. Серед них – неефективність для тих товарів і послуг, на які немає встановленої ціни, зокрема освіти. Те, що ринок слугує багатим, означає, що існує значна вірогідність порушення принципу справедливості і рівного доступу до освітніх послуг. Зазначений висновок цілком корелює із застереженнями, які висловлюють західні вчені, спираючись на аналіз практики роз-витку вищої освіти у розвинутих країнах. “Цілями освітньої по-літики не можуть бути виключно дії, спрямовані на впровадження та поширення ринкових механізмів” , – наголошують автори колективного аналітичного дослідження. Цей висновок є результатом порівняльного аналізу відповідної освітньої практики в чотирьох європейських країнах (Голландія, Німеччина, Франція, Англія) і одному із штатів США – штаті Мічіган. Досвід здійснюваних тут освітніх реформ доводить, що “з яких би причин і мотивів не запроваджувались ринкові регулятори у сферу надання і споживання освітніх послуг, необхідно неухильно дотримуватись принципу рівного доступу” . Гарант цього – насамперед, держава, її освітня політика, цілі і зміст якої, в свою чергу, визначається цілим рядом економічних та соціальних чинників. Наведені висновки і оцінки ми, безумовно, враховуємо, здійс-нюючи як ретроспективний аналіз спроб освітніх реформ в Україні і світі, так і намагаючись, зокрема, визначити перспективи політики “ринкового маневрування університетів” в нашій країні . Крім того, тішить і те, що зважена і доказова позиція колег по цеху співпадає із нашим розумінням ролі і функцій держави в трансформаційному суспільстві. Ця позиція обґрунтована одним и авторів цієї роботи в монографічному дослідженні. В ньому формою раціоналізації ролі і функцій держави виступає “організоване суспільство”. Економічна теорія, що репрезентує і політичну економію, і теорію економікс, не тільки обґрунтовує специфіку виробництва і споживання освітніх послуг як змішаного блага, не тільки конструює певну абстрактну (ідеальну) модель (моделі) вільного ринку, але й забезпечує, говорячи словами Ф. Броделя, методологічним “ліхтарем” у вивченні механізму реально функціонуючого (конкурентного або керованого) ринку виробництва і споживання знань. Особливого значення при цьому надається аналізові функцій і структури ринку, поведінці основних ринкових акторів тощо. Фокус уваги – конкуренція – рушійна сила ринкової економіки . У літературі, зокрема у працях українських вчених, що ре-презентують економіку освіти, традиційно значна увага приді-ляється проблемі економічної ефективності освіти . Вона актуальна за будь-якої політико-ідеологічної ситуації в суспільстві, за будь-якої системи суспільних відносин. Із цілком зрозумілих причин пріоритет у дослідженні становлення та розвитку ринкових відносин у вищій освіті належить західній науковій тра-диції. Ця проблема досліджується не тільки в контексті соціо-логічних, економічних “мета-теорій” (“постіндустріального”, “інформаційного” суспільства, теорій економічного зростання тощо). Розробляються різноманітні підходи, побудовані на концепціях “середнього рівня”, які забезпечують необхідні, скажімо так, “блоки” для теоретичних узагальнень загальносоціоло- гічного рівня. У роботах 70 – 80-х років переважали “вузькоцехові” проблеми взаємодії ринку і вищої освіти. У 90-х роках і особливо в останній час, дослідники, як правило, вже не уникають в контексті накопиченого досвіду пошуку відповіді на одне із “ключових”, як зазначає Д. Діл, питань – “як ринок впливає на суспільний інтерес, загалом на все суспільство?”.

Партнерські посилання: