ОНТОЛОГІЯ ОСВІТИ Модуль 1. Предмет онтології освіти Тема 1. Загальна характеристика онтології освіти

646 views

ОНТОЛОГІЯ ОСВІТИ

МОДУЛЬ 1. Предмет онтології освіти

Тема 1. Загальна характеристика онтології освіти

Питання:

1)    Проблема виокремлення онтологічного

2)   Філософія освіти і онтологія

3)   Натурфілософський підхід: основні онтологічні моделі

4)  Метафізичний підхід: істина і освіта

5)   Феноменологічний підхід: сенс життя як онтологічна проблема

6)  Концепція онтологічної роботи і педагогічна практика

7)   Проблеми становлення онтології освіти в філософсько-освітньому дискурсі

  1. Проблема виокремлення онтологічного

Отже, зрима розумом реальність і конструйована розумом реальність (“предметизація”) є предметом філософської онтології, в якій осмислюються граничні підстави буття. На відміну від наукових тверджень, онтологічними вважаються загальні твердження не про конкретні явища, а про характер світу, що мають природу якихось загальних посилань і допущень. Онтологічні твердження формулюються мовою онтології, яка оперує категоріями: буття, структура, властивості, форми буття (матеріальне, ідеальне, екзистенціальне), простір, час, рух, можливість, дійсність, необхідність, випадковість, причинність тощо.

Онтологія як особливий розділ філософії, присвячений дослідженню проблеми буття, покликана описувати універсально-загальні закони. І оскільки йдеться про пізнання першопринципів, спробу первинного тлумачення світу, то онтологічна проблематика претендує на центральне місце у філософії, координацію інших її частин і забезпечення єдності всієї філософії. Онтологічний аналіз рекомендують проводити “нейтралізуючи” пізнавальний вимір, тобто вплив уваги, інтересу повинен бути настільки нейтральним, наскільки можливо.

Межі людського розуму і розуміння обумовлені антропологічними, культурними і соціальними причинами. Онтологія прагне компенсувати скінченність людини, виконуючи функцію стиснення основоположної для даної культури інформації, що дозволяє досягти систематизації останньої в доступному для людського розуміння вигляді.

Хоча самі терміни “онтологія”, “онтологічний” сьогодні як і раніше широко використовуються, онтологія як філософська дисципліна майже не розвивається. Крім того, в сучасній філософії онтологію стали розуміти й інтерпретувати настільки різними способами й прикладати найменування “онтології” до різних галузей (різні “дисциплінарні” онтології”, наприклад, соціальна онтологія, онтологія культури, онтологія свідомості, мови, математики), що сенс цього поняття розмився. Якщо мовиться про “буття” чого-небудь, то не обов’язково розмова йтиме про онтологію. Цей парадокс наводить на важливі роздуми. Якщо розмова про онтологію залишається необхідною нехай навіть у такому, “розмитому” варіанті, отже, ця філософська проблема не втратила свого сенсу.

Підтвердженням цього є філософія освіти, в рамках якої виокремлюють декілька перспективних напрямів досліджень: онтологія освіти (що таке освіта сама по собі); аксіологія освіти (які природа і джерела цінностей освіти); епістемологія і логіка освіти (яким чином вона відбувається); етика освіти (якою буває і якою повинна бути поведінка учасників освітнього процесу); методологія освіти (якими бувають і якими повинні бути методи сприяння освітньому процесу). Проте “онтологія освіти” поки що лишається не експлікованим лозунгом і знаменує необхідність дисциплінарного формування концепції виокремлення і функціонування онтологічних проблем у філософії і практиці освіти.

2.Філософія освіти і онтологія

Щоб розглянути онтологічні проблеми у предметному полі філософії освіти, здійснимо поділ онтологічної проблематики у першому наближенні згідно із існуючими підходами до визначення онтології як філософської галузі знань.

В. Н. Сагатовський поділяє визначення онтології на три групи.

1)  метафізичний підхід — увага фіксується на загальних підставах того, що існує;

2)   феноменологічний — робиться акцент на людському відношенні до буття і на самій людині як предметі буття;

3)   натурфілософський підхід — під онтологією розуміється вчення про будь-яке суще.

Відповідно до цього розподілу визначень онтології можна виявити і три групи присутності онтологічних проблем у філософії освіти.

3.Натурфілософський підхід: основні онтологічні моделі

У рамках натурфілософського підходу до онтології, який розуміє її як вчення про будь-яке суще, можна продовжити поділ онтологічної проблематики на три групи:

а)  суперечка про природу світу, про утворюючу його матерію між 3 групами поглядів (основні онтологічні моделі) — монізм і плюралізм, матеріалізм і ідеалізм, атеїзм і теїзм (креаціоністські варіанти онтології);

б) проблема структури світу, тобто суперечка між субстанціоналізмом і антисубстанціалістськими моделями у філософії (евентизмом і енергетизмом) про те, чи носять компоненти світу характер речей (субстанцій), подій або процесів);

в) проблема структури змін, що відбуваються в світі, тобто суперечка між діалектикою і механіцизмом, детермінізмом і індетермінізмом, та філософськими моделями розвитку такими, як креаціонізм, теорія еманації, преформізм, емерджентизм, еволюціонізм.

У філософії освіти досліджується залежність освітніх практик від вибору тієї чи іншої онтологічної моделі, наприклад, показується різниця в освітніх підходах, які базуються на ідеалізмі, реалізмі, прагматизмі та екзистенціалізмі.

4.Метафізичний підхід: істина і освіта

М. Мамардашвілі вказує на теологічне походження терміну “онтологія” як вчення про онтос, тобто божественну протоплазму, світло, ефір божественного життя на відміну від емпірії, і вважає, що такі зчеплення термінів і самі ці слова не випадкові: “Вони з ‘явилися через людську потребу розібратися в нас самих і в наших можливостях. Що ми можемо і чого не можемо, і на чому засновано те, що ми можемо [1]. Для освіти як суспільного інституту останнє питання є найважливішим: залежно від відповіді на нього визначаються її цілі, форми, методи, зміст і мільйони різних її дрібниць.

З цієї точки зору “онтологія освіти” може бути розглянута як мережа допущень, набір попередніх вірувань, що стосуються природи людини, її здібностей і відносин із світом і з’ясування граничних підстав всього того, що вона робить у житті, мистецтві, науці, освіті на основі і за допомогою конструювання певних понять, обговорюючи і виявляючи ці граничні підстави. “Онтологія освіти” виявляється тотожною онтології людини. Прикладом може бути розгляд філософії освіти у творчості М. Фуко як проекції теми влади і знання в онтологічній перспективі розвитку суб’єкта і форм суб’єктивності, яке розкриває нові грані освіти і складності онтологічної розмови про людину. Дослідження Фуко з археології сучасного стану знання про суб’єкта, генеалогії сучасної влади в західній цивілізації, онтології суб’єкта в його відношенні до самого себе, до інститутів в полі влади і до істини в полі знання, дискурсів про “смерть” суб’єкта, хворобу, безумство, нерозумність є дослідженням онтологічних підстав життєдіяльності людини.

Західна теорія освіти, що зародилася в Стародавній Греції, була нерозривно пов’язана з грецькими поняттями буття і істини. Це яскраво показує “притча про печеру” в сьомій книзі “Держави” Платона, якою Платон змальовує суть освіти пайдеї (paideia) [2, С. 299]. “Символ печери”, не дивлячись на його простоту, повний глибоких сенсів і суперечностей. З одного боку, притча розповідає про істину, як про “непотайне” (алетейя, alethes), тобто про те, “що відкрито і присутнє в колі людського місцеперебування”. З іншого боку, притча описує історію переходів з одного місцеперебування в інше, коли на кожному з переходів людині відкривається інший рід непотайної (істини) [3, С. 351].

Якщо перші переходи (від споглядання тіней — до споглядання речей, освітлених вогнем, потім — до споглядання речей у світлі дня) символізують собою пізнання, то повернення до в’язнів, що залишилися в печері, символізує освіту. Людина, що бачила сонячне світло, вже не бачить в темноті того, що бачать в’язні, не розуміє їхніх обмежених уявлень, вони ж не розуміють її. І людині потрібно дуже багато сил, щоб переконати інших піти разом із нею вгору. їй необхідно зробити вибір шляху освіти людей, що залишилися. І цей вибір ставить на перший план проблему істини. Саме на це вказує М. Гайдеґґер у своєму тлумаченні “притчі про печеру”, кажучи, що між “освітою” і “істиною” є сутнісний зв’язок, який полягає в тому, що “сутність істини і рід її зміни тільки і роблять вперше можливим “освіту” в її основних контурах” [3, С. 350].

Освіта безпосередньо залежить від трьох чинників:

а)  прийнятого педагогами розуміння пізнання і істини;

б) прийнятого у філософії розуміння істини і самого пізнання;

в) місця і ролі філософії в житті суспільства. Те, що філософія не є “зайвою” чи лише елітарною діяльністю, демонструє розвиток навчання критичного мислення в багатьох країнах, вивчення філософії в початковій школі Бельгії, Норвегії і Бразилії, нарешті, “міжсекторна стратегія філософії” ЮНЕСКО, за якою навчання філософії визнається як найважливіша діяльність і практика в сучасному житті й в освіті. Однак посилення ролі філософії в освіті здебільшого розглядається вузько: освіта розуміється як ізольована галузь, що пов’язана з філософією тільки як із предметом навчання. Виникає стратегія радикального з’єднання освіти і філософії, сутність якої полягає в розумінні освіти як присутності в межах широкої констеляції філософських питань, що припускають єдність теорії і практики, свідомості і тіла, філософії і освіти.

При найближчому розгляді онтологічна проблематика є не що інше як “перевернута” гносеологія. Як писав М. Бердяєв, “онтологія шукає буття, яке було б об’єктивним”, проте, “для онтології виявляється доступним буття, яке є продуктом думки і вже раціональної обробки”[1]. Античною культурою це не осмислювалося як проблема, тому онтологія виступала як вчення про буття як таке, тобто не залежне від актів розуміння і процедур мислення. Ця взаємозалежність освіти (paideia) з буттям (яке пізніше було ідентифіковане з природою або богом) забезпечила, з тих пір, стійку онтологічну підставу для теорії освіти. Проте, з розвитком епістемології у ХУІІ ст. і відповідно трансформації онтології (яка перетворила буття в дані почуттів та уяви), центр уваги освітньої теорії почав переміщатися до проблеми перебудови наших уявлень. У філософії Нового часу, коли був накопичений досвід науково-практичного перетворення природи і створення техніко-технологічної сфери життєдіяльності, гносеологія набуває самодостатнього характеру. Відбувається поворот від онтологічного до гносеологічного розуміння істини, який полягає у формуванні образу незалежної свідомості, як абсолютної пізнавальної системи відліку, а пізнавальні процедури постають способами конструювання онтологій: дійсність виявлялася такою, якою вона була представлена у формах пізнання.

Така гносеологічна традиція укупі з побоюванням Декарта про злого демона, досягла своєї вершини в умовах невпинного розвитку інформаційних технологій, які, вважається, все більше і більше усувають відмінність між реальним і віртуальним. Ця ситуація яскраво ілюструється сюжетом кінофільму “Матриця”, в якому комп’ютерна система симулює дійсність для мільйонів поневолених машинами людей, що проживають свої життя в непробудному сні, нав’язаному комп’ютером. Сучасна технологічна ситуація, таким чином, ніби “зупинила” онтологічний вимір освіти в цілому, а проблема інформаційної технології постає фундаментальною онтологічною проблемою [5]. Щоб відповісти на виклик інформаційних технологій, філософія освіти повинна потурбуватися про своє онтологічне обґрунтування. Освіті доводиться “лавірувати” між онтологічним і гносеологічним розумінням істини, тобто між розумінням істини або як непотайної, кожного разу особливим чином сприйманої кожним суб’єктом на основі власної системи цінностей і сенсів і як основи буття (онтологічне розуміння), або як правильності сприйняття, мислення і висловлювання, що вивіряються за деяким об’єктивно і незалежно існуючим зразком (гносеологічне розуміння).

5.Феноменологічний підхід: сенс життя як онтологічна проблема

Феноменологічний підхід робить акцент на людському ставленні до буття і на самій людині як предметі буття.

Філософія завжди прагнула упорядкувати людські стани і сенси, допомагаючи людині досягти повноти буття, тому в ній все організовується навколо постановки провідного питання онтології як питання про сенс буття взагалі. У сучасній філософії ця проблема обговорюється знову з однієї простої причини: щоб розуміти щось, ми повинні мати місце в тому світі, який збираємося розуміти. Проблема одна — знайти собі місце в світі, щоб цей світ розуміти. Скажімо, розуміти його як світ, який за фізичними законами породжує істоту, здатну його зрозуміти. Можна і потрібно навчитися жити у світі не готових сенсів, а в такому світі, де сенси з’являються протягом життя. Історія є час у пошуках свого сенсу. Сенс встановлюється після історії, а не розгортається в часі.

Якщо особистісний аспект “сенсу життя” достатньо інтенсивно розвивається в сучасній психології, то онтологічний обійдений увагою вчених. Розгляд “сенсу життя” як онтологічної проблеми припускає, перш за все, співвідношення сенсу життя конкретної людини з уявленнями про “повноту буття” і самотворення.

Через філософію виражається ідеал зібраного в одну точку цілого свідомого життя, всього того, що має до нас відношення. М. Мамардашвілі це пояснює метафорою відображення і розпадання багатогранності людини в тисячах уламків дзеркал. Деякі віддзеркалення і “знімки” з них нерідко вислизають від особи. Рух особистості полягає у їх збиранні. Це зібране і є “повнотою буття”, філософським ідеалом мудрості і, одночасно — свободою.

Повнота буття не може бути досягнута емпірично. Адже фізично або емпірично не можна повизбирувати всі уламки дзеркала, в яких існує і відображається людина. Але можна організувати своє буття певним чином через засоби, що надаються нам, а такими засобами є витвори мистецтва, твори думки, культурні здобутки. Завдяки їм і через їх символи та через їхній небуквальний сенс ми можемо жити по-людському. Через переживання трагедії, в якій символічно завершені сенси, можна охопити все, залишаючись скінченними.

Буття — це існування такої істоти, яка здатна потурбуватися про своє існування. Ті підстави, які вона під себе ніби підставляє, щоб стати людиною, віднаходяться через її вихід за свої власні природні межі. Акт “вискакування” людини за регульований природою хід подій називається трансцендуванням, самотворенням людини. Процес самотворення припускає здатність людини трансформуватися, виходити за рамки і межі будь-якої культури, будь-якої ідеології, будь-якого суспільства і знаходити особистісні підстави й сенси свого буття, які не залежать від того, що трапиться в часі з суспільством, культурою, ідеологією або із соціальним рухом.

6.Концепція онтологічної роботи і педагогічна практика

У 60-х роках ХХ ст. Г. П. Щедровицький окреслив методологічну онтологію як базу системи нових педагогічних досліджень, що, на його думку, дозволить протягом l0-l5 років інтенсивної роботи спеціально створеної мережі лабораторій розробити систему нового змісту навчання.

Суттєвим моментом розробленої Г. П. Щедровицьким змістовно-генетичної логіки є концепція онтологічної роботи [4]. У ній показано, як онтологічне уявлення (онтологічна картина) з’являється в рамках розгортання і усвідомлення, рефлексії пізнавальної ситуації. Онтологічне уявлення (або модель об’єкта-як-він-є-насправді) виводилося з аналізу існуючих структур знань. Онтологічне уявлення (картина) представляє об’єкт і є знаковою структурою зі своїми правилами читання. У цьому сенсі онтологічна картина є усвідомленими принципами організації систем знання. Це означає, що вихід до онтології припускає певну роботу, особливу організацію систем знання. Концепція онтологічної роботи вирішує досить широке коло питань:

  • як створюються схеми об’єктів залежно від існуючого набору знань і проблем;
  • яка специфіка логічної організації самих знань, понять і категорій, типологія знань;
  • які лінії подальшого використання схем об’єкту в онтологічних картинах і моделях;
  • як схеми об’єкту пов’язуються з практичною діяльністю.

Концепція “онтології” як продукту онтологічної роботи

починає відділятися від традиційного розуміння “метафізики” і від програм реабілітації “онтології” в європейській філософії кінця XIX — початку ХХ століття (М. Гартман, неотомізм, М. Гайдеґґер). Методологічна онтологія, яка знає, що вона всього лише онтологія, не прагне ні консервувати себе у формах метафізики, ні знищувати себе через відмову від об’єктивного знання. Методологічна онтологія виявляється не стільки картиною світу, скільки принципом систематизації і організації нашого об’єктивного (прагнучого до об’єктивування) знання про світ, найбільш раціональній при існуючих способах його використання. Мислення створює конструктивну дійсність, нові діяльності і нові світи. Місія розуміння — повернути нас до реальності. Таке основне повідомлення концепції “онтології” як продукту онтологічної роботи.

Проте реальність завжди багатша за її розуміння. Думка є лише частиною реальності, тому завдання освіти полягає у тому, щоб навчити суб’єктів освіти пізнавати, аналізувати і оцінювати світ з метою передбачення наслідків власної діяльності. Мова йде про встановлення чіткої тенденції відходу освіти від “книжної школи слухання”, про визначення об’єкта освіти не як сукупності певних знань, а саме як світу предметів, ситуацій, подій, явищ, які завжди багатші за їхні ментальні образи у поняттях і теоріях. Для пізнання буття освіта має навчати встановлювати “індикатори” між суб’єктом і реальністю, які реферують взаємодію світу і людини, і за допомогою яких органічно інтегрується сприйняття предметного світу в освітній процес, досягається його зосередження на повсякденному світі, інтерпретації соціального запасу знань та його ментальних моделей з метою перетворення їх у певну особистісну організацію знань, підставу для онтологічної повноти освіти.

Прикладом онтологічної роботи в педагогічній практиці є “соціальне конструювання”, яке пропонує новий спосіб розуміння існуючих освітніх практик і відкриває нові діапазони можливостей. Соціально-конструкціоністський підхід до знання веде до демократизації в обговоренні того, що вважається освітньою практикою, до локалізації навчальних планів, до руйнування дисциплінарних меж, до переміщення дисциплінарних дискурсів у соціально релевантні практики, а освітніх практик — у галузь соціальних проблем, і до переходу від предметно- і дитиноцентрованих способів освіти до фокусування на відносинах, що тривають, поки вони мають практичне значення. Багато що з цього вже не є новиною в дискусіях навколо освіти. І в цьому сенсі соціальний конструкціонізм підтримує деякі форми практики. Проте ще не реалізований весь потенціал соціального конструювання: майбутнє відкрите для нових діалогів.

Онтологія, здається, є філософським варіантом шуканої фізиками гіпотетичної “Теорії Всього”. До цього можна ставитися іронічно, або в постмодерністському ключі, який піддає сумніву різноманітні узагальнені теорії, метанаративи. А можна поставитися цілком науково, розглядаючи онтологію як проект великої програми інтеграції чи утиснення знань людства.

Які ж реальні перспективи розвитку онтологічної проблематики? Уточнення понять і приведення їх у новий порядок не задовольнить загальний інтерес до онтологічної проблематики. Структурний, морфологічний, синергетичний підходи також навряд чи можуть претендувати на статус нових онтологічних моделей, оскільки копіюють відомий шлях категоріальних узагальнень і претензій на універсальність. Перспективу бачать у знаходженні нових критеріїв онтологічного статусу сучасного філософського знання. Проекти “нових онтологій” у ХХ ст. і онтологічні дискусії у комп’ютерних науках (“інженерії знань”, “штучний інтелект”) висувають цілий ряд принципових проблем, які можуть бути предметом обговорення у рамках філософії освіти.

7.Проблеми становлення онтології освіти в філософсько-освітньому дискурсі

Серед цих проблем можна виділити такі:

  1. Онтологія освіти. Освіта, як “ігрова” модель дійсності, вимагає осмислення як з погляду онтології знаково- символічних її “кодів”, так і в плані побудови моделей освіти. Йдеться про з’ясування універсальних поліваріантних принципів її організації і функціонування в сучасному суспільстві.
  2. Істина і освіта. Чи має освіта особливий онтологічний статус чи гносеологічна проблематика вичерпує основний її зміст? Чи можлива освіта “без онтології” і яким чином “виживає” онтологічна проблематика в епоху конструктивістського розвитку освіти? Чи є нові онтологічні сенси в концепціях “віртуальної реальності”?
  3. Чи не є освіта насправді “онтологічною роботою” її суб’єктів? З цієї точки зору, онтологія, ймовірно, має розвиватися у напрямі до включення її у шкільний розклад як навчальної дисципліни.

Ці, а також деякі інші аспекти дослідження освіти наводять на думку, що онтологія освіти цілком може претендувати на особливу роль у системі філософського (онтологічного) знання. Може йтися не тільки про розширення горизонтів філософії освіти, але і про принципове усвідомлення шляхів розвитку онтологічної проблематики.

 


[1] Бердяев Н. А. Дух и реальность: Основы богочеловеческой духовности // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. – С. 365 // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Berd/Duh_Realn01.php.

 


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Партнерські посилання: