Філософія освіти і онтологія

1,100 views

Щоб розглянути онтологічні проблеми у предметному полі філософії  освіти,  здійснимо поділ  онтологічної проблематики  у першому  наближенні  згідно  із  існуючими  підходами  до визначення  онтології  як  філософської  галузі  знань. 

В. Н. Сагатовський поділяє визначення онтології на три групи. 1) метафізичний  підхід –  увага  фіксується  на  загальних підставах того, що існує;  2) феноменологічний –  робиться  акцент  на  людському відношенні до буття і на самій людині як предметі буття; 3) натурфілософський  підхід –  під  онтологією  розуміється вчення про будь-яке суще. Відповідно  до  цього  розподілу  визначень  онтології можна виявити  і  три  групи  присутності  онтологічних  проблем  у філософії освіти.

Натурфілософський підхід: основні онтологічні моделі

У  рамках  натурфілософського  підходу  до  онтології,  який розуміє  її  як  вчення  про  будь-яке  суще,  можна  продовжити поділ онтологічної проблематики на три групи: а) суперечка  про  природу  світу,  про  утворюючу  його матерію між 3 групами поглядів (основні онтологічні моделі) – монізм  і  плюралізм,  матеріалізм  і  ідеалізм,  атеїзм  і  теїзм (креаціоністські варіанти онтології); б) проблема  структури  світу,  тобто  суперечка  між субстанціоналізмом  і  антисубстанціалістськими  моделями  у філософії (евентизмом  і  енергетизмом)  про  те,  чи  носять компоненти  світу  характер  речей (субстанцій),  подій  або процесів); в) проблема  структури змін, що відбуваються в  світі, тобто суперечка  між  діалектикою  і  механіцизмом,  детермінізмом  і індетермінізмом, та філософськими моделями розвитку такими, як  креаціонізм,  теорія  еманації,  преформізм,  емерджентизм, еволюціонізм. У  філософії  освіти  досліджується  залежність  освітніх практик  від  вибору  тієї  чи  іншої  онтологічної  моделі, наприклад,  показується  різниця  в  освітніх  підходах,  які базуються  на  ідеалізмі,  реалізмі,  прагматизмі  та екзистенціалізмі.

Метафізичний підхід: істина і освіта

М. Мамардашвілі  вказує  на  теологічне  походження терміну “онтологія”  як  вчення  про  онтос,  тобто  божественну  протоплазму,  світло,  ефір  божественного життя  на  відміну  від емпірії,  і вважає, що такі зчеплення термінів  і самі ці слова не випадкові: “Вони з’явилися через людську потребу розібратися в нас  самих  і  в  наших  можливостях. Що  ми  можемо  і  чого  не можемо,  і на чому засновано те, що ми можемо”. Для освіти як  суспільного  інституту  останнє  питання  є  найважливішим: залежно  від  відповіді  на  нього  визначаються  її  цілі,  форми, методи, зміст і мільйони різних її дрібниць. З цієї  точки  зору “онтологія  освіти” може  бути розглянута як мережа допущень, набір попередніх вірувань, що стосуються природи людини,  її  здібностей  і відносин  із  світом  і  з’ясування граничних  підстав  всього  того,  що  вона  робить  у  житті, мистецтві, науці, освіті на основі і за допомогою конструювання певних понять, обговорюючи і виявляючи ці граничні підстави. “Онтологія  освіти”  виявляється  тотожною  онтології  людини. Прикладом  може  бути  розгляд  філософії  освіти  у  творчості М. Фуко  як  проекції  теми  влади  і  знання  в  онтологічній перспективі  розвитку  суб’єкта  і  форм  суб’єктивності,  яке розкриває  нові  грані  освіти  і  складності  онтологічної  розмови про  людину.  Дослідження  Фуко  з  археології  сучасного  стану знання  про  суб’єкта,  генеалогії  сучасної  влади  в  західній цивілізації, онтології суб’єкта в його відношенні до самого себе, до  інститутів в полі влади  і до  істини в полі знання, дискурсів про “смерть”  суб’єкта,  хворобу,  безумство,  нерозумність  є дослідженням онтологічних підстав життєдіяльності людини. Західна теорія освіти, що зародилася в Стародавній Греції, була  нерозривно  пов’язана  з  грецькими  поняттями  буття  і істини. Це яскраво показує “притча про печеру” в  сьомій книзі “Держави” Платона, якою Платон змальовує суть освіти пайдеї (paideia) [2,  С. 299]. “Символ  печери”,  не  дивлячись  на  його простоту,  повний  глибоких  сенсів  і  суперечностей.  З  одного боку,  притча  розповідає  про  істину,  як  про “непотайне” (алетейя, alethes),  тобто про  те, “що  відкрито  і присутнє  в колі людського  місцеперебування”.  З  іншого  боку,  притча  описує історію  переходів  з  одного  місцеперебування  в  інше,  коли  на кожному  з  переходів  людині  відкривається  інший  рід непотайної (істини).

Якщо  перші  переходи (від  споглядання  тіней –  до споглядання речей, освітлених вогнем, потім – до  споглядання речей у світлі дня) символізують собою пізнання, то повернення до в’язнів, що залишилися в печері, символізує освіту. Людина, що  бачила  сонячне  світло,  вже  не  бачить  в  темноті  того,  що бачать  в’язні,  не  розуміє  їхніх  обмежених  уявлень,  вони ж  не розуміють  її.  І  людині  потрібно  дуже  багато  сил,  щоб переконати інших піти разом із нею вгору. Їй необхідно зробити вибір шляху освіти людей, що залишилися. І цей вибір ставить на  перший  план  проблему  істини.  Саме  на  це  вказує М. Гайдеґґер у своєму тлумаченні “притчі про печеру”, кажучи, що між “освітою” і “істиною” є сутнісний зв’язок, який полягає в тому, що “сутність  істини  і рід її зміни тільки  і роблять вперше можливим “освіту” в її основних контурах”. Освіта  безпосередньо  залежить  від  трьох  чинників: а) прийнятого  педагогами  розуміння  пізнання  і  істини; б) прийнятого  у філософії  розуміння  істини  і  самого  пізнання; в) місця  і  ролі філософії  в житті  суспільства.

Те, що філософія не  є “зайвою”  чи  лише  елітарною  діяльністю,  демонструє розвиток  навчання  критичного  мислення  в  багатьох  країнах, вивчення  філософії  в  початковій  школі  Бельгії,  Норвегії  і Бразилії, нарешті, “міжсекторна стратегія філософії” ЮНЕСКО, за  якою  навчання  філософії  визнається  як  найважливіша діяльність  і  практика  в  сучасному  житті  й  в  освіті.  Однак посилення  ролі  філософії  в  освіті  здебільшого  розглядається вузько: освіта розуміється як  ізольована галузь, що пов’язана з філософією тільки як із предметом навчання. Виникає стратегія радикального з’єднання освіти і філософії, сутність якої полягає в розумінні освіти як присутності в межах широкої констеляції філософських  питань,  що  припускають  єдність  теорії  і практики, свідомості і тіла, філософії і освіти. При найближчому розгляді онтологічна проблематика є не що  інше  як “перевернута”  гносеологія.  Як  писав  М. Бердяєв, “онтологія  шукає  буття,  яке  було  б  об’єктивним”,  проте, “для онтології виявляється доступним буття, яке є продуктом думки і   вже  раціональної  обробки”.  Античною  культурою  це  не осмислювалося  як  проблема,  тому  онтологія  виступала  як вчення про буття як таке, тобто не залежне від актів розуміння і процедур  мислення.  Ця  взаємозалежність  освіти (paideia)  з буттям (яке пізніше було ідентифіковане з природою або богом) забезпечила,  з  тих  пір,  стійку  онтологічну  підставу  для  теорії освіти. Проте,  з  розвитком  епістемології  у ХVІІ ст.  і  відповідно трансформації онтології (яка перетворила буття в дані почуттів та  уяви),  центр  уваги  освітньої  теорії  почав  переміщатися  до проблеми перебудови наших уявлень. У філософії Нового часу, коли  був  накопичений  досвід  науково-практичного перетворення природи  і  створення техніко-технологічної  сфери життєдіяльності,  гносеологія  набуває  самодостатнього характеру.  Відбувається  поворот  від  онтологічного  до гносеологічного  розуміння  істини,  який  полягає  у  формуванні образу  незалежної  свідомості,  як  абсолютної  пізнавальної системи  відліку,  а  пізнавальні  процедури  постають  способами конструювання  онтологій:  дійсність  виявлялася  такою,  якою вона була представлена у формах пізнання. Така гносеологічна традиція укупі з побоюванням Декарта про  злого демона, досягла  своєї  вершини  в  умовах невпинного розвитку інформаційних технологій, які, вважається, все більше і більше усувають відмінність між реальним  і віртуальним. Ця ситуація яскраво  ілюструється  сюжетом кінофільму “Матриця”, в якому комп’ютерна  система  симулює дійсність для мільйонів поневолених  машинами  людей,  що  проживають  свої  життя  в непробудному  сні,  нав’язаному  комп’ютером.  Сучасна технологічна  ситуація,  таким  чином,  ніби “зупинила” онтологічний вимір освіти в цілому, а проблема  інформаційної технології  постає  фундаментальною  онтологічною  проблемою.  Щоб  відповісти  на  виклик  інформаційних  технологій, філософія  освіти  повинна  потурбуватися  про  своє  онтологічне обґрунтування.  Освіті  доводиться “лавірувати”  між онтологічним  і  гносеологічним  розумінням  істини,  тобто  між розумінням  істини або як непотайної, кожного разу  особливим             чином  сприйманої кожним  суб’єктом на основі власної  системи цінностей і сенсів і як основи буття (онтологічне розуміння), або як  правильності  сприйняття,  мислення  і  висловлювання,  що вивіряються  за  деяким  об’єктивно  і  незалежно  існуючим зразком (гносеологічне розуміння).

ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ:  Навчальний  посібник / За  заг.  ред. В. Андрущенка,  І. Предборської. –  К.:  Вид-во  НПУ  імені М. П. Драгоманова, 2009. – 330 с.


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Партнерські посилання: