Архів теґу: управління

Дещо з філософської афористики.

Афоризм грецьк . – визначення, вислів) – короткий влучний оригінальний вислів, що зробився усталеним.

В розділ увійшли висловлювання цілої плеяди визначних мислителів Давньої Греції – Аристотеля, Геракліта, Платона, Демокріта, що стверджували головним авторитетом людський розум і непохитну впевненість в тому, що все у світі можна пізнати шляхом системи логічних доведень.

Представлені також висловлювання давньоримських філософів і письменників – Цицерона, Сенеки, Горація, Ювенала. Вони відрізняються глибокою життєвою мудрістю. Вчать доброчинності і високій моральності в діяннях і вчинках людей.

Могутній політ думки, розквіт культури і мистецтва, що характерні для епохи Відродження (термін запроваджений італійським художником і истецтвознавцем, першим біографом великого Леонардо да Вінчі Джордано Вазарі, XVI ст.), знайшли своє відображення у висловлюваннях Д. Бруно, Леонардо да Вінчі, У. Шекспіра та ін. В них прославляються необмежені можливості людини, утверджуються гармонія і краса творчої особистоті і оточуючої дійсності. Пізнє Відродження цікаве тим, що саме в цей час з’являються творці афоризмів . Найвідоміші з них – французькі моралісти Франсуа де Ларошфуко і Жан де Лабрюйєр.

В епоху Просвітництва видатним майстром афоризмів був німецький письменник і вчений Георг Кристоф Ліхтенберг. В його думках, побудованих, як правило, на парадоксах*, озвучувалася різка опозиція до існуючих на той час суспільних норм і порядків.

Важливо, щоб студент не тільки захоплювався мудрістю попередників і сучасників, але і порівнював їх з власними почуттями і уявленнями про життя. Допомогти людині, особливо молодій, стати більш розумним, сильним, добрим, великодушним, переконати її в необхідності слугувати високій меті та ідеалам, керуватися у всьому мірою високої моралі і відповідальності, прагнути як до особистого щастя, так і завжди піклуватися про щастя інших – таким є призначення цього розділу.

Примітка:

*Тут: парадокс (від грецьк. несподіваний, дивний) – думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами, начебто суперечить здоровому глуздові, хоч насправді може й не бути хибною.

Всесвіт. Світ. Природа.

Продовження

К.А. Гельвецій. Про людину

Клод Адріан Гельвецій (1715-1771). Про л юдину . – Соч.: 2-х т. – М.: Мысль, 1974. Т.2 .

… Будь-яка людина , що не має власності і роботи в будь-якому суспільстві, може вибрати одне з трьох: або залишити бать­ківщину і шукати щастя в іншому місці; або почати красти для сво­го виживання, або нарешті, придумати будь-яку нову річ чи прик­расу, в обмін на які її співвітчизники забезпечать її необхідни­ми для її потреб продуктами. Я не стану розмірковувати, що станеться з добровільним вигнанцем чи з злодієм: вони поза цим сус­пільством. Моє єдине завдання розглянути, що станеться з винахід­ником будь-якої нової речі чи нового предмету розкоші. Уявім, що він відкрив секрет пофарбування тканин. Якщо цей винахід сподоба­ється небагатьом жителям, то дехто з них почнуть обмінювати свої продукти на його тканини. Але припустимо, що ці тканини сподоба­ються всім і він одержить багато замовлень на них. Що він зробить, щоб задовольнити ці бажання? Він збере довкола себе більшу чи меншу кількість тих людей, яких я називаю зайвими, він збудує ма­нуфактуру і розмістить її в зручному і приємному (с. 315) місці, як звичайно на берегах якоїсь ріки, притоки якої, розбігаючись далеко до середини країни, полегшать переведення його товарів. Тепер уявімо, що подальший ріст числа жителів викличе винахід яко­гось іншого товару, якогось іншого предмету розкоші і що буде збудована нова мануфактура. Підприємець в інтересах своєї торгів­лі змушений буде побудувати її на берегах тієї ж ріки і, очевид­но недалеко від першої мануфактури. Декілька таких мануфактур ут­ворюють потім значне місто. В цьому місті швидко зберуться найзаможніші громадяни, бо торгівля завжди дає великий зиск, коли ще мало купців і мало конкурентів.

Багатства цього міста зроблять його місцем для розваг. Щоб користуватися і насолоджуватися ними, багаті власники почнуть покидати свої села, почнуть по декілька місяців мешкати в цьому місті, збудують собі там палаци. Місто ростиме з кожним днем, до нього потягнуться із всіх усюд, тому що для злидарів там буде більше допомоги, для пороку – більше непокарання, а для хтивості – більше засобів задовольняти її. Нарешті, це місто наречуть столицею.

Такими будуть на цьому острові перші наслідки надлишкового збільшення числа громадян.

Другим наслідком, що випливає з цієї самої причини, буде злиденність більшості жителів. Якщо чисельність їх зростає, якщо робітників більше, ніж роботи для них, то їх конкуренція знижує заробітну платню. Перевагу надають тому робітникові, який продає свою працю дешевше, тобто тому, хто відриває більше від свого виживання. Злидні тоді розповсюджуються, бідняки продають свою працю, багачі купують, число власників зменшується, і закони ста­ють з кожним днем більш суворими.

За допомогою м’яких законів можна керувати народом, що скла­дається з власників. Для ліквідації злочинів тут вистачить част­кової чи повної конфіскації майна. У германців, галлів і сканди­навів єдиним покаранням за різні правопорушення були більш-менш великі штрафи.

Інша справа, якщо більшість народу складають невласники. Ни­ми можна керувати лише за допомогою суворих законів. Якщо людина бідна, якщо її не можна покарати, наклавши пеню на її майно, то залишається (с. 316) покарати її як особистість, – звідси джерело тілесних покарань. Ці покарання, що накладалися спочатку на бід­няків, з часом розповсюджуються і на власників. І тоді всі грома­дяни починають підкорятися кривавим законам. Все сприяє їх вста­новленню.

Припустимо, що кожний громадянин держави володіє певною власністю. Бажання зберегти її є, безперечно, спільним бажанням нації. Пограбування в цій державі рідкісні. Нехай навпаки, більшість позбавлена тут власності.

Г.В.Ф. Гегель. Философия духа

Г.В.Ф. Гегель. Философия духа. – Энциклопедия философских наук: в 3-х т. – М.: Мысль, 1977. – Т.3. – С.327-328.

…. реальність взагалі як наявне буття вільної волі є право , яке слід розуміти не тільки як обмежене юридичне право, але як право, яке охоплює наявне буття всіх визначень свободи. Ці визна­чення стосовно суб’єктивної волі, в якій вони повинні і єдино тільки і можуть мати своє наявне буття як всезагальне, суть її обов’язки, а як звичка і спосіб думання цієї суб’єктивної волі вони складають звичаї (нрави). Те ж саме, що є право, а також і обов’язок, а те, що є обов’язок є і право. Бо будь-яке наявне буття є право тільки на підставі вільної субстанціональної волі, це і є тим самим змістом, який у його відношенні до волі, що роз­різнює себе як суб’єктивна і одинична, є обов’язок. Остільки ко­нечність об ’ єктивної волі є видимістю розрізнення прав і обов’яз­ків.

Примітка. У сфері явищ право і обов ’ язок є корелятивними
насамперед у тому сенсі, що певному праву з мого боку відповідає в другому певний обов’язок. Але у відповідності із поняттям моє право на деяку річ є не тільки володінням, але як володіння певної особи воно є власністю, тобто
бути особою, є обов’язок. Те, що належить стосовно явища, стосовно Продовження

Тацит. Про імперське мислення.

З боку завойовників : уривок з промови Цериала (Цереал) Петилія Квінта, римський полководець (час правління Веспасіана) придушив рух батавів під керівництвом Цивіліса Юлія (вождь германського племені батавів, що підняв в 68-69 рр. н.е. повстання проти римського панування) до тревірів і лінгонів (кіннотники перші, одні і другі – галльські племена):

“ …Римські полководці і головнокомандувачі прийшли на вашу землю і землю інших галів, не переслідуючи користь , а за запрошенням ваших предків, яких розбрат доводив до загибелі, а закликані ними на допомогу германці перетворювали на рабів однаково як союзників, так і ворогів… І не для того ми зайняли Рейн, щоб охороняти Італію, а для того, щоб будь-який інший Аріовіст (вождь германського племені свевів, 58 р. до н.е.) не заволодів, як цар, Галлією. Невже ви думаєте, що ви є дорожчими для Цивіліса, батавів і зарейнських народів, ніж були для предків їх ваші батьки і діди?.. Хоча вони виставляють на вид волю і гарні слова, але жодний інший не домагався закабалення других людей і панування над ними без того, щоб не вживати цих самих слів.

В Галліях були завжди царі і війни, поки ви не вступали під наші закони. Ми, хоча і зазнавали з вашого боку стількох клопотів, наклали за правом перемоги на вас лише те, чим можна було б охороняти мир; бо ні покій народів не можна підтримувати без військової сили, ні військової сили без зарплатні, ні зарплатні без податків ; все решта є спільними нам з вами . Ви самі часто керуєте нашими легіонами, ви самі керуєте цими чи іншими провінціями; немає нічого у нас від вас окремого чи замкненого… Адже після вигнання римлян – від чого нехай охоронять боги! – що інше настане, як не війни всіх народів між собою. Восьмисотлітня фортуна і державна мудрість зростили цю імперію, яку не можна знищити не знищивши самих винищувачів. Але найбільша небезпека настане для вас, у кого є золото і багатство , що є головним спонукачем війни . Тому любіть і поважайте мир і Рим, який належить за силою одного і того ж права переможеним і переможцям. Нехай же вас навчать уроки тієї і іншої долі, що ви не повинні віддавати перевагу впертості , що поєднана з загибеллю, перед покірністю , що поєднана з безпекою…”.

( Тацит, Історії, I V , 73; 74).

З боку завойованих : уривок з промови вождя британських повстанців Калгака (409 р. н.е.):

Продовження

І. Кант Загальна природнича історія і теорія неба .

Передмова

Я обрав тему, яка за своєю внутрішньою трудністю, а також з точки релігії у змозі від самого початку викликати у багатьох читачів несхвалення та упередження. Відшукати те, що пов’язує одне з одним у систему великі ланки Всесвіту у всій його безконечності;показати, як із початкового стану природи на підставі механічних законів природи утворилися самі небесні тіла і що є джерелом їхніх рухів, – розуміння цього здавалося б далеко випереджає сили людського розуму, з іншого боку, релігія погрожує урочисто виступити із звинуваченням проти тієї зухвалості, коли набувають сміливості приписувати природі, що є сама собою, такі наслідки, в яких справедливо вбачають безпосередню руку Все­вишнього, і побоюються віднайти у нескромності подібних міркувань до­кази на захист боговідступництва. Я чудово бачу всі ці утруднення і все ж не падаю на дусі. Я усвідомлюю всю силу перешкод, що постають переді мною, і все ж не впадаю у відчай. Із слабкою надією, рушив я у не­безпечну подорож і вже бачу обриси нових країв. Ті, хто віднайде у со­бі мужність продовжити це дослідження, вступить у ці краї і відчує задоволення, даш їм своє наймення.

Я зважився на це починання , лише переконавшись, що воно не супере­чить вимогам релігії. Старанність моя подвоїлася, коли я побачив, як із кожним кроком усе більше і більше – розсіювався туман, в мороці якого, здавалося, ховаються чудовиська, і як після їхнього зникнення велич Все­вишнього возсіяла найяскравішим світлом. Усвідомлюючи, що теперішні мої зусилля не заслуговують на оскарження, я добросовісно вкажу на все, що у моєму задумі могло б здатися благомислячому чи ж слабкому розумові негожим, і я готовий надати все це на строгий суд правовірного ареопагу із тією щирістю, яка свідчить про чесний спосіб думок. Послухаймо ж, які докази може навести в даному випадку захисник віри.

Якщо світобудова із усією її стрункістю і красою є лише результатом­
дії матерії , що підпорядкована своїм загальним законам руху, якщо
сліпа механіка сил природи у змозі розвиватися із хаосу до такої величі Продовження

Партнерські посилання: