Аксіологізація філософії освіти як вимога сучасності

118 views

Аксіологічні,  тобто  ціннісні  виміри  освіти  і  виховання потрапляють  у  центр  філософсько-педагогічної  рефлексії  у зв‘язку  з необхідністю визначення стратегічних цілей освітньо-виховної  практики  з  точки  зору  запитів  суспільного  і особистісного  розвитку  у  їх  взаємозв‘язку. Адже  у  найбільш загальному сенсі цінності можна визначити як загальновизнані переконання  до  яких  людина  повинна  прагнути.  Проблеми, сполучені з цінностями, належать до найважливіших не тільки у  педагогіці,  а  й  в  усіх  науках,  які  вивчають  людину  і суспільство,  зокрема  філософії,  соціології,  психології.  Тому що цінності –  це  найважливіша  інтегративна  основа  як  для окремого  індивіда,  так  і  для  будь-якої  соціальної  групи,  для культури, нації, суспільства, людства.  Для  індивідуальної  життєдіяльності  цінності  є  вищим критерієм  для  орієнтації  у  світі  і  опорою  особистісного самовизначення.  З  психологічної  точки  зору  цінністю  для людини  стає  те,  що  притягує,  збагачує  і  спрямовує  індивіда, творить  його  і  його  індивідуальність,  його  буття  в  усіх  їх вимірах, проявах, спрямованості. Роль  цінностей  для  суспільства  полягає  в  тому,  що  вони встановлюють  міру  ладу  і  спільності  цілей;  виражають інваріантні  аспекти  соціального  та  загальнолюдського  досвіду, який привласнюється  індивідом;  спрямовують функціонування соціальних  груп  на  досягнення  спільних  цілей  і,  тим  самим, надихають  і  спрямовують людей, надають  значущості  і  смислу їх  суспільній  діяльності,  емоційну  підтримку  з  боку  інших  людей,  відчуття  міцності  і  насиченості  комунікативних стосунків із ними.

Одним  із  найважливіших  механізмів  відтворення  і трансляції  цінностей  у  суспільстві  є  система  освіти. Відтворюючи і формуючи певний тип світогляду, система освіти зберігає  і  продукує  цінності,  забезпечує  передачу  культурних цінностей від одного покоління до іншого. Культурні цінності в їх широкому  значенні (наукові, політичні, моральні,  естетичні, релігійні тощо) відтворюються і передаються в системі освіти не тільки через зміст навчальних дисциплін у процесі навчання та через  залучення  особистості  до  певної  системи  цінностей  у процесі виховання, а й у “прихованому” вигляді через сам спосіб організації  навчально-виховного  процесу,  через  способи організації  управління  освітньою  діяльністю,  через  характер педагогічної  комунікації,  способи  і  критерії  оцінювання  знань тощо.  Проблема цінностей  загострюється  в період  знецінювання культурних  традицій  і  пошуку  нових  ціннісних  основ суспільного  і  індивідуального  буття.

Тому цілком  закономірно, що  у  ХХ ст.  аксіологія  набуває  потужного  розвитку.  Особлива увага  до  аксіологічної  проблематики  притаманна  і  сучасній філософсько-педагогічній  рефлексії.  Більш  за  те,  цілком правомірно  стверджувати,  що  в  сучасних  умовах  відбувається акіологізація  освіти  і  виховання  як  на  теоретично рефлекторному, так і на практичному рівні.  Таке  переміщення  аксіологічної  проблематики  у  центр філософсько-педагогічної рефлексії і педагогічної практики, яке і можна позначити як  їхню аксіологізацію, зумовлено багатьма причинами.

Але найбільш визначальними серед них є наступні. По-перше, це  світова  тенденція  зміни  основної парадигми освіти,  її  переорієнтація  з  інструментально-технократичної  на гуманітарно-особистісну.  Внаслідок  становлення  нового інформаційного  суспільства,  яке  супроводжується  системними соціокультурними  трансформаціями  і перетвореннями,  кризою класичної моделі  і  системи освіти, розпочалася розробка нових фундаментальних  педагогічних  ідей,  переосмислення, передусім  ціннісно-світоглядних  засад  освітньої  практики  і ціннісно-світоглядного наповнення педагогічного процесу. Саме  вирішення  цих  фундаментальних  питань  є  необхідною передумовою  ефективного  реформування  освіти  відповідно  до запитів суспільного розвитку, зокрема і в Україні.  Реформування системи освіти, спричинене зміною освітніх парадигм,  передбачає  розробку  стратегії  освіти,  насамперед,  з аксіологічної точки зору, тобто визначення: головних ціннісних установок  сучасної  педагогічної  практики;  меж  різноманіття ціннісних орієнтацій у навчанні і вихованні; основних напрямів аксіологізації  викладання  навчальних  дисциплін;  змісту ціннісних  стимулів  до  освіти;  нових  механізмів  трансляції цінностей в освітньому і виховному процесах.

По-друге,  це  світові  тенденції  глобалізації  із притаманними  їм  інтенсивними  міграційними  процесами,  які спричиняють  виникнення  суспільств  мультикультурного  типу. У  контексті  мультикультурного  суспільства  співіснують етнокультурні  спільноти  з  притаманними  їм  системами цінностей,  кожна  з  яких,  не  будучи  панівною,  задає  власний ціннісний  горизонт  і  механізми  освітньо-виховних  впливів  на особистість.  За  таких  умов  у  філософії  освіти  актуалізується потреба  осмислити  принципові  можливості  і  конкретні механізми:  узгодження  загальнолюдських  і  національних цінностей  у  системі  освіти;  налагодження  інтеркультурного діалогу засобами освіти; формування  і розвитку сучасної освіти на засадах полікультурності.  У  вітчизняній філософії  освіти  дане  коле  питань  набуває додаткової  актуальності  і  сенсів,  що  пов‘язано  з  тенденцією входження  вітчизняної  освіти  в  інтегровану  світову  культуру. Останнє  передбачає,  з  одного  боку,  засвоєння  в  системі  освіти України міжнародних  освітніх  досягнень,  її  переорієнтацію  на такі, визнані міжнародною спільнотою цінності, як демократія, свобода і відповідальність, повага до особистості та солідарність, чесність  і  справедливість,  толерантність,  постматеріальні цінності  тощо. У даному контексті дуже  важливим  є не  тільки оновлення  якості  і  змісту  освіти,  але  й  її  всебічна демократизація  і  гуманізація,  наскрізне  реформування  освіти не  тільки  з  точки  зору  реорганізації  її  форми,  а  з  точки  зору оновлення  світоглядно-ціннісного  підґрунтя  усієї  педагогічної практики.

З  іншого  боку,  входження  вітчизняної  освіти  до інтегрованої світової культури ставить питання про збереження продуктивних  традицій  української  освіти  і  школи.  У  даному контексті  постає  проблема  узгодження  національних  і загальнолюдських  цінностей  у  педагогічній  свідомості  і практиці.  При  вирішенні  цієї  проблеми  постають  два надзвичайно  складні  завдання –  уникнути  нігілізму  у сприйнятті  національних  світоглядних  цінностей  і,  водночас, націоналістичного  провінціалізму,  ксенофобії,  нетолерантності до світоглядних цінностей  інших культур. У світлі цих завдань стає  зрозумілим, що патріотичне виховання в  сучасних умовах має бути не насадженням “квасного патріотизму”, некритичним відтворенням  національно-культурних  традицій,  які  зокрема склалися  і  в  системі  вітчизняної  освіти,  а  їх  критичне переосмислення  з  врахуванням  вимог  часу,  формування адекватного ставлення до традицій.  Тенденції  аксіологізації  вітчизняної  філософії  освіти підсилюються  також  і  тими  кардинальними  цінісно-світоглядними  трансформаціями, що  відбулися  в  українському суспільстві  за  часи  набуття  незалежності.  Руйнація  системи світоглядних  цінностей  радянських  часів,  з  одного  боку, призвела  до  стану  аномійної  дезорієнтованості  суспільства, коли його цінніості  і норми стали нестійкими  і суперечливими, коли  загострюється  дисбаланс  між  культурними  цінностями  і нормами  суспільства,  а  з  іншого –  до  певного “залишкового” збереження  елементів  цієї  системи  у  педагогічній  практиці. Останнє дається взнаки як на рівні педагогічної свідомості, яка, якщо  не  на  теоретичному,  то  на  буденному  рівні,  відчуває інерцію  впливу  світоглядних  цінностей  радянської  педагогіки, так і на рівні педагогічної діяльності, в якій ще значною мірою застосовуються  попередні  дидактичні  і  методичні  форми організації навчально-виховного процесу.

По-третє, це виникнення екранної культури  із вираженою тенденцією  перетворення  її  із  самостійного  сегменту,  який інтегрований  до  цілісної  системи  культурної  реальності,  на самостійну форму культурної реальності, яка через комп‘ютерні ігри,  різні  форми  Інтернет-комунікації,  серіали,  рекламні ролики, ток-шоу, реаліти-шоу тощо, все більш владно транслює   в  індивідуальну  і  масову  свідомість  власні  цінності  і  смисли, ціннісно-світоглядні орієнтації, моделі поведінки, зразки стилів життя  і  життєвих  стратегій.  Причому  ціннісно-смислові орієнтири,  що  задаються  екранною  культурою,  часто-густо  не узгоджуються,  чи  навіть  суперечать,  тим  орієнтирам,  що задаються  й  функціонують  у  системі  освіти  і  у  педагогічних практиках у цілому  і, водночас, можуть мати на  індивідуальну свідомість  домінантний  вплив.  У  зв‘язку  із  цим  перед філософією  освіти  постає  завдання  осмислити  проблему забезпечення конкурентно спроможності впливу системи освіти і освітньо-виховних практик на ціннісну свідомість особистості. Як  можна  побачити,  визначення  причин  аксіологізації сучасної  філософії  освіти  дає  можливість  окреслити  ті  вузлові аксіологічні проблеми, які потребують найбільшої уваги з боку філософсько-педагогічної  рефлексії.  Сам  же  процес аксіологізації  філософії  освіти “пов‘язаний  з  обґрунтуванням ціннісних  і  цільових  орієнтирів  освітньої  діяльності”  і пропозицією “міняти  саму  філософію  освіти,  перейти  від витратної філософії  людини  бажання –  до філософії  розвитку, побудованої  на  основі  нарощування  ресурсу  мислення, саморозвитку” .  Відтак  аксіологізація  філософії  освіти  є необхідною  передумовою  для  реформування  сучасної  системи освіти  із  врахуванням  вимог  суспільного  та  особистісного розвитку у їх взаємовзв‘язку.

ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ:  Навчальний  посібник / За  заг.  ред. В. Андрущенка,  І. Предборської. –  К.:  Вид-во  НПУ  імені М. П. Драгоманова, 2009. – 330 с.


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Партнерські посилання: