Архів автора: student

Післямова. Що далі?

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf

Здається, немає потреби переконувати зацікавлену читацьку аудиторію в актуальності запропонованої проблематики і необхідності її подальшої розробки. Представники світової інтелектуальної еліт и пророкують входження людства “в нову епоху політики”. Я. Садлак нещодавно зауважив, що ми є свідками “початку ери нової геополітики (geopolitics) в сфері вищої освіти”. Її контури, на що ми намагалися звернута увагу, проглядаються все виразніше вже зараз і вони виходять далеко за межі Болонського процесу та традиційних уявлень про освітню політику. Здається, що незважаючи на нескінченні розмови з приводу і без приводу про впливи глобалізації на освітню сферу, в суспільстві, у владних колах, причетних до вирішення та впровадження освітньої політики, досі чітко не проглядаються адекватні реакції на виклики часу. Це дає підстави для твердження, що наша країна нині перебуває просто в драматичній ситуації, оскільки і досі невирішеним залишається питання вибору подальшого розвитку вищої освіта. Про реформи не будемо… Болонські угоди ми наче виконуємо. А що далі? Орієнтуватись на англосаксонську модель, засновану на ідеях освітнього підприємництва, чи на західноєвропейську, функціонування якої значною мірою забезпечується державними ресурсами? Наскільки зрілим є наше суспільство (політичне керівництво, бюрократія, освітянській корпус, потенційні споживачі освітніх послуг) для адекватного сприйняття ідей корпоратизації та підприємництва в вищій освіті? Чи спроможні держава, суспільство нести, що все відчутніше виявляється останніми роками, непосильний тягар забезпечення задекларованих гарантій рівного доступу до якісної освіти? Пошук адекватних відповідей на ці та багато інших питань, що ставить перед нами сучасна цивілізація, виходить за межі українського суспільствознавства. Виведення його, говорячи словами відомого ідеолога “комунітаризму” М.Уолцера, “за національні рамки” – життєва необхідність. У процесі дослідження ми переконалисяь, що в цьому напрямку зроблено чимало, накопичено чималий інтелектуальний ресурс. Завдяки реалізації різноманітних освітніх та дослідницьких проектів, програм обміну та стажування, індивідуальним контактам в нашій країні є вже чимало фахівців, що почувають себе досить комфортно в світовому освітньому дискурсі освітньої політики. Але слід визнати, що наша присутність у ньому наразі досить символічна і має пасивний характер. Публікації українських дослідників у світових провідних виданнях з освітньої політики – річ поки що екзотична. Росіяни в цьому плані значно активніші. Причин, що обумовлюють подібну ситуацію, чимало. Одна із них – розпорошеність наявного інтелектуального потенціалу, фактична відсутність творчої взаємодії між представниками різних дисциплін та напрямів у дослідженні освітньої політики. Дублюються теми, не враховуються напрацювання колег з суміжних дисциплін, не формується узгоджене концептуальне та термінологічне поле відповідно до світових стандартів. Нам здається, що саме із подолання подібної ситуації необхідно починати справу формування та відповідного організаційного оформлення міждис-циплінарної, трансдисциплінарної сфери академічних та прикладних досліджень освітньої політики в Україні як органічної складової світового дослідницького дискурсу. Адаптація до його вимог не означає, як нам здається, звичайного підла шт ування до поточної кон’юктури модних тем. Маємо виходити на світовий дослідницький “ринок”, скажімо так, із своїм оригінальним “товаром” – власним баченням як внутрішніх, так і регіональних, світових освітньо-політичних проблем. Варто починати із консолідації наявних можливостей, координації зусиль та, можливо, відповідного організаційного оформлення сфери досліджень освітньої політики в Україні. Організацію цього процесу на його початковому етапі могла б взяти на себе кафедра соціальної філософи та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Щоб зрушити справу з місця і перевести процес в практичну площину, ми пропонуємо почати його з професійного обговорення висловлених у монографії міркувань. Наступний крок – виявлення кола зацікавлених фахівців з метою підготовки та друку ґрунтовного англо-українсько-російського глосарію термінів і понять з освітньої політики відповідно до стандартів сучасної світової науки. З огляду на це, цілком доречним виглядає залучення до цієї справи фахівців як із “далекого”, так і “близького зарубіжжя”. Нам здається, що підготовка такого видання допоможе вирішити чимало як теоретичних, так і практичних питань формування в Україні відповідного дослідницького середовища, здатного забезпечити кваліфікований супровід еволюції знання про освітню політику від наукової гіпотези до поради щодо політики її головним акторам – державним органам, бізнесовим структурам, інституціям громадянського суспільства. У процесі підготовки роботи ми отримали безцінну допомогу з боку рецензентів – доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України М.І. Михальченка, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України В.Л.Євтуха, доктора економічних наук, професора І.С. Каленюк. Висловлені ними зауваження та пропозиції суттєво допомогли нам в осягненні найбільш складних питань освітньої політики. Коментарі та пропозиції членів кафедри, які читали рукопис на різних стадіях, були надзвичайно корисними при оформленні тексту цього видання. У зв’язку з цим ми хотіли б висловити вдячність професору І.М. Предборській, доценту В.О. Гальпєріній та іншим членам кафедри, які брали активну участь в обговоренні. Ми щиро зобов’язані членам організаційно-редакційної команди, які з усією відповідальністю поставились до підготовки тексту до друку і проявили високий професіоналізм: Н.Ю. Вдовенко, Ю.А. Назаренко, Є.О. Клименко, М.Є. Якнюнас та Т.С.Меркулова.

4.5. Тіні ринку

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Аналіз досвіду реформ 80-х – 90-х років дозволив сформулювати, як висловився представник Світового банку Ф. Штайєр, ряд “застережень” стосовно дії “ринкових сил” у сфері вищої освіти. Зупинимось на найбільш важливих, на наш погляд. Д. Діл, аналізуючи дослідження американських вчених, зокрема К. Гоксті, присвячених узагальненню практики “конкурентного ринку” у підготовці бакалаврів у США, зауважив, що вони так і не змогли надати “прямі докази, що ринкова конкуренція підвищує якість викладання і навчання студентів, що університети підвищують якість підготовки своїх випускників” . Деякі автори ідуть далі, доводячи, що довготривалий період функціонування ринкових механізмів у вищій освіті США – це аж ніяк не свід-чення їх якихось переваг перед європейською практикою із її етатистською традицією, а лише ілюстрація особливостей американського соціально-еконімічного ладу і, перш за все, політичного устрою, які, в свою чергу, визначають зміст і дизайн вищої освіти, місію університетів. “Дух конкуренції, інституцій- на різноманітність, відповідність потребам ринку (особливо ринку студентів) та інституційна автономія, що підтримується сильним лідером та різноманітними джерелами ресурсів” , – наголошує М. Трау. Одна із головних проблем, породжених характерною для реального ринку інформаційною асиметрією, з якою постійно стикаються розробники освітньої політики в США, – це “неможливість для споживачів відрізнити справжню “репутацію”, забезпечену суспільно ефективною освітою, та “престижем” – штучно створеним образом сумнівних соціальних вигід” , які обіцяють ті чи інші вищі навчальні заклади. Один із шляхів вирішення цієї проблеми – організація системи зовнішнього регулювання і оцінювання якості навчання. Вона може набувати, як свідчить досвід країн світу, найрізноманітніших форм, “залежно від контексту” . Ідеальних варіантів поки що не знайдено. При цьому, як свідчить досвід найбільш розвинутих у ринковому відношенні систем вищої освіти, а СІНА є саме такою, перспектива зовнішнього регулювання якості залишається “відкритим і дискусійним питанням” . Перш за все тому, що і у сфері вищої освіти заявляє про себе характерна для певних секторів глобального ринку тенденція зростання витрат на ринкові трансакції. У цьому випадку мова іде про те, хто буде компенсовувати витрати на організацію системи контролю якості на ринку освітніх послуг – держава, приватний сектор чи споживач? А це вже питання політичне, оскільки відповідь на нього треба шукати саме в сфері освітньої політики. Результати досліджень свідчать, що у США зростаючі витрати на забезпечення бакалаврського рівня не супроводжуються відповідним збільшенням соціальних вигід для суспільства. Це є свідченням того, що існуюча структура ринкової конкуренції в системі вищої освіти може стати причиною “потенційно серйозних ринкових неспроможностей”. Поступово складається ситуація подібна стану справ у сфері охорони здоров’я. Відомо, що США є світовим лідером за обсягом державних витрат у цьому суспільному секторі. Але країна не є лідером за основними показниками здоров’я нації1. Дослідження, здійснені під егідою Світового банку, свідчать, що в ринкових умовах реальною є проблема рівного доступу. Можливостями вибору, який забезпечує ринок, може скористатись лише та особа, яка може дозволити собі оплатити навчання у приватному інституті, або має можливість отримати фінансову допомогу. Відсутність стипендій та програм кредитування призводить до парадоксальних ситуацій, коли студенти із заможних сімей непропорційно представлені у державних університетах, де не потрібно вносити плату за навчання, і студенти із незаможних сімей складають значний контингент у приватних навчальних закладах. Ф. Штайєр наводить приклад Болівії та Венесуели. Зокрема, у Болівії частка студентів, що репрезентують дві, згідно з офіційною статистикою, найбідніші верстви населення зросла у приватних університетах з 2 % у 1990 році до 14 % у 1997. Студенти із найменш забезпечених прошарків населення найбільше потерпають у період фінансових потрясінь і економічної нестабільності. Саме вони складали ті 20 % від загальної кількості студентів у Таїланді, які змушені були припинити навчання під час фінансової кризи в країні у 1998-1999 роках. Диспаритет у фінансових можливостях університетів США робить все складнішою проблему підтримування конкуренції на рівних умовах. Зростаючі витрати, зниження рівня підтримки з боку уряду загострюють ситуацію. Із 20 університетів США, що оголювали рейтинг, тільки два (Каліфорнійський університет Берклі і Мічиганський університет) – “публічні”. Один із головних факторів – це значна різниця у заробітній платні, іцо отримують викладачі у суспільних і приватних університетах. Останні мають можливість запрошувати на посади кращих. На глобальному ринку схожа ситуація. Навіть найкращі університети Європи не в змозі запобігти конкуренції з боку більш привабливих у фінансовому відношенні американських університетів, які можуть запропонувати кращі умови для професорсько- викладацького складу. Наприклад, у Великій Британії на кінець 90-х років заробіт- ня платня університетських працівників залишалась практично незмінною з початку 80-х років. Диференціація в оплаті праці значно зросла між заробітною платою адміністративної верхівки, з одного боку, і більшістю університетського персоналу, з іншого . “Маркетизація” освіти, як свідчить досвід багатьох країн, актуалізує ще одну серйозну проблему. Мова іде про деякі негативні наслідки, як очікувані так і неочікувані, освітніх реформ, здійснюваних найбільш послідовно за неоліберальними канонами. З’явились теорії, зокрема в соціології та криміналогії, автори яких стверджують, що “маркетизація та впровадження підприємницької культури створюють сприятливий для криміналу соціальний контекст, в тому числі і для корпоративних злочинів”. Цей висновок стосується усієї сфери забезпечення суспільства благами загального споживання, в тому числі і освітою. З’явилось чимало публікацій, автори яких наводять досить переконливі емпіричні підтвердження зазначених теорій. Одне з таких досліджень (case study), присвячене аналізові конкретних прикладів та ілюстрацій зв’язку між “ринком і криміналом” в секторі післясередньої освіти Англії та Уельсу, на наш погляд, досить характерне і показове. Автор статті, Д.Денгем (Університет Волвергемптон), спираючись на офіційні матеріали та результати журналістських розслідувань, на висновки своїх колег наповнює конкретним змістом відповідні соціологічні схеми. Держава змінила “правила гри” – і “принципали” (директори коледжів) – досі скромні виконавці вищого керівництва і місцевих (local) органів влади – практично миттєво перетворились на азартних та агресивних гравців на “ринковому майданчику” із надання освітніх послуг. У Великій Британії існує розгалужена система післясеред- ньої (подальшої) освіти неуніверситетського рівня, представлена численими технічними та іншими коледжами, які мають чітку фахову орієнтацію (further education colleges). Згідно з “Законом про подальшу та вищу освіту” (1992) британські коледжі отримали суттєву автономію. Вони були виведені із підпорядкування місцевих (local) органів влади і перетворилися на своєрідні “освітні корпорації”, що вільно діяли на ринку “освіти та підвищення кваліфікації”. Коледжі отримали право вільно розпоряджатися своїми активами, налагоджувати менеджмент та керувати персоналом. У “освітніх корпорацій” з’явилась можливість придбати, володіти землею та нерухомістю, брати позики та інвестувати, укладати різноманітні комерційні угоди тощо. Все це, як саркастично зауважують П. Ейнлі та Б. Бейлі, безумовно “органічно властиве забезпеченню подальшої освіти” . Як, до речі, і наявність у деяких коледжів власних торговельних компаній. Безумовно, “родзинкою” нового статусу коледжів стали зміни у режимі фінансування їхньої діяльності. До 1992 року його джерелом були місцеві (local) органи влади, які, в свою чергу, фінансувались із центру. Згідно з новим Законом коледжі мали фінансуватись через “Ради фондів подальшої освіти” (Further Education Funding Council) – один для Англії, другий для Уелсу. Як, до речі, і університети, які фінансуються через відповідні фонди. Зрозуміло, що впровадження нової системи фінансування мотивувалось благими намірами. А саме – очікувалось, що коледжі будуть керуватись виключно інтересами споживачів і надавати освітні послуги “за нижчими цінами, швидше, результативніше, та відповідальніше”, ніж це робили раніше “старі та ієрархічні бюрократії”. Крім цього ставилась мета залучити до подальшої освіти якомога більший відсоток молоді віком 16-19 років, оскільки існуючий стан справ, на думку урядів консерваторів, був гіршим, ніж в інших розвинутих країнах, в результаті, як зазначає Д.Денгем, склалась така система забезпечення ресурсами, за якої коледжі, “для того, щоб зберегти, або підняти рівень фінансування, змушені були кожного року набирати більше студентів”. Заохочувані урядом, коледжі почали здійснювати “агресивну експансію” за межі свого розташування в боротьбі за абітурієнта. Надзвичайно популярною формою організації навчання за межами “корпорації” стає “франчайзінг”. Відкриваються різноманпні філіали, консультативні пункти, набуває поширення дистанційна освіта. Заключаються договори про підвищення кваліфікації персоналу промислових та торговельних корпорацій, укладаються відповідні угоди із релігійними общинами, національними громадами тощо. Задіяні усі можливі форми залучення абітурієнтів. Судячи із наведених автором статті фактів, сектор подальшої освіти протягом 80-х – 90-х років охопила справжня “лихоманка зростання”. У деяких коледжах “франчайзінгова” форма навчання охоплювала до 80 % студентів. Як свідчать результати офіційних розслідувань і перевірок, за таких умов про якість освіти годі було і говорити. Непоодинокими були факти виявлення “мертвих душ” у заявках коледжів на фінансування. Щось подібне вже існує і в нашій країні. У засобах масової інформації промайнула інформація, що в одному із коледжів у Луганській області дирекція звітувала про наявність учнів, які існували лише на папері. Масштаби зловживань, виявлених у системі подальшої освіти Англії і Вельсу, вражають. Непоодинокими є випадки банкрутства “освітніх корпорацій”. Наприклад, один із коледжів було закрито, оскільки його керівництво на 1999 р. мало боргів близько 10 млн. фунтів стерлінгів, повністю втративши контроль над своєю “франчайзінговою” мережею. Д.Денгем наводить численні приклади, коли коледжі змушені були повертати фондам безпідставно витрачені гроші на навчання контингенту, який не мав ніяких підстав отримувати освіту за державні кошти. Офіційні перевірки, що здійснювались у 90-х роках, виявили численні порушення фінансової дисципліни з боку керівництва коледжів. Зокрема, деякі “принципали” дуже полюбляли закордонні “бізнесові” тури. “Принципал” і його замісник у одному із коледжів (“Halton College”) із 5-ти років свого перебування на посаді один рік цілком витратили на різного роду поїздки, зокрема і за кордон. Виявлені в цьому коледжі зловживання та порушення закону були, з погляду контролюючих органів, типовими для “сектора подальшої освіти”. У чверті коледжів виявлено серйозні вади у внутрішньому контролі за фінансами. До 40 % навчальних закладів “не мають чітко розробленої стратегії закупівель”, – зазначалось у 1999 році в звіті Комітету з контролю за витратами бюджету на суспільні потреби. Штучно “розігрітий” ринок освітніх послуг у секторі подальшої освіти Англії і Уельсу “дивував” громадськість прикладами численних неспроможностей впроваджуваних методів врядування та менеджменту. Наприклад, все у тому ж “Halton College” члени керівних органів закладу зустрічались лише 3-4 рази на рік. Більшість часу вони перебували у відрядженнях, найчастіше у закордонних. Тому, мабуть, не дивно, що у численних “проблемних” коледжах їх керівництво, як зазначалося в одному із звітів контролюючих органів, було нездатне забезпечити платоспроможність освітньої установи, оперувало неадекватною фінансовою інформацією, не переймалось питаннями стратегічного планування та внутрішнього аудиту. Коментуючи ці типові явтщц Д. Денгем підсумовує: “Маркетизація сектору подальшої освіти створює сприятливе середовище для правопорушень і надає емпіричні підтвердження теорій, що пов’язують злочин і ринок” . У цьому контексті особлива увага приділяється проблемі корупції в освіті. Тема до болі знайома вітчизняному загалу, тому ми навряд чи зможемо сказати щось нове і надзвичайне з цього приводу. І все ж на деякі моменти хотілося б звернути увагу. Зокрема на той факт, що і досі існує думка, що корупція притаманна лише державній бюрократії. Але практика комерціалізації освіти в багатьох країнах світу, в тому числі і на пострадянських теренах, свідчить, що це не зовсім так. З огляду на це, Дж.Стігліц зазначає, що факти корупції серед державних чиновників “частково використовувались як аргумент на користь приватизації, особливо у країнах, що розвиваються. Так, пропагандисти від приватного сектора не брали до уваги здатність голів приватних компаній потурати різним видам корупції у масштабах, які важко уявити – американський корпоративний капітал не так давно продемонстрував це повною мірою… Корумповані боси примусили червоніти від сорому дрібних урядових бюрократів, які незаконно кладуть до кишень якісь жалюгідні тисячі і навіть мільйони доларів. Масштаби крадіжок, скоєних тими, хто “очистив” Енрон, Уорлдком та інші корпорації, становить мільярди доларів, що перевищує валовий внутрішній продукт багатьох країн”. Фахівці в галузі соціології корупції (sociology of corruption) вважають, що маркетизація сфери суспільного обслуговування (надання суспільних благ – public goods), яка знаходить, зокрема, свій прояв у створенні різних недержавних організацій, трестів, орієнтованих на гранти навчальних закладів, перетворює корупцію на ендемічне явище. Це відбувається через зміни в організаційній раціональності, структурі (політика, інституційна та організаційна будова) і культурі (цінності і норми) зазначених організацій. П.Годкінсон розрізняє “первинну” корупцію, ко ли інднвідуум може намагатися конвертувати на свою користь бюрократичні регулятори бюджетних коштів, і “вторинну” корупцію у ринковій системі. В цій системі “досягнення необхідного результату є найважливішим компонентом діяльності і спостерігається все відчутніша тенденція вимірювати адміністративні дії виключно з позиції досягнення певної мети, а не з погляду легітимності використовуваних засобів. В таких умовах правила і стандарти поведінки розглядаються як такі, що можна обійти в процесі досягнення цілей” . На думку П.Годкінсона, заміна бюрократичної раціональності ринковою для того, щоб зробити організації адекватними нерегу- льованому ринковому середовищу призводить до “екстремальних форм” підприємництва і відсутності чітких регуляторних критеріїв для адміністративної діяльності. Ця теза набула подальшого розвитку у так званій критичній кримінології, представники якої, теоретизуючи з приводу зв’язку між ринком і криміналом, вбачають корінь проблеми у претензіях на гегемонію в сфері суспільного обслуговування неоліберальних ідеологів та політиків. їх гасло – результат понад усе, відповідно, визначає пост- фордістське розуміння процесу забезпечення суспільства благами загального споживання як ординарний бізнес, один із багатьох інших. Освіта, з огляду на її неухильну маркетизацію, перетворюється у “хороший бізнес”. “Освіта впродовж усього життя формується як глобальна індустрія” . Міжнародний ринок освітніх послуг оцінюється у 50-60 млрд. дол. США . У Північній Америці витрати на освіту і навчання кадрів складають 10 % валового внутрішнього продукту. Освіта – друга після охорони здоров’я сфера державного фінансування і перша за темпами зростання. Зростають національні ринки освітніх послуг. Державні витрати на освіту у світі за період із 1980 року по 1994 рік подвоїлись. У Північній Америці вона зросла на 103 %, у Західній Європі – на 135 %, у Східній Азії і Тихоокеанському регіоні – на 200 % . Зростаюча комерційна привабливість освіти певною мірою знищує і без того нестійкий її імунітет проти корупції, що обумовлюється дією наступних факторів. Зростаючі обсяги освітнього бюджету, збільшення кількості секторів, що беруть участь в освітньому процесі, збереження монополії держави в більшості освітніх систем світу, існуюча система узгоджень інтересів держави і приватних операторів тощо. Такого висновку дійшли учасники міжнародного семінару експертів, організованого Міжнародним інститутом освітнього планування, що відбувся у Парижі в 2001 році і був присвячений виключно проблемам корупції в освіті. Феномен корупції визначається по-різному в літературі – залежно від концептуального кута бачення проблеми, ідеологічних та професійних уподобань автора тощо. Загальним же для них є визнання, що головні ознаки корупції в освіті є спільними для усього сектора забезпечення населення суспільними благами. Отже, корупція в освіті – це “систематичне використання державної влади (авторитету, посади) у корисливих приватних інтересах, що порушує принцип справедливості, негативно впливає на рівний доступ до освіти і її якість”. Одна із численних спроб типологізувати головні сфери освіти, в яких існують можливості для корупційних дій, була здійснена учасниками згадуваного семінару. Узагальнення деяких головних корупційних практик, виявлених в освітньому секторі і їх можливого впливу на доступ до освіти, її якість, справедливість та етику. Очевидно, що матеріал стосується головним чином середньої освіти. Хоча неважко переконатись також і у типовості згадуваних явищ для освітянської галузі в цілому. Важко не погодитись із С.Гайнеманом, автором численних публікацій із відповідної проблематики, що корупцію можна виявити практично у будь-якій країні – від Кенії і Уганди до США. З огляду на це, дуже влучно висловився Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ж.Фор, який висловився так: “Я дуже хотів би сказати, що корупції в системі вищої освіти Франції немає”. Проблема у її масштабах, ступені укоріненості, ставленні суспільства до цього явища, ефективності заходів, спрямованих на подолання його причин і негативних впливів тощо. А це вже залежить певною мірою від національної специфіки. У Франції і Україні, говорячи словами Ж. Фора, “абсолютно” різний “соціально-економічний контекст”. Мало хто буде заперечувати, що Україна – одна із найбільш корумпованих країн світу, тоді як у Франції досить ефективно діють механізми запобігання корупції. З цього приводу чимало написано і ще більше сказано. Ми пережили вже не одну кампанію боротьби з корупцією. Але мова зараз не про це. Хотілося б висловити певні міркування із деяких питань, що нині особливо хвилюють громадськість. Одне із них – незалежне зовнішнє тестування. Це, без перебільшення масштабна за суспільними критеріями проблема. В контексті ж нашої розмови спробуємо розглянути її лише з однієї точки зору – подолання корупції в освіті. Нагадаємо, що саме ця мета фігурувала досить часто у виступах офіційних осіб, різноманітних публікаціях експертів, працівників освіти, представників громадськості тощо. Висловлювались найрізноманітніші думки. Іноді питання ставилось досить масштабно та категорично. Наприклад, “Бути чи не бути незалежному оцінюванню, без перебільшення залежить стан національної безпеки України”. Інший автор вважає, що “тести від Центру тестових технологій – загроза національній безпеці України”. Автори публікацій, критично налаштовані до проекту, що реалізується в країні, ставлять під сумнів і його антикорупційний потенціал. “Нічого нового в боротьбі з корупцією цей проект не вносить, а лише централізує наявну ситуацію” . “Більшість розмов про корупцію – це плітки”, “розмови про корупцію наслідок самої корупції” і т.д. На думку А. Забуліониса (Литва) – експерта в галузі оцінювання, “корупція при вступі – проблема ментальності нашого пострадянського суспільства. В Америці завдання боротьби з нею при впровадженні тестування не ставилося взагалі. Є набагато важливіша мета: створити рівні умови для подальшого розвитку всіх абітурієнтів, незалежно від соціального статусу і заможності їх родин. Однакові за складністю завдання, однакові та прозорі умови складання і перевірки тестів це гарантують”. Дійсно, важко не погодитись з експертом, що важливим є не сам факт запровадження тестування, а те, як це завдання вирішується – наскільки професійно, наскільки прозоро, наскільки вчасно і доречно в загальному контексті розвитку освітянського сектору. “Головна відмінність між різними країнами, – зазначає С.Гайнеман, – полягає не в тому, які тести використовуються, а в тому, наскільки обрана схема може бути корумпована за існуючих умов” . Досвід минулих років свідчить, що організація реалізації проекту із незалежного зовнішнього тестування в нашій країні відбувалась на досить пристойному рівні. Це стосується і заходів безпеки, що мають унеможливити будь-які витоки інформації. Тестове випробування вже відбувається у всеукраїнському масштабі. Тема тестування стала однією із “найгарячіших”, її жваво обговорюють на усіх рівнях ось уже котрий рік. Особливо завзято підігрівали пристрасті навколо тестування політики, висловлювання і дії яких подекуди, м’яко кажучи, були неадекватними ситуації. Як зауважив один із учасників тестування, “слід просто відокремити тести від політики”. Якби це дійсно було “просто”! Реалізація такого масштабного проекту, безумовно, виявила чимало нових для вітчизняного суспільствознавства проблем. Зокрема, надзвичайно актуальним стає питання, – як зазначили учасники обговорення у засобах масової інформації поточної практики тестування в Україні, інтенсифікації наукових досліджень, присвячених “процедурам освітніх вимірювань” . Цей напрям, як зазначала Л.Гриневич, “тільки починає зароджуватись”. Отже, справа за науковцями. Зокрема, важливе значення в цій справі має активне співробітництво із експертами міжнародних організацій та фахівцями зарубіжних навчальних закладів. Підтвердження цьому – результати проведення в Україні тижневої програми Європейського Союзу TEMPUS за участю представників університетів США, Великобританії, Італії, Швеції, Словаччини, Чехії, Росії, Угорщини, Японії та України, в рамках якого відбулась міжнародна науково-практична конференція “Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві”. Вона проводилась 26-29 травня 2010 року на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в рамках проекту “Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС” за програмою Європейського Союзу TEMPUS та з нагоди 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Зовнішнє оцінювання в Україні, порівняно з іншими країнами (наприклад, США), здійснює лише перші кроки. Практика засвідчила, що розвиток інфраструктури для стандартизованих вимірів якості освіти – трудомістка і витратна справа. Необхідна, зокрема, чимала кількість добре підготовлених фахівців, ознайомлених з передовим зарубіжним досвідом. “Відтворення кращих зразків цього досвіду, – як зазначили учасники конференції, – мабуть, неможливе” . В Україні “тільки зараз можна говорити про початок шляху щодо створення вітчизняної системи розробки та використання якісних стандартизованих та сертифікованих тестових матеріалів, які придатні до проведення незалежної оцінки якості знань учнів, якості освіти на різних освітніх рівнях у дер-жаві, а також для атестації освітніх закладів” . В цих умовах робити якісь категоричні та однозначні висновки, як нам здається, поки що зарано. Єдине, що не підлягає сумніву, і в цьому не можна не погодитись із соціологом І.Бекешіною. так це те, що впровадження зовнішнього тестування замість звичних випускних та вступних іспитів у вузи є радикальною трансформацією системи освіти в Україні, що торкається дуже багатьох інтересів, насамперед у сфері вищої і середньої школи”. Ще однією беззаперечною ринковою технологією, що почала впроваджуватись останнім часом в нашій країні, є публічне визначення рейтингів університетів. Особливо широкого розголосу отримали опубліковані у часописі “Дзеркало тижня” “Топ – 200 України за 2006 рік (24 березня 2007 р.) і з інтервалом в один рік рейтинг ‘Топ – 200 України” за 2007 рік (26 квітня 2008 р.) та “Топ — 2000 України” за 2008 рік (30 травня 2009 p.). До складання рейтингів підключились 3M І Наприклад, реалізовано спільний проект часопису “Корреспондент” та компанії “СКМ” (Систем Кепітал Менеджемнт), результати якого надруковано в травні 2009 року . Появі рейтингів, результати яких було надруковано у “Дзеркалі тижня”, передувала стаття у тому ж часописі фактично ініціатора і організатора їх проведення – ректора НТУУ “КП І” , академіка НАН України М. Згуровського. В матеріалі, зокрема, ішлося про світовий досвід визначення університетських рейтингів, про роль і функції їх світових організаторів – Інститут політики в сфері вищої освіти (Institute for Higher Education Policy ) , Вашингтон (США) і Європейський центр ЮНЕСКО-СЕПЕС, ( Бухарест, Румунія). Силами названих організацій було проведено три міжнародні форуми. У Вашингтоні (2004 р.) було створено міжнародну групу експертів із визначення рейтингів університетів (International Ranbeinyr Expert Group – IREG). На третьому форумі у Берліні (2006 р.) було прийнято підсумковий документ під назвою “Берлінські принципи визначення рейтингів вищих навчальних закладів”. Ці матеріали надруковано разом із статтею М. Згуровського , Виконавцем проекту “Визначення рейтингів кращих 200 ви-щих навчальних закладі України” виступає кафедра ЮНЕСКО “Вища технологічна освіта, прикладний системний аналіз й інформатика” на підставі меморандуму, укладеного між цією кафедрою та центром ЮНЕСКО-СЕПЕС. Кафедрі доручається виконати комплекс заходів для впровадження в Україні напрацьованих міжнародною експертною групою IREG (International Ranbeinyr Expert Group) методик і процедур рейтингового оцінювання діяльності університетів і навчальних програм. Зовнішнє оцінювання проекту “Топ-200 України” здійснюється міжнародною наглядовою радою, до якої входять Я. Садлак (ЮНЕСКО – голова Спостережної ради з визначення університетських рейтингів в Україні), Д. Гаул (директор стратегічного планування Німецького дослідницького фонду, Німеччина), В.Сівінські (президент освітнього фонду “Перспективи”, Польща), Ф. Девонський (голова комітету Народної ради Словацької Республіки з питань молоді, культури, спорту і інформації, Словаччина). Як стверджує О. Леновицька, керівник практичного відділення кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта і прикладний системний аналіз й інформатика”, ця кафедра є “незалежною міжнародною організацією”. Але не всі автори дискусійних публікацій, яких з’явилось чимало, поділяють цей висновок. Наприклад, П.Кралюк (доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету “Острозька академія”) вважає, що “кафедра з дещо дивною назвою” причетна до “звичайної показухи”, здійсненої “в певних рекламних цілях… під соусом “міжнародного досвіду”. На думку автора, можна “вирахувати” і “замовника”. Зрозуміло, що із подібними висновками виконавці проекту не погоджувались. На думку О.Леновицької, роботу (мова йдеться про “Топ-200” 2006 р.) “виконано об’єктивно, незалежно від кон’юнктури та стереотипів, що сформувались в країні”. І, мабуть, тому вважає експерт, “багатьом відображення не сподобалося”. На їхню думку більшість зауважень і рекомендацій, що носили “конструктивний характер”, виконавці проекту обіцяли врахувати у наступному рейтингу – ‘Топ-200 Україна” за 2007 рік . Очевидно, це було зроблено, оскільки його публікація вже не викликала таку гостру реакцію, як “Топ-200 Україна” за 2006 рік. Як вважає Я. Садлак, реалізуючи проект, “Україна приєдналася до світової університетської системи, яка активно виробляє принципи і правила мобільності і взаємодії людського капіталу”. Республіка Казахстан впроваджує в себе, спираючись на досвід України, подібну систему визначення університетських рейтингів. І все ж, не всіх в Україні влаштовує існуюча практика складання рейтингів. Зокрема, найстаріші університети України – Острозька та Києво-Могилянська академії відмовились від участі у проекті “Топ-200”. Як заявив С.Квіт, президент Національного університету “Києво-Могилянська академія”, його колектив вирішив, що “нам не треба, аби хтось, хто не може дати відповідь на конкретні запитання щодо методології заочно вживав наше ім’я. Для нас неприйнятно брати участь у проекті, змісту якого ми до кінця не розуміємо. Є інші проекти з відкритою методологією”. Ректор Національного університету “Острозька академія” І.Пасічник, вважаючи, що “цей рейтинг замовний”, цілком і повністю підтримав позицію С.Квіта. Дійсно, у зазначених навчальних закладів є вибір, зокрема, представники української компанії СКМ, міжнародної компанії ОБ та ректори найбільших вишів України обговорювали у 2009 році можливість інтеграції українських ВНЗ до міжнародного рейтингу Тітев-ОБ. І все ж, слід думати, долаючи дефіцит інформації, сумніви та упередженість в політико-освітянському середовищі, наша країна хоча і з певним запізненням буде продовжувати своє входження у складний світ “оцінювання якості”, який у розвинутих країнах із початку 90-х років перетворився у своєрідний “мета-дискурс” вищої освіти. “Наукові публікації з цієї проблематики містять сотні найменувань, по цій темі захищаються докторські дисертації та проводяться практичні міжнародні конференції”. Дехто навіть вважає зазначений “мета-дискурс” могутнішим, ніж “дискурс ринку” в загальному контексті “модернізації” освіти. Насправді – це два боки однієї медалі загального процесу “стратегічного управління вищою освітою і зовнішнього оцінювання п діяльності , яке, власне, і пропонується нам для реалізації в одній із своїх можливих інституціоналізованих форм – університетських рейтингів та “табелів про ранги” (university league tables). Один із головних, якщо не головний, аргументів прибічників пануючих в розвинутих країнах моделей оцінювання “якості освіти” – це потреби національних, регіональних, світового ринків освітніх послуг із домінуючими викликами саме останнього. В зв’язку з цим, зокрема, посилаються на посилення процесів ін-тернаціоналізації в світовій вищій освіті. Наприклад, на 1999 р. кількість іноземних студентів, що навчалися у країнах ОЄСР, подвоїлась у порівнянні із 1980 і складала 1,47 мільйона. Ці студенти сплатили 30 млрд. доларів США за своє навчання і проживання за рік . У 2006-2007 навчальному році у США навчалось 582 984 іноземних студенти, працювало 98 239 науковців та викладачів з інших країн. Відповідно спостерігалось зростання їх кількості у порівнянні із попереднім роком на 3 % та 1,3 %. Іноземні студенти витрачають приблизно по 12 млрд. доларів США на навчання та інші послуги (п’яте місце у секторі суспільних послуг країни). Як переконують експерти, “битва за студентів” на світовому ринку освітніх послуг буде неухильно посилюватись. Згідно з даними Агентства з гарантування якості у вищій освіті (Qualify Assurance Agency for High Education), у вищих навчальних закладах Великої Британії іноземні студенти в середньому складають 10 % контингенту, а у лондонських університетах і коледжах – майже 30% В Австралії 80 % університетів мають 15 % іноземних студентів, у 40 % – їх понад 25 %, у чотирьох університетах іноземні студенти складають близько 40 % від загальної кількості студентів*. Відповідно, саме ці країни здійснюють активну, якщо не агресивну, політику на світовому ринку освітніх послуг, намагаючись залучити якомога більше іноземних студентів. Глобальний ринок, відповідно, вимагає глобальної мережі “оцінювання якості”, що спирається, насамперед, на регіональні і національні мережі, які вибудовуються за універсальними уніфікованими критеріями. Наприклад, створено Європейський реєстр забезпечення якості освіти, як повідомив у своїх коментарях до “Топ-200” в Україні за 2007 рік Я. Садлак. Активну діяльність в цьому напрямку ведуть міжнародні інституції, зокрема Світовий банк. Не шкодують зусиль і коштів уряди розвинутих країн, на які тиснуть національні та міжнародні корпорації, що відчувають всезростаючу потребу у кваліфікованих кадрах. У цьому неважко переконатись, якщо зайти, наприклад, на сайт створеного у Великій Британії у 1997 р. Агентства з гарантування якості у вищій освіті, про яке ми вже згадували. Масштаби його діяльності дійсно вражають, що свідчить про залучення серйозних ресурсів, як із державних, так і з приватних джерел. Отже, “мета-дискурс” “оцінювання якості” в дії. Інституції і особи, що його репрезентують, зокрема і той сектор, що переймається організацією рейтингів та “табелів про ранги” (league tables), не шкодують зусиль на те, щоб поширити практику їх організації, всіляко удосконалити їх концептуально та операційно, керуючись при цьому, в останньому підсумку, потребами ринку. Останнім часом особлива увага приділяється, зокрема, порівняльним дослідженням національних систем визначення університетських рейтингів (cross-national research). “Таблиці ліг”, визначення світових рейтингів – це вже “інструмент політики” не тільки національної, але й регіональної та світової. Але так було не завжди. Спочатку, коли рейтинги організовувались лише в національних рамках, їх результати, зокрема в США, мало цікавили політиків і “практично не мали впливу на політику влади”. Але ситуація кардинально змінилась, як тільки з’явились результати перших “провідних міжнародних рейтингів”, які “спровокували” відповідну реакцію з боку національних урядів . Перш за все, таких країн, як США, Велика Британія, Нова Зеландія, Канада, що репрезентували так званий англосаксонський світ. Континентальна Європа дещо запізнилась в цьому плані. Деякі країни, намагаючись не пасти задніх на світовому ринку освітніх послуг, поставили перед собою досить амбітні цілі. Одним із пунктів державної освітньої політики Франції є мета – потрапити у 2020 році двом її провідним університетам у “Топ-20” світового рейтингу. Ірландія хотіла б бачити один свій університет у цьому табелі про ранги. За ініціативи Франції Європейська комісія активно займається останнім часом питанням організації саме в Європейському Союзі системи визначення рейтингів університетів, яка б могла працювати “глобально”. Цим самим має бути подолане “домінування” в цій сфері Шанхайського університету та американських інституцій, оскільки їх діяльність, як вважають представники Європейської Комісії, не відповідає “європейським інтересам” . Вирішення цього завдання покладено на спеціально створений консорціум (CHERA – Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment), який займається “розробкою і складанням пілотного рейтингу. Його результати обіцяють презентувати в травні 2011 року”. Вважається, що це допоможе знайти додаткові аргументи для відповідей на “важливі питання політики (policy)”, а саме: по- перше, чи відображають існуючі “таблиці ліг” міжнародний консенсус з проблеми визначення якості освіти? По-друге, який вплив здійснюють різні системи визначення рейтингів на університети і академічну поведінку у своїх країнах? По-третє, чи знайшов своє відображення в існуючих рейтингах суспільний інтерес? Якщо так, то чи існує потреба для суспільної політики (public policy) у подальшому розвиткові системи визначення уні-верситетських рейтингів І якою має бути її роль в цьому процесі? З огляду на те, які відбуваються процеси, воно і буде відповідати на ці і багато інших питань українським освітянам-вченим, управлінцям, викладачам, політикам. Певні традиції у вітчизняній науці, а відповідно і кадри, і науковий інструментарій, у вирішенні побічних проблем, безумовно, існують. Мова іде, перш за все, про вимір соціально-економічної ефективності освітньої діяльності в контексті економіки освіти . Відпрацьована за багато років методологія та інструментарій цілком можуть стати в нагоді при розробці університетських рейтингів в Україні. Слід зазначити також відповідні напрями в соціології освіти, політичній науці тощо. Можливо, з огляду на зусилля політиків та фахівців, українці, як і американці, стануть “любити рейтинги” . Безумовно, розробка національних рейтингів передбачає врахування накопиченого розвинутими країнами досвіду. Масив відповідної інформації просто безмежний. Ї ї вивчення, аналіз, систематизація цілком можуть стати об’єктом дисертаційних досліджень. Ї х автори могли б допомогти скласти більш-менш повну картину сучасного стану справ у світовій індустрії визначення університетських рейтингів, забезпечити необхідну теоретико- методологічну основу для реалізації альтернативних проектів у цій сфері. Одна із серйозних проблем, з якою стикаються розробники рейтингів університетів, – це запобігання маніпуляціям інформацією з боку останніх. Мета інформаційних оборудок – “накачати” інститутський імідж і виглядати переконливо в очах потенційних споживачів освітніх послуг. Взагалі-то це не така вже і безневинна справа. Окрім морально-етичних, маніпуляції з інформацією призводять до серйозних соціально-економічних втрат. Діл Д. та Су М. теж підтверджують висновки своїх колег, на що ми вже звертали увагу, що гонитва за “репутацією”, а це знаходить своє відображення у відповідних індикаторах при визначенні рейтингів, “може сприяти зростанню вартості вищої освіти”. Крім того, “іміджева механіка”, спонукаючи університети інвестувати у відповідні дії і стратегії, “зменшує соціальні вигоди, які фактично забезпечуються вищою освітою . Досвід розвинутих країн свідчить, що організація університетських рейтингів має бути органічною складовою загальнонаціональної системи забезпечення якісного навчання, розвиток якої, в свою чергу, забезпечується державою, її освітньою політикою. Саме політика уряду, його структура, як вважають Д. Діл і М. Су, порівнюючи організацію створення “таблиць ліг” в Австралії, Канаді, Великій Британії та США, виступає важливою умовою забезпечення споживача достатньо адекватною інформацією про якість вищої освіти в країні. Організовані на комерційній основі університетські рейтинги несуть в собі потенційну загрозу посилення завжди існуючих загальних проявів неспроможності ринку (market failures) освітніх послуг. В такому випадку, як зазначають дослідники, “політика невтручання уряду” (laissez faire policy) в цей процес може мати своїм результатом побудовані на ‘"неякісній” інформації “таблиці ліг” і, в результаті, таку поведінку університетів, яка суперечитиме “суспільним інтересам” . Розробникам теоретичних та практичних проблем оцінювання якості освіти в Україні бажано було б враховувати не тільки ті погляди, уявлення, концепції, що існують в контексті домінуючої нині у світовій освітній політиці “мета-дискурсу” якості, але й позицію тих, хто, виступаючи проти “комерціалізації” освіти у її неоліберальному варіанті, уособлює собою своєрідний “контрди- скурс”. Він об’єднує головним чином погляди, ідеї, концепції, теорії тих, хто, говорячи словами П.Фрейре, “на цій планеті дедалі більше задихається від етики ринку” . Книга цього відомого бразильського педагога, філософа, яскравого представника “радикально-гуманістичної соціологічної школи” та громадського діяча репрезентована українському читачеві завдяки кваліфікованому перекладу О. Дем’янчука, є своєрідним “антиліберальним” маніфестом, “Біблією для тих, хто незадоволений домінуючими формами педагогіки” . Назва книги, її зміст і спрямованість переконливо свідчать, на чиєму боці виступав П. Фрейре, чиї інтереси він захищав, проти кого і чого він боровся. “Навколо нас, – зазначає автор, – багато фаталізму, паралізуючої ідеології фаталізму, з її примхливим постмодерним прагматизмом, яка стверджує, що ми нічого не можемо зробити, щоб змінити хід соціально-історичної та культурної діяльності, оскільки саме так живе світ. Найбільш домінуючою сучасною версією такого фаталізму є неолібералізм. Він веде нас до віри в те, що масове безробіття у глобальному масштабі є неминучістю кінця століття. Позиції такої ідеології, відкрита лише одна дорога, якщо говорити про освітню діяльність: пристосовувати учнів до того, що є неминучим, до того, що не можна змінити. З такого погляду важливим є технічне трену-вання , щоб учень міг пристосуватися, а отже, вижити. Моя книга, яку я пропоную тим, хто цікавиться цією тематикою, каже рішуче “Ні!” ідеології, що принижує й заперечує нашу людяність”. П. Фрейре, як один із найяскравіших і переконливих репрезентантів “антидискурсу”, актуалізує у радикальний спосіб найбільш гострі і болючі проблеми, що породжуються неоліберальною “комерціалізацією” освіти. Притаманні ринку пошуки ефективних, обумовлених, зауважимо, багато в чому об’єктивними потребами навчальних шляхів “капіталізації” знання як товару, супроводжується, як доводить досвід багатьох країн, дегуманізацією та технократизацією освіти. Список “гріхів”, із-за яких, як пише Дж. Стігліц, останнім часом “світ не був добрим до неолібералізму” , в тому числі і у політико-освітній сфері, можна продовжувати й продовжувати. Вразливість неоліберальної парадигми, з точки зору її відповідності суспільним інтересам, по-різному усвідомлюється представниками “мета-дискурсу” якості освіти і “контрдискурсу”. В контексті офіційних доктрин, що панують в світі, дійсно спостерігається певною мірою фаталістичний погляд на проблему. “Входження університетів у світ комерції, – зазначає С. Гайнеман (International Education Policy, Peabody College, Vanderbild Un-ty, USA), – породжує суперечності нових ризиків. Але цій новій комерційній та менеджерській ролі університетів немає реальної альтернативи. Що нам залишається, так це опанувати щ нові ролі, зберігаючи при цьому сутність унікальної відповідальності вищої освіти” . Представників “контрдискурсу” така позиція не влаштовує. Вони виступають категорично проти позитивістських і менедж- ментських моделей якості освіти, відповідної організації її оцінювання. Чітко виражену анти ринкову спрямованість мають, наприклад, публікації із серії Critical Studies in Education and Culture, що видаються у Великій Британії та США, і авторами яких є представники академічної спільноти західних країн. Як зазначає редактор серії Г. Жіро у вступному слові до однієї з книг, репрезентанти “критичного дискурсу” виступають “проти пріоритету ринкових цінностей в освіті, не погоджуючись із політикою, що обстоюється в сучасних працях теоретиків освіти, законодавців та аналітиків політики” . Аналіз численних публікацій зазначеної серії, зокрема з метою визначення рівня їх впливу в сучасному дискурсі освітньої політки, може стати, на нашу думку, предметом не одного дисертаційного дослідження в нашій країні. Корисно, наприклад, було б докладно проаналізувати хід дискусії у ЗМІ та наукових виданнях, що розгорнулась навколо книги Д. Равіч (фахівця з історії освіти), що вийшла цього року під назвою “Смерть та життя великої американської шкільної системи”. Автор, висловлюючи свою негативну позицію стосовно впровадження ринкових механізмів у сферу американської середньої освіти, підкреслює, що спочатку вона була їх завзятим при-хильником. Але поступово, в процесі аналізу реформістських кроків американських урядів за останні 20 років, вона почала дотримуватись протилежних поглядів. Автори реформ “обіцяли покласти край бюрократії, переконували, що бідні діти уникнуть занепадаючих шкіл, що подолають прірву між багатими та бідними, чорними і білими. Тестування мало допомогти звернути увагу на відсталі школи, а вибір батьків мав створити можливості для бідних дітей потрапити до кращих шкіл. Все це, безумовно, мало сенс, але не мало відповідного емпіричного забезпечення. Були лише обіцянки та сподівання. Я схильна була їх поділяти. Мені хотілося вірити, що вибір та підзвітність можуть забезпечити грандіозні результати. Але з часом, я переконалась, що результати реформ разюче розходились із обіцянками. Чим більше я спостерігала, тим більше я втрачала довіру до реформаторських трансформацій” . Як засвідчують основні сюжети та зміст дискусії навколо книги, одна із головних ліній розмежування автора і її критиків – це розуміння сутності освіти як блага. Для Д.Равіч освіта – це беззаперечно суспільне благо. Для критиків її спроби прирівнювати освітні заклади “до пожарних частин та поліцейських ділянок” виглядають неприйнятними. І в цьому немає нічого дивного. Д.Равіч, обґрунтовуючи свою позицію, фактично протиставила себе домінуючим в науці і суспільстві поглядам, згідно з якими освіта є “переважно індивідуальним благом’’ . Подібні переконання стали складовою “американської ідеї” , на відміну від Європи, де, зокрема, очільники європейської освіти продовжують демонструвати тверду прихильність курсу на забезпечення суспільної відповідальності за збереження “вищої освіти як суспільного блага” . Теоретично доведений суперечливий характер вищої освіти як “змішаного блага” виявляє себе в сфері освітньої політики США переважно однією своєю стороною – як приватне благо. Зокрема, для владних структур такий підхід є аргументом для “перекладання витрат на плечі студентів”, і навпаки, чимало громадських організацій у США, починаючи із Національного форуму з питань вищої освіти та суспільного блага (National Forum on higher education and public good) і закінчуючи Американською асоціацією коледжів та університетів (American Association of Colleges and Universities), взяли на озброєння концепцію суспільного блага для оцінки внеску вищої освіти в розвиток суспільства. Але громадським організаціям, об’єднанням університетів та коледжів, що дотримуються “традиційних” поглядів на вищу освіту, все складніше і складніше, а то практично і неможливо, переконувати з таких позицій американських політиків, які вважають вищу освіту приватним благом, у необхідності збереження необхідного рівня її фінансування з боку держави. “Сучасних політиків та законодавців не обходять проблеми рівності, доступності, соціальної справедливості” і вони “зовсім не зацікавлені в тому, щоб витрачати гроші платників податків на те, що, як вони вважають, приносить особисту вигоду індивіду, який отримує вищу освіту”. Змінилась риторика, термінологія, яка використовується, коли мова йде про вищу освіту і науку. Вони фактично поставлені в один ряд з іншими галузями, від них вимагають економічного обґрунтування, ефективності використання бюджетних коштів на потреби вищої освіти та науки. Уряд США все частіше веде мову про “інвестування” у вищу освіту і науку і застосовує до них ті самі підходи, що й до інших сфер державного регулювання. Експерти і науковці вважають, що фінансовий клімат освіти більшості американських штатів виявиться помітно гіршим у найближчому майбутньому, ніж у 90-х роках XX століття. Уряд країни, влада штатів опиняються в ситуації гри з нульовою сумою: зростання фінансової частки витрат на вищу освіту може відбутися лише за рахунок інших програм. З огляду на це, як зазначає М. Квієк, цитуючи Г. Говея, можна поставити дуже важливе питання, яке переважно оминають у європейських дебатах: “Головним питанням з приводу витрат є таке: чи приносять максимально припустимі витрати на вищу освіту більше користі, ніж максимально припустимі витрати на інші програми. Це питання обов’язково постане в політичному вимірі, маючи несприятливі електоральні наслідки урізання фінансової підтримки вищої освіти порівняно із урізанням фінансування середньої школи, охорони здоров’я та інших ланок державної політики. У змістовному вимірі це питання постане з приводу цінності поліпшення вищої освіти порівняно із цінністю поліпшення якості професійного вишколу, дошкільної освіти, профілактики захворювань та інших програм” . Подібна, по суті безвихідна, ситуація спостерігається у деяких посткомуністичних країнах, зокрема і в Україні. За умови відсутності системних реформ, викликів світової фінансової кризи, уряди країн, що змінювали один одного, все гостріше відчувають дефіцит бюджету і стають заручниками своїх популістських передвиборчих обіцянок в соціальній сфері. “Пиріг, який треба поділити на всіх, занадто малий, а те, як він ділиться, визначає головним чином поточна політична гра, а не чітко сформульований довгочасний урядовий політичний курс”. Точніше не скажеш. Підтвердженням цього висновку є, наприклад, процес прийняття Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та розподіл відповідних витрат держави на освіту та науку. Як вважає голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохало, видатки на науку склад ають всього 0,43 % ВВП – це “найнижчий показник у нашій країні за останнє десятиліття і найменший показник серед усіх європейських країн”. І звісно він не міг не звернути увагу на те, що “таке ставлення до науки з боку влади за цим показником було лише 2003 р., коли прем’єр-міністром був Віктор Янукович”. З огляду на це, зауважимо, що освіта і наука в незалежній Україні за будь-якого уряду так і не перетворилась в один із пріоритетів державної політики. І було б дивно, якби раптом це сталося за чинного уряду. Знов у нього інші пріоритети, знов йому не до освіти і науки. Уряд, в особі прем’єр-міністра України М.Азарова, обіцяє збільшити державне фінансування науки як “тільки економіка буде ставати на ноги”, а поки що науковці мають звернутися до бізнесу і “переконати його, щоб він (бізнес) побачив перспективу і вигоду від впровадження наукових розробок”. А як тоді бу де із фундаментальною наукою, результати якої бізнесу нецікаві, але мають стратегічне значення для держави і суспільства? Питання, здається, риторичне. Якщо науку відсилають за грошима до бізнесу, то вищу освіту останнім часом досить активно намагаються перетворити у власний бізнес – цікавий, прибутковий, але не для всіх і тим більше не для суспільства. Щоб в цьому переконатися, достатньо проаналізувати пропоновані 2008 р. з боку Міністерства науки і освіта зміни до Закону України “Про вищу освіту”. Як вважають деякі аналітики, існує реальна небезпека, у випадку запровадження пропонованих чиновниками змін у закон, перетворення вищих навчальних закладів в “суто комерційне підприємство, в якому весь прибуток належатиме одній особі чи невеликій групі – приблизно за схемою роздержавлення економіки і перетворення госпноменклатури у нуворишів”. Здається і в Україні у політичній та освітній сфері посилюються позиції тих, хто хотів би вважати, як у США, вищу освіту виключно приватним благом із зиском для себе, зрозуміло. Протидія, в тому числі і на рівні теоретичних дискусій, подібним загрозливим для суспільства тенденціям, з боку наукової спільноти набуває нині особливої актуальность Доречно, з огляду на це, враховувати наявний досвід західних вчених, які репрезентують “критичний” сегмент світового дискурсу. Результати їх досліджень представлені в провідних світових наукових часописах. Наприклад, один із досить авторитетних – “Філософія освіта” (Philosophy of Education), що видається “Освітнім товариством” Великої Британії. Чимало критичних матеріалів зустрічається у російських, вітчизняних виданнях. Особливо в публікаціях російських науковців, оскільки, як зауважив Н.Козін, “Росія і лібералізм – це суперечність у визначенні”. Ця суперечність, зокрема, виявила себе у гострих дискусіях з приводу реформування російської вищої освіта в напрямку її “комерціалізації”, в тому числі і створення нової системи оцінювання якості освіти. Один із її елементів – проведення єдиного іспиту після закінчення середньої школи. Показовий факт. Московський університет і досі на гуманітарні спеціальності приймає не за його результатами, а лише після того, як абітурієнти пройдуть випробування через написання твору. Не бракує зважених публікацій і в українських виданнях. Але, здається, вони подекуди просто тонуть у потоці некритичних, однобічних тлумачень процесу впровадження ринкових механізмів в систему вищої освіти. Зустрічаються прямо такі ідилічні картинки її теперішнього і майбутнього. Пояснюючи, наприклад, феномен швидкого зростання приватної освіти в Україні, один із авторів досить поважного видання пише наступне: “Інтелектуальна еліта викладацького складу першою зрозуміла нескладний механізм (курсив наш – авт.) ринку в царині освіти. Його можна стисло описати так: ‘Той, хто хоче глибоко засвоїти тонкощі обраного фаху, готовий заплатити за знання. Що якісніші та глибші ці знання, то повніше й швидше вони забезпечать прибутки та кар’єру в майбутньому. Отже, справа варта вкладених коштів.” Тому протягом останніх десяти років і з’явились нові навчальні заклади – недержавні. Тут ректор не бере хабарів за вступ (бо вже сплачено!). Тут студенти не прогулюють лекцій (бо за гроші вчаться!) і жадібно рвуться до прикладних фахових знань. А викладачі в цих вищих школах – найкращі, бо відбирають їх на конкурсних засадах – на гідно оплачувані посади. Тут і сучасніші підходи, і вищий рівень викладання.” Наскільки це відповідає реальній дійсності, судити перш за все слухачам Української Академії державного управління при Президентові України, на яких розрахований названий практикум. В зв’язку із ц им, мабуть, не виглядає перебільшенням висновок директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу імені Г. Доброва професора Б. Малицького, який вважає, що “серйозних досліджень неолібералізму у нас не проводиться”. Один із головних об’єктів критичних розвідок представників “контрдискурсу” – концепція “людського капіталу”, складові якої досить часто фігурують як беззаперечні аргументи у прибічників процесу комерціалізації вищої освіти як “незворотного” і “об’єктивно обумовленого” логікою розвитку “постіидустріального” суспільства. При цьому звертається увага на таку характерну особливість зазначеної концепції – спробу сприймати “усю людську поведінку” крізь призму підприємливості (entrepreneurship). Відповідно, згідно з поглядом Т.Шульца і Г. Беккера – “батьків-засновників” теорії “людського капіталу”, навчання розглядається як “підприємницька поведінка” (enterprise behavior): люди інвестують в освіту, оскільки вважають, що вони зможуть у такий спосіб отримати в перспективі більшу вигоду, ніж за будь-якого іншого вибору. Моделі поведінки людини, її мотивація, характерні для ринкового середовища, оголошуються “універсальними”, вони переносяться автоматично на сфери, які “традиційно вважались соціальними” , зазначають критики концепції “людського капіталу”. У такий спосіб термін Підприємство” (enterprise) стосується не тільки визначення певних організаційних форм, ізольованих одне від одного і конкуруючих між собою утворень, – університетів, шкіл, лікарень тощо, – але й характеристики поведінки індивідуумів у контексті цих організацій, нарешті, поведінки особи у її повсякденному житті. З’явилась “нова ідентичність” — “підприємницьке “Я” (entrepreneurial self) . Вона стає “універсальною”, “самодостатньою”, “домінуючою” в постіндустріальному суспільстві. Доведена до межі “абсурда”, зокрема в Росії, ця “нова ідентичність” стала уособленням лише однієї лінії “мотивації в житті, пов’язаної з отриманням прибутку”, вважають критики “економічного фундаментализму”. Особистість розвиває своє підприємницьке “Я” в процесі навчання з метою задоволення своїх потреб. “Добре навчання, як і гарна освіта, як і гарне життя взагалі, забезпечуються завдяки перманентному зв’язку між пропозицією (діяльності, вмінь та компетенції, навчання, освіти, способу життя), з одного боку, і споживанням (потребами частини клієнтів або споживачів), з другого. Уособленням цього зв’язку є якість” . У суспільстві, в освіті функціонує, з огляду на диктат потреб споживача, своєрідний, говорячи словами М. Фуко, “перманентний економічний трибунал”. Він, вимагаючи від нас задоволення своїх потреб і відповідної реакції на виклики ринкового середовища, судить нас у відповідності із законами підприємництва і конкуренції. Цей трибунал насаджує “перманентну одержимість якістю”. В загальному сенсі “якість” означає “придатність для використання”, коли продукт має характеристики, що відповідають потребам, які можуть бути найрізноманітнішими. “Підприємницьке “Я” спрямовується не тільки в напрямку ефективності та результативності, але й якості. За її відсутності годі й говорити про будь-яку результативність та ефективність. Потяг до якості нерозривно пов’язаний із “підприємництвом”. Перше питання, яке має завжди і в усіх ситуаціях ставити собі ‘‘підприємницьке “Я” – “Що є якість?” “Перманентний трибунал якості” в освіті жорстко визначає які навички і знання має набути індивідуум, щоб жити як “підприємницьке “Я”. Вирішальним тут є набуття вміння постійно вчитися вчитись (learning to learn). Освітні стратегії та навички, спрямовані на вирішення проблем, вважаються в контексті “мета-дискурсу”, як зазначають його критики, “фундаментальними” принципами життя і навчання в інформаційному суспільстві. Саме вони спонукають індивідуум діяти підприємливо в процесі задоволення своїх освітніх потреб у середовищі, що постійно змінюється. Оскільки життя для “підприємливого “Я” – це виробничий процес, відповідно і процес навчання перетворюється у справу управління самим собою як підприємством. Жити підприємницьким життям – це означає постійне позиціонування у середовищі, що змінюється, бути відповідальним за процес навчання таким чином, щоб задовольняти усі вимоги певної “якості життя”. “Особа, що добре навчається, – це добропорядний громадянин”. Школи, інститути в цьому контексті існують як підприємства, задіяні у продукуванні ‘‘підприємницького “Я”. Вони мають визнавати, що у них є споживачі, це має визнавати і вчителька (вчитель). Педагоги, таким чином, покликані сприймати навчальний процес під особливим кутом зору – підпорядковувати свою діяльність (процес і результат) вимогам “трибуналу якості”. Це означає, що особи і навчальні заклади позиціонуються у дуже специфічний спосіб – вони “ізолюються” або “індивідуалізуються” для того, щоб “перетворити їх у об’єкт порівняння, оцінки та оцінювання згідно існуючих норм якості і таким чином створити можливості для підприємницького, автономного вибору”. “Диктат порівняння” – складова розвитку підприємства. Відтворена нами схематична модель “капіталізованої” освіти — це результат багато в чому гіпотетичних розмірковувань, як вони самі визнають, викладачів факультету психології і педагогіки Лейденського католицького університету (Бельгія) Ж. Машлайна та М. Сімонса. Вони зазначають, що, безумовно, “підприємницького автономного “Я” не існує. Його неможливо емпірично ідентифікувати. Це скоріше визначення напряму, в якому має змінюватись особистість. Підприємницьке “Я” – це не те яким є, а те, яким має бути індивідуум”. Спрямованість і пафос, скажімо так, наукових фантазій бельгійських вчених не дають підстав ставити під сумнів їх критичне ставлення до пануючих нині уявлень про феномен “якості освіти”. Ж.Машлайн та М.Сіменс, репрезентуючи помірковане крило “контрдискурсу”, в досить оригінальний спосіб застерігають від цілком можливих негативних наслідків ринкових перетворень в освіті, організації системи оцінювання її якості. Але існує і заявляє про себе більш радикальна опозиція неоліберальній освітній теорії і практиці. Послідовники ідеї П.Фрейре мають, зокрема, своїх представників в американських і європейських університетах. Що вони думають з приводу існуючої системи оцінювання якості освіти, зокрема і ті її елементи, що стосуються зовнішнього тестування і університетських рейтингів, можна взнати ознайомившись, наприклад, із “Передмовою” і “Вступом” до згадуваної книги П.Фрейре, авторами яких є Д.Маседа – професор вільних мистецтв і педагогіки Університету Массачусетс (Бостон) і С.Ароновіц, почесний професор соціології та культурології Університету міста Нью-Йорка. Виступаючи проти “гегемонії позитивізму та емпіризму”, “дегуманізації й нечутливості, що панує у найвищих сферах педагогіки”, зазначені автори піддають жорсткій критиці “позитивістські та менеджментські моделі” оцінювання якості освіти. Д. Маседа, наприклад, вважає, що ці моделі “можуть дати відповіді, які будуть правильними і водночас не міститимуть правди. Тому необхідно, з точки зору С. Ароновіца, впроваджувати “нові принципи оцінювання”, де термін “оцінювання” означає “не статичний набір критеріїв, на основі яких здійснюється поверхове вимірювання ефективності суспільних політик, а ряд понять, за допомогою яких формується новий навчальний процес. Американські вчені вважають “ненормальною” ситуацію в освіті, коли “технократичне тренування піднесено до педагогічних норм”, а “майже весь освітній простір заповнений заплутаним механізмом тестування, який вимірює ‘‘прогрес” учня у виконанні нав’язаного ззовні навчального плану і, що ще жахливіше, сам є сортувальним пристроєм для відтворення нерівності, притаманної капіталістичній ринковій системі”. Відстоюючи необхідність формування в учнів “критичної свідомості”, послідовники П. Фрейре вважають, що “поширену покірність учнів і їхніх сімей перед застарілим науково-технічним тренуванням можна пояснити штучним нав’язуванням нового режиму злиднів у глобальній капіталістичній системі. Коли зникають зручні робочі місця, а замість них пропонуються тимчасові, залежні від обставин неповносплачувані, конкуренція між потенційними працівниками загострюється. Освіта реагує тим, що робить тестування метою навчання й на додачу віднімає у вчителів їхню інтелектуальну автономію, щоб не сказати – інтелектуальну функцію”. Ми не маємо наміру ані спростовувати, ані підтримувати висловлені в контексті “ контрдискурсу” думки та концептуальні міркування. Адже вони є результатом аналізу та інтерпретації з певних ідейних та наукових позицій вченими, які мали можливість набути практичний досвід діяльності у відповідному середовищі. У нас особисто, у наших освітян, у наших політиків такий досвід – як позитивний, так і негативний – впровадження неоліберальних моделей оцінювання якості освіти з відомих причин має свою специфіку. В Україні, здається, вибір на політичному рівні зроблено – ми залучаємось до “світового процесу” забезпечення якості освіти саме за канонами зазначених моделей. Як буде розвиватись процес – залежатиме від багатьох факторів. В тому числі і від того, наскільки буде враховано досвід різних країн у впровадженні ринкових моделей оцінювання якості освіти, взято до уваги національну специфіку і традиції тощо. Не виключено, як свідчить світова практика, що наслідки перетворень можуть бути цілком протилежними очікуваним результатам. А ризики цілком реальні. Як реальний в усій своїй капіталістичній красі спосіб життя, який склався в українському суспільстві. Він чітко називає кішку кішкою. Притаманна йому “етика” не бреше. “Лукавить, але не бреше: усі знають і визнають, що в цьому суспільстві все купується і продається, що олігархи “п’ють з простих людей кров”, що “всі політики продажні”, що “ЗМІ обслуговують політичні клани”, що в країні панують брутальна влада сильнішого, експлуатація, проституція тощо, але, що поробиш, – “така сувора реальність, таке життя”… Ніхто цього за сімома печатями містифікації чи таємниці не приховує”. В цих умовах, якщо враховувати пораду Дж. Стігліца “вивчати людей та економіку такими, якими вони є, а не такими, якими ми бажаємо їх бачити”, то очевидно, ми б дійшли того самого висновку, що й досвідчений Д. Діл. Він, зокрема, зазначає, дослідивши особливості ранньої, початкової фази “формування ринкової конкуренції в багатьох країнах”, що “дозволити ринкові управляти вищою освітою було б особливо наївним вибором для розробників і творців політики” . Він, вказуючи на неоднозначність і суперечливість процесів, що обумовлені орієнтованою на ринок освітньою політикою, закликав своїх колег ще більш як десять років тому “приступити до ретельних досліджень” у цій сфері. Оскільки, як зазначали паралельно із ним автори книги “Академічний капіталізм”, “ніхто ретельно не аналізував можливі негативні наслідки зростання ринкових сил” на університетську освіту. Тому для нас, як і більше десяти років тому для розвинутих країн, залишається актуальними поставлені JI. Леслі і Ш.Слотер наступні питання. “Яким буде чистий результат зростання ролі ринку? Чи буде він переважно позитивним чи переважно негативним для суспільства та, зокрема, суспільних (public) університетів. Ми вважаємо, – констатували американські вчені, — що просто дуже завчасно робити будь-який із зазначених висновків. Але одне зрозуміло, що висновок, який ми будемо робити, залежатиме не тільки від певної персональної національної орієнтації, але й від того, наскільки кожен з нас буде безпосередньо пов’язаний із цими процесами, наскільки успішним або невдалим буде наш досвід діяльності в цьому все більш конкурентному, якщо не ворожому, до університету, середовищі.” Точніше, здається, не скажеш. Особливістю ситуації, яку переживає суспільство, є те, що в в той час, як ми здійснюємо теоретичні і практичні пошуки адекватних ринкових стратегій, передова світова наукова думка стурбована проблемою вищого порядку – ідентифікацією “постринкової “цивілізації”. З цього приводу написано і сказано чимало – від Д. Бела і О. Тоффлера до О. Панаріна. Ї х ідеї , що стосуються особливостей виникнення і розвитку економіки знань, вже знайшли своє відображення в підручниках з економічної теорії. Для і нас надзвичайно важливим моментом є висновок про те, що “ми вливаємось в систему ринкових відносин в умовах, коли пік у їх розвитку вже пройдено, коли вони системно модифікуються, підриваються, самозаперечуються. У цій ситуації ми не повинні абсолютизувати ринок. Слід творчо ставитись до його потенційних можливостей, бачити його плюси і мінуси, те, що зберігає конструктивізм і перспективу, й те, що відмирає”. Є достатньо підстав стверджувати, що однією із умов формування “постринкової цивілізації” є збереження університетами своєї цивілізаційної функції. Безумовно, ринок – могутня сила, це “вивільнення, порив, можливість доступу до іншого світу…” і не враховувати цей фактор, а тим більше ігнорувати, у розвитку вищої освіти неможливо. Але не менш небезпечно, з погляду інтересів суспільства, було б повністю покладатися на “вільний ринок”, загравати із ним, “капітулювати”, як зазначає ректор Харківського національного університету В. Бакіров, перед “новими реаліями”. Ідея розробки навчальних планів “навздогін” розвитку економиш, на думку Г. Вері – глави департаменту міністерства освіти Італії, є не тільки ілюзорною, але й застарілою. В умовах глобалізації ринок праці стає настільки складним і нестійким, що практично не піддається прогнозуванню. В цих умовах на ринку праці спостерігається зростаючий попит на “універсальних”, “гнучких” професіоналів, що отримали фундаментальну університетську освіту.

4.4. Пошуки рівноваги

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Отже, політика “комерціалізації” — це матеріалізація зусиль розвинутих суспільств знайти в національному контексті адекватні рішення глобальних проблем, обумовлених “масовізацією” освіти. Цей процес, насамперед, є відображенням якісних змін, що відбувались у післявоєнний період (50-70 роки) в економіці, соціальній сфері, на ринку праці. Саме вони обумовили поступове перетворення знання із “блага у вищу і найбільш вартісну форму капіталу”. Відповідно, зазнавала змін і головна місія вищої освіти, сформульована у політичних термінах, – соціалізація еліт, передача цінностей (“соціальна чеснота”) тощо. Її почали визначати “у термінах економічної віддачі – чи то суспільству, чи то приватній особі” . Таким чином було забезпечено відповідне підґрунтя для освітніх реформ другого етапу “масовізації” вищої освіти, що розпочались на початку 80-х років. їх зміст символічно визначають три “е” – літери, на які починаються слова: “economy” (економічність), “efficiency” (ефективність), “effectiveness” (результатив-ність), в дусі “економічного раціоналізму” . Можлива і схожа комбінація, коли замість “economy” (економічність) фігурує слово “equity” (справедливість) . Якщо на першому етапі “масовізації” вища освіта розвивалась відповідно до потреб суспільства і за рахунок державного фінансування, то на другому – відбувається все більш відчутніша зміна орієнтації на потреби ринку, приватний інтерес, вибір споживача, здійснюється диференціація джерел фінансування. Обумовлені “маркетизацією” зрушення у сутності освітнього процесу (суспільна місія, цілі, зміст, засоби тощо), не могли не позначитись на освітній політиці суспільства (education politics). Протягом 80-90-х років у розвинутих країнах – флагманах освітніх реформ, як ми вже зазначали у попередніх розділах, відбулась “фундаментальна ревізія взаємовідносин між урядом, суспільством та університетом” . Змінилась поведінка основних акторів освітньої політики (education politics), значно зросло коло зацікавлених сторін – стейкголдерів. Зокрема, за рахунок диференціації інтересів у середині головних діючих сторін, згідно з “евристичним” трикутником Б. Кларка, – державою, бізнесом та університетом. “Академічний капіталізм” надав відчутного поштовху розшаруванню колись досить одно-рідного університетського середовища на “олігархію” і “плебс”, “успішних” і “неуспішних” тощо, інтереси яких аж ніяк не збігаються. Наприклад, у Великобританії в 2002-2003 навчальному році найбільш успішний англійський університет – Імперіал коледж (Imperial College) отримав дохід (у розрахунку на одного студента очної освіти), що у 8 разів перевищував дохід “най- біднішого” ВНЗ країни – Університету Лінкольна (Lincoln University) . Змінились функції держави. Аксіомою розробників освітньої політики стало розуміння, що “уряд, як і приватний сектор, має боротись за продуктивність” . Часи “держави загального добробуту” (welfare state) минули. Маятник “держава-ринок” у 80-х роках схиляється в бік останнього . Державу, з подачі неолібера- лів, у розвинутих країнах все більше сприймають в освітній по-літиці (education politics) як “партнера”, як “сприяючий”, “регулюючий”, “прискорюючий” фактор, а не як “головний провайдер суспільного зростання і безпосередній постачальник соціальних послуг” . В дусі часу, на що ми вже звертали увагу, поширюються відповідні визначення сучасної держави – як наслідку трансформації “welfare state” (держава добробуту) у “market state” (ринкова держава), “evaluative state” (держава, що оцінює), “supervisory state” (держава-наглядач), “competitive state” (конкурентна держава) тощо. Ця метаморфоза – органічна складова “нового світового порядку” (New World Order), який формується в результаті дії процесів глобалізації. Відповідний ідеологічний та теоретичний супровід неоліберальних реформ 80-х років в освіті, зокрема у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії інших країнах, виявив себе у зливі найрізноманітніших публікацій. Досить впливові та настирні голоси прибічників ринку і жорстких критиків “welfare state” (держава добробуту), явно переважали в загальному ідейно- теоретичному хорі західних суспільствознавців. З цього приводу В. Брок-Утні зауважила, що складається таке враження, ніби “існує одна всеосяжна ідеологія – неоліберальна, тріумф ринку і корпоративного капіталізму. В секторі освіти ця ідеологія змушує розвивати освітні політики, що намагаються реструктуризувати систему вищої освіти у підприємницькому дусі” . Державі в цьому неоліберальному світі відводилась другорядна роль. І все ж, незважаючи на певні “полемічні успіхи”, особливо на тлі яскравих сюжетів на теми глобалізації та європеїзації, “welfare state” не зникла. Навіть у Великій Британії радикальна антиетатистська риторика не була матеріалізована у відповідну політику. “Британську державу добробуту було реструктуризовано, а не радикально послаблено”, – зазначає Р. Гейєр. А це означало, що ні про яку “повномасштабну передачу державою своїх функцій щодо забезпечення суспільного добробуту приватному секторові” мови не велось . Головний урок неоліберальних реформ 80-х років (Англія, Нова Зеландія, Португалія та інші країни) полягає в наступній тезі, яку вже на початку 90-х років мало хто піддавав сумніву, – “тотальна приватизація вищої освіти не сприяє підвищенню суспільного добробуту”. Започатковані в першій половині 80-х років освітні реформи ринкового спрямування потребували певної корекції. За цю справу взялися лейбористи у Великобританії, соціал-демократи у Німеччині, демократи у С Ш А (адміністрація Б. Клінтона). Певною мірою мабуть не випадково саме у 90-х роках вийшли в світ дві книги відомого англійського соціолога А.Гідденса, в яких обґрунтовується концепція “третього шляху” як сучасної філософії та стратегії для лівих політичних сил (Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics 1994; The Third way: The Renewal of Social Democracy.1998). Слід зауважити, що чимало ключевих ідей А. Гідденса знайшли своє відображення у практичних діях уряду лейбористів та інших правлячих партій лівого спрямування, які прийшли до влади після ліберально-консервативних урядів. Зокрема, концепція “третього шляху” передбачала здійснення такої освітньої політики, яка б “долала б як антогонізм лібералів до держави, так і некретичне ставлення до неї соціалістів”. І ще одна важлива теза, що найшла своє відображення у практичній політиці. А. Гідценс критично ставився “як до крайнощів ринку, так і до недоліків державного керування і запропонував цілий ряд політичних пропозицій, спрямованих на їх подолання”. Ідеї А. Гідденса і відображали, і узагальнювали поточну суспільну практику, зокрема і освітньо-політичну, розинутих європейських країн. Наприклад, у Голландії, починаючи із 1985 року послідовно втілювали в життя “нову стратегію розвитку вищої освіти”. За визначенням Ф. ван Фогта, вона із самого початку замислювалась з позицій “певного заперечення традиційної моделі всеохоплюючого планування і контролю”. Це був очевидний рух у бік ринкових механізмів у вищій освіті. Однак це аж ніяк не означало “повної відмови від урядового планування на користь “ринку”. Нова урядова стратегія в Голандії – це ретельно відпрацьована комбінація двох принципово різних механізмів координації” . Принципи відпрацювання цього механізму було із самого початку закладено у “політичному документі” Міністерства освіти і науки, який побачив світ у 1985 році, – “Вища освіта: автономія і якість”. Мета реформ – відповідати вимогам часу, перетворити вищу освіту на високоадаптивну і гнучку систему, здатну задовільнити всезростаючі вимоги до якості освітніх послуг з боку суспільства. “Ми повинні, – зазначається в урядовому документі, – знайти механізми стимулювання “мобільності системи”; ми повинні надати динамізму вищій освіті”. З цією метою передбачалось надання суттєвої автономії елементам цієї системи – закладам вищої освіти. “Варіативність” (variety), “різноманітність” (diversity) системи – її відповідь на зростаючу “варіативність”, “різноманітність” зонішніх викликів і запитів. Створюються необхідні умови для конкуренції – ключового елементу функціонування ринку освітніх послуг. Паралельно удосконалювалась і друга складова механізму регулювання – планування. Його основним методом мав стати, згідно нового “політичного документу” Міністерства, “діалог між Міністерством та інститутами вищої освіти”. Нова система планування мала 2-х річний цикл. Перший урядовий документ “План розвитку вищої освіти та досліджень” було презентовано у 1988 році. Плани інститутів затверджувались в Міністерстві, але після 1993 року це правило було скасовано. Обов’язковою залишалась умова його публікації. Нові “правила гри”, що відпрацьовувались майже десять років, було закріплено у новому законі про вищу освіту, який вступив у силу 1 серпня 1993 року. Було анульовано сімнад-цять підзаконних актів, що регламентували до цього діяльність системи вищої освіти. Збалансований підхід, започаткований “новою стратегією” у 1985 році, зберігався і послідовно впроваджувався в життя. Інститути, зокрема отримали можливість вільно обирати і розвивати свої освітні програми. Однак при цьому уряд залишав за собою право втручатись, коли “не спрацьовували механізми саморегулювання” в інститутах, або коли “макро-ефективність” усієї системи освіти опиниться під загрозою”. Згідно Закону “макроефективність” системи мав забезпечувати “Центр регістрації освітніх програм вищої освіти”. У його системі зберігається інформація про усі інститути країни. Зауважимо, що державне фінансування може отримати лише зареєстрована програма. Започатковуючи нову програму, інститути зобов’язані інформувати Міністерство. їх пропозиції розглядає спеціальний комітет. Його діяльність не відзначалась особливою жорсткістю. Все йшло до того, що Міністерство все менше і менше потребувало послуг комітету, хоча на 2002 рік він ще діяв . Вищі навчальні заклади Голландії розвинули досить ефективну саморегулюючу систему контролю за якістю освіти. Разом із тим держава не самоусувалась від цієї справи. Згідно з новим Законом запроваджувався інститут державних інспекторів, якого не існувало до 1993 року. їхня головна функція – відстеження ефективності роботи систем контролю якості в інститутах, здійснення, у разі необхідності, власних заходів. Результати “процедур оцінювання” обов’язково доповідаються міністрові. Автономія інститутів протягом 90-х років неухильно зростала, особливо у фінансовому менеджменті, адмініструванні, управлінні персоналом тощо. Держава, насамперед, постійно удосконалювала свої методи регулювання, зокрема планування, контролю якості тощо. “Комбінацію координуючих механізмів планування та ринку у новій стратегії розвитку вищої освіти можна ро-зглядати, – вважає Ф. ван Фогт, – як обґрунтовану спробу уряду взятись за (і вирішити?) проблему як ринкових, так і неринкових неспроможностей (failures)” . Держава, як свідчить досвід Голландії, інших розвинутих країн, перш за все англосаксонських, суттєво переглянула свою освітню політику. Ї ї головна функція, а відповідно і засоби реалізації, – створення загальних умов, зокрема “меж майданчиків і правил гри для провайдерів освітніх послуг”. І питання зараз, як вважає Б. Йонгблад, полягає “не в тому як багато уряду, а, скоріше, в тому, що може уряд зробити і як він може це зробити краще?”. Відповідно, хибним залишається твердження – чим “вільніший” ринок, тим краще. “Вільного” ринку не буває в природі. Питання полягає в тому, як скорегувати ринкові неспроможності шляхом встановлення розумного балансу між державним регулюванням, ціновими механізмами, моніторингов им інструментарієм, системного регулювання якості освіти тощо. Політика пошуку балансу між державним регулюванням і ринком в публікаціях західних вчених отримала відповідне метафористичне оформлення. Найбільш поширене – це порівняння із міфологічним богом часу Янусом – двома обличчями – старим і молодим, оберненим в різні боки. Одне із них, слід розуміти, уособлює державне планування, друге – ринок. Можливо, автори метафори враховували і переносний зміст – дворушник, підступна людина. Існують й інші метафористичні визначення політики “балансу”. Наприклад, “політичного гібридизму”, який вважається цілком адекватною відповіддю “на проблеми регулювання системи вищої освіти” в контексті європейської освітньої політики.

4.3. Повчальний досвід

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Подальшим кроком у вивченні сутності та закономірностей функціонування ринку освітніх послуг є порівняльний аналіз наявних національних моделей. Безумовно, це забезпечує більш високий рівень узагальнень і висновків, створює необхідні передумови для наукової інтерпритації загальносвітових тенденцій. В руслі реалізації обраного нами підходу, об’єктом дослідження залишається проблема взаємодії освітньої політики і ринку. Визначаючи її масштаб, скористаємося критеріями добору національних систем вищої освіти, які використовують автори одного із порівняльних досліджень, про який ми вже згадували вище. Ми також будемо аналізувати політико-освітию практику у чотирьох країнах (Німеччина, Голландія, Франція, Велика Британія) і одному із штатів США – штаті Мічиган. Обираючи ці країни, автори компаративного дослідження керувалися наступними критеріями. По-перше, відбір “конкретних прикладів” у їх певному національному вимірі має забезпечити достатню представницьку і контрастну загальну картину, – за масштабом освітніх систем, їх географічним розташуванням, характером політичних систем тощо. По-друге, інформація має бути доступною. Серед обраних для аналізу країн Франція, з одного боку, Велика Британія і штат Мічиган, з другого, уособлюватимуть два протилежні полюси у сприйнятті і розвитку ринкових відносин у сфері вищої освіти. “В той час як у Великій Британії та штаті Мічиган ринок розглядається урядами як “союзник”, у Франції його сприймають як “ворога” . У змістовному вимірі об’єктом нашої уваги є наступні сектори ринку у сфері вищої освіти: – “коротка” вища освіта (3 роки навчання – мінімальна тривалість вищої освіти). Зазвичай це рівень бакалаврату – перший рівень освітньої кваліфікації. – “повна” і “поглиблена” (підготовка магістрів (Master Degree, докторів наук – PhD), професійне вдосконалення у формі пост докторських студій . У працях зарубіжних дослідників, зокрема і у згадуваному порівняльному дослідженні використовуються два терміни — “initial” і “post-initial higher education”. По суті вони відображають зміст феномену, який зазвичай визначається термінами – “коротка” та “повна”, маючи на увазі, безумовно, що “повна” – це і “повна” і “поглиблена” вища освіта (post-initial). – ринок комерційних досліджень за контрактом між університетами та споживачами інтелектуального продукту. Фундаментальні дослідження залишаються поза нашою увагою. Ключовим питанням порівняльних досліджень, ах і у випадку розгляду окремих національних освітніх систем, залишаються питання – наскільки впровадження ринкових механізмів відповідає суспільним потребам і очікуванням споживачі”, чи зберігається баланс у задоволенні суспільних і приватних інтересів у користуванні “змішаним" благом – вищою освітою? Відповідно, “ якою метою впроваджуються ринкові механізми в кожному конкретному (саае) випадку? 1 нарешті, чому вважається, що ринкове регулювання маг переваги у порівнянні із вже існуючими в освіті регуляторними механізмами? У Голландії точкою відліку початку впровадження ринкових механізмів регулювання вважається 1985 р., коли Міністерство освіти і науки ознайомило громадськість із відповідним політичним документом: “Вища освіта: автономія і якість” Однією із стратегічних цілей вважалось більш активне залучення приватних інвестицій у вищу освіту і підвищення П соціальної відповідальності перед суспільством. Потребе у ресурсах із приватних джерел пояснювалась тим, що, з одного боку, суттєво зріс попит на працівників із вищою освітою, з другого – державне фінансування залишається, у кращому випадку, на стабільному рівні. У Німеччині, на думку авторів порівняльного дослідження, головним мотивом “маркстизаціГ вшцої освіти було намагання під вищити якість вик падання у державник інститутах, Його ефективність. Передбачалось привести у відповідність із змінами у потребах суспільства структуру вищої освіти через збільшення частки приватної освіти. У штаті Мічиган зменшення обсягів фінансування із урядових джерел та, відповідно, зростання потреб у приватних ресурсах, були тими головними умовами, що зумовили дієвий інтерес до впровадження ринкових механізмів. Цей процес розпочався ще у середині 70-х років XX столітті. У Великій Британії “органічною складовою майже усіх реформ англійського уряду у 80-х – 90-х роках був рух у напрямку впровадження ранкових підході в” . Ці заходи підпорядковувались стратегічнії меті – підвищенні ефективності і стовреиня необхідної оском in уостмич участі у вищій освіті більш широкої маса молоді. Існує п рохолодне ставлення, особливо із боку освітньої вашої бюрократії, до ринкових відносин в сфері освіти. Хоча саме у Фракції найбільш акцентовано від стоюється принцип справедливості. Базові умова функціонування освітнього ранку, його структура, поведінка акторів мають свої особливості у кожному із трьох його сегментів. Розглянемо їх спочатку в секторі “короткої" вашої освіта. Відразу ж треба звернути увагу на значні відмінності у країнах, що порівнюються, у кількості та типах провайдерів. Найвищий рівень різномшітності (diversity) спостерігається у Франції і штаті Мічиган. У Голландії кількість університетів є незначною. Головний контингент тих, хто вступає до інституту – ц е випускники середніх шкіл. Щодо наявності бар’єрів для конкуренції, у базових умовах функціонування ринку, то вони практично відсутні у всіх країнах. Єдина країна, де існує певна небезпека монополістичних тенденцій через незначну кількість університетів, – це Голландія. Порівняння структур національних ринків виявляє наступне. Наприклад, у Німеччині існують певні складнощі для нових інститутів у доступі до ринку. Досить складаю заснувати новий навчальний заклад, який би мав право навчати на офіційно затвердженому рівні. Усі державні вищі навчальні заклади офіційно реєструються на регіональному рівні. Приватні інститути потребують затвердження на рівні міністра. Нові програми проходять процедуру апробації. Особливості державного фінансування створюють певні перепони у розгортанні ініціативи інститутів. Воно має, як правило, цільовий характер, що робить проблематичним можливість бути конкурентноспроможним гравцем у “іграх обміну”. Схожа ситуація і у Голландії: для того, щоб заснувати приватний навчальний заклад, необхідний дозвіл на рівні міністра освіти, культури і науки. Впровадження нових програм або зміни в існуючих в усіх вищих навчальних закладах – це все підлягає регулюванню. Інститути не мають будь-яких бар’єрів у системі фінансування. Наданими ресурсами вони користуються у спосіб, який їх влаштовує. У Франції, щоб заснувати новий інститут, особливих проблем не виникає. Однак складно впроваджувати нові програми. Усі національно визнані університетські дипломи централізовано плануються і реєструються. Міністерство має значний вплив на кадрову політику інститутів, штатний розклад, рівень заробітної плати тощо. У Великій Британії, навпаки, складно заснувати новий університет. Але якщо все ж усі необхідні процедури виконано, новий навачльний заклад може розробляти будь-які програми, змінювати їх за своїм бажанням. Однак не кожна програма має шанс отримати державне фінансування. Держава обмежує кількість оплачуваних місць. Як і у Голландії, англійські університети мають можливість використовувати державні кошти за власним розсудом. У штаті Мічиган найбільш ліберальні умови для ринкової діяльності. Не існує особливих обмежень у справі відкриття нового навчального закладу. Діючі інститути вельми незалежні у використанні державних фондів. Отже, відмінності між національними системами полягають перш за все, в тому, що в Голландії, Німеччині та Франції і інститути, і навчальні програми підлягають процедурі акредитації – офіційного визнання державними органами. Держава бере на себе відповідальність за “громадську вагу” дипломів. Подібна більш-менш централізована система значно ускладнює, на думку авторів порівняльного дослідження, впровадження ринкових механізмів. У Великій Британії та штаті Мічиган система акредитації набагато децентралізованіша, що відкриває більше можливостей для ринкових маневрів вищих навчальних закладів. Порівняльний аналіз поведінки акторів ринку, перш за все, передбачає звернення до характеристики попиту та цінової політики. У штаті Мічиган інститути можуть призначати ц іни на освітні послуги самостійно. їх рівень різниться як між інститутами, так і навчальними програмами. У Великій Британії уряд визначає рівень оплати за студентські місця, що фінансуються державою. Кількість цих місць визначається в результаті домовленості між інститутами та урядом. При цьому інститути мають можливість набирати студентів зверх цієї квоти за певну плату. Це стосується, зокрема, зарубіжних студентів. У Німеччині та Франції “коротка” вища освіта (у державних інститутах) безкоштовна для студентів. У Голландії ситуація схожа, за виключенням того, що плата за навчання призначається міністерством. Система оцінювання якості освіти має свої особливості в кожній з країн. У Голландії цими проблемами переймається уряд. Важливо, що відповідна інформація стосовно якості навчальних програм максимально доступна для громадськості. Хоча певні проблеми мають місце, зокрема коли мова іде про деякі приватні інститути. У штаті Мічиган існує довільна практика акредитації навчальних програм. Оскільки існує свобода вибору у встановлені інститутами плати за навчання, це зумовлює відмінності в якості між інститутами і навчальними програмами. Дня споживача існують певні труднощі в оцінюванні того, наскільки серйозними с ці розбіжності. Ринок стає менш прозорим. У Великій Британії проблемами якості освіти переймаються урядові структури. Вони цілком лояльно ставляться до відмінностей у якості навчання, але тільки за умови, що воно відповідає певним вимогам. Результати оцінювання цілком доступні для громадськості. У Франції оцінювання якості навчання теж належить до прерогатив державних органів. У контексті світового, європейського досвіду впровадження ринкових механізмів в систему функціонування вищої освіти певною специфікою виокремлюється відповідна практика піренейських країн – Іспанії і Португалії. Вони досить часто фігурують у дослідженнях “порівняльної політики” (comparative politics) як зразки “транзиту” суспільства від авторитаризму до демократії. Саме цей фактор є спільним для досвіду названих країн у реструктуризації вищої освіти. Загальні спільні цілі “де-мократичного транзиту” багато в чому визначали пріоритети освітньої політики, в тому числі і зміст її “маркетизації”. Пока-зовими і багато в чому навчальними були дії політичного керівництва країн, характер їх впливу на стан і перспективи розвитку вищої освіти. Зрозуміло, що вища освіта Португалії не належить до когорти світових лідерів, але її досвід у цій сфері заслуговує на увагу з точки зору глибини і драматичності перетворень в політико- освітиій сфері. Події 1974 року, що поклали край авторитарному режимові, надали серйозний імпульс, в контексті “демократичного транзиту”, реформам у вищій освіті. До цього часу вона мала елітарний характер, хвилі “масовізації вищої освіти”, що охопила більшість європейських країн, її оминала. Державна освіта абсолютно домінувала. Існував лише один приватний навчальний заклад – Католицький університет, заснований у кінці 60-х років. Революційний ентузіазм, свята віра у можливості демократії і ринку, антиетатистські настрої стали, фактично, вирішальним чинником, що визначав зміст освітньої політики нового керівництва країни. Зокрема, особливу роль відіграв Р. Карнейро, який був міністром освіти у вирішальний період реформ – 1987-1991 p.p. Вважається, що саме цей політичний діяч несе “відповідальність за вибухову експансію приватної вищої освіти”. Політики, що прийшли до влади після революції 1974 року, вважали, що ключовим засобом вирішення більшості проблем португальської вищої освіти має стати приватна освіта, яка була тотожною, з точки зору того ж Р. Карнейро і його однодумців, “вільній освіті”. Віра у її реформаторський потенціал була абсолютною. Нова Конституція країни, прийнята у 1976 p., гарантувала, на відміну від попередньої (1933 p.), право на існування приватної освіти. Реформатори, здійснюючи свій курс на розвиток приватного сектора, аргументували цілі перетворень наступним чином: – чим більше буде існувати незалежних інститутів, тим більше диверсифікованою буде система освіти; – приватна освіта є менш обтяжливою для суспільства, ніж фінансована державою; – регіональний розподіл інститутів може краще забезпечити саме приватна освіта; – принципи соціальної рівності і справедливості ефективніше впроваджує в життя приватна освіта; – викладання та дослідження у приватних інститутах більше відповідають галузевим та регіональним потреба м . “Вільна” вища освіта розглядалась провідними політичними акторами як важливий ідеологічний інструмент зміцнення португальської демократії, один із важелів прискорення її соціального та економічного розвитку. Тому не дивно, що “вільна” вища освіта розвивалась за протекції досить впливових політичних діячів, які формували відповідним чином суспільну думку і здійснювали практичну політику. В чому полягали її головні особливості? По-перше, створювались надзвичайно сприятливі ринкові умови для розвитку приватного сектору шляхом штучного стримулювання попиту на вищу освіту. У 1988 році було запроваджено заходи, які значно полегшували і спрощували процедуру вступу до вищих навчальних закладів. Наданими можливостями пев- ною мірою скористалися новоутворені приватні університети, яких на кінець 90-х років було вже 12. По-друге, уряд анулював будь-які обмеження стосовно можливості викладачів працювати як у державних, так і приватних ВНЗ. Це не могло не позначитися негативно на якості освітніх програм. По-третє, міністерство освіти ініціювало ряд заходів, метою яких було налагодження можливих каналів фінансування державою вільного сектору вищої освіти. Поступово такі умови було створено і внесок держави у бюджет приватних ВНЗ з кожним роком зростав. Зрозуміло, що активність держави принесла досить вражаючі результати. Португальські вчені наводять такі факти: у період між 1987 і 1991 роками кількість студентів у державному секторі зросла на 40 %, а у приватному – на 250 %. У 1983 – 1984 pp. частка зарахованих студентів до державних університетів складала 76 %, державних політехнічних інститутів – 12,6 %, приватних університетів – 7,9 %, приватних, політехнічних інститутів – 3,3 %. У 1989 -1990 p.p. відповідні частки складали: 63,5 %; 15,0 %; 10,5 %; 11 %. У 1996 – 1997 p.p. – 46,7 %; 18,6 %; 15 %; 19,7 % . Наслідки здійснюваних реформ у Португалії були абсолютно протилежними очікуваним результатам. Зокрема, кількість зростання приватних вищих навчальних закладів аж ніяк не виявила себе у зростанні різноманітності (diversity) освітніх програм. На кінець 90-х років у Португалії більшість (60 %) “вільних” інститутів (включаючи і Католицький університет) присвятили свою діяльність соціальним наукам, менеджменту та праву (у державному секторі – відповідно 25 %). Обирались напрями найбільш прибуткові і найменш затратні. Знайома картина, чи не так? Приватний сектор не вирішив проблему нерівномірності у регіональному розподілі надання освітніх послуг. Понад як 95 % “вільних” інститутів зосереджувались у двох регіонах країни. При цьому 80 % навчальних закладів цього типу були сконцентровані у двох найбільших містах – Лісабоні та Порто. Державні інститути – відповідно 68 % і 49 % “Вибухове” зростання приватної освіти негативно позначилось на всіх складових навчального процесу. Деякі новоутворені заклади вищої освіти “мали рівень ненабагато вищий за середні школи. У них не було постійного і добре підготовленого штату викладачів” . На початок нового тисячоліття більшість приватних інститутів перебували у стані глибокої кризи, що ставила їх на межу “колапсу”. Вони за всіма показниками поступалися у кон-куренції із державними університетами. Західні фахівці, перш за все португальські, вважають, що головну відповідальність за ‘‘некерованість”, “стихійність” процесу впровадження “ринкових елементів та механізмів” у вищу освіту несе держава. Зокрема, приймались “суворі закони, але вони не завжди сприймались серйозно” . Неоднозначною залишається ситуація із розвитком автономії державних університетів. Особливо це стосується системи фінансування їхньої діяльності, яка все ще зберігає певні обмеження. Як це не парадоксально звучить, але у приватних навчальних закладах, як зазначають португальські дослідники, ситуація ще “гірша”. Наприклад, вони, на відміну від державних закладів, не мають права “створювати, призупиняти або відміняти навчальні програми самостійно без узгодження із міністерством освіти” . Слід зазначити, що коли читаєш дослідження португальських вчених, важко позбутися відчуття, що мова іде не про Португалію, а про події у нашій країні. Наскільки все, аж до дрібниць, схоже. І навіть характер аргументації. “Тільки з огляду на специфіку португальського суспільства, – пишуть А.Амарал і П. Тешейра, – можна пояснити, чому сталося так, що експансія та диверсифікація вищої освіти відбувались зовсім не в тому напрямку, який було визначено цілями державної політики” . Отже, реалізуючи політику “неконтрольованої експансії приватного сектора”, уряд країни виявився неспроможним створити належні умови для функціонування реального конкурентного середовища у сфері вищої освіти. Держава, маючи у своєму розпорядженні всі необхідні регуляторні можливості, не застосовувала їх, пустила справу на самоплив. Тому не дивно, що це був не ринок, а “ілюзія” його наявності. Ідеї, якими керувались “демократичні романтики”, виявилися хибними. Практика їх реалізації – переконливе підтвердження істин, що вже стали надбанням підручників. “Історичний досвід переконує, що політика стає рушійною силою розвитку суспільства і людини, якщо вона науково обґрунтована. Такою є політика, якщо вона застосовується на об’єктивно діючих законах, враховує різноманітні інте-реси суспільства, передбачає багатоваріантність рішень і свободу вибору. Якщо ж політика спирається на спотворену теорію, що не виходить із об’єктивних законів і всієї сукупності інтересів суспільства, підпорядковує одні інтереси іншим, вона не є науковою. Така наука знезброює людину, робить її цинічною та байдужою або фанатичною і деспотичною, призводить до кризових явищ у суспільстві, а то й до регресу. Це стосується й економічної політики” . Португальський експеримент переконливо довів, що впровадження ринкових механізмів – це складний та пізнавальний процес, який не може відразу принести позитивні результати. І найважливіший урок – держава не може, з точки зору суспільних інтересів та стабільності, залишатись або пасивним спостерігачем, або занадто завзятим “промоутером” реформаторських перетворень в системі освіти. “Тільки ефективне та активне регулювання збоку держави, – зазначають португальські вчені, – яка створює прозору і легітимну систему правил, може забезпечити можливості для певного використання переваг від впровадження ринкових механізмів. Будь-яка інша позиція держави спрямує розвиток ситеми вищої освіти хибним шляхом” . В Іспанії події ззовні розвивались за схожим на Португалію сценарієм. Середина 70-х років – початок демонтажу авторитарного спадку франкістського авторитарного режиму. Після прийняття у 1978 р. нової Конституції країни радикальні зміни відбувались у надзвичайно стислий термін, зокрема і в сфері вищої освіти, яка на кінець 90-х років “кардинально змінилась у порівнянні із початком 80-х років”, тобто майже за 20 років реформ. Але на цьому, здається, схожість із португальським досвідом закінчується. Мабуть, тому що Іспанія була більш заможнішою, і, відповідно, менш радикалізованою, продемонструвала зовсім інші, більш зважені і обґрунтовані економічно, зразки впровадження ринкових механізмів регулювання. Хоча, як ми вже зазначали, реформи вищої освіти в цій країні відбувались не без проблем і досить суперечливо. Іспанія – країна зі стійкими “державницькими” традиціями. Держава традиційно виступала гарантом академічних свобод і незалежного статусу адміністрування в університетах. На відміну від США, де гарантією від зовнішніх впливів традиційно є приватна власність. Протекція з боку ліберальної держави була порушена в Іспанії за часів Франко. Відновлення академічних прав і свобод стало однією із першочергових цілей реформ у вищій освіті. Необхідний законодавчий базис в контексті прийшлої нової Конституції було закладено з прийняттям університетської реформ и . Час показав, по саме цей законодавчий акт надав необхідного і мпульсу процесові звільнення університетів від надмірної державної опіки і поступового руху на шляху впровадження ринкових ме ханізмів. Головні моменти названого закону означали, що: – університети набували прав бути автономними імститу ція ми. Вища освіта розглядалась як система незалежних і конкурентних між собою утворень; – безпосередню відповідальність перед університетами, особливо у сфері фінансування, ніс тепер не центральний уряд, а органи влади автономних регіонів; – створювались умови два функціонування приватних університетів; – центральний уряд визначав базові умови “пр авила гри” , опікувався кадровими питаннями (професура і більшість університетських працівників є державними службовцями), – регіональні органи влади несуть відповідальність за фінансування державних університетів та планування розвитку вищої світи в регіоні; – у компетенції університетів перебувають усі внутрішні питання організації їх діяльності – навчальний процес, наукова діяльність, менеджмент тощо. Найважливіші питання вирішуються колегіальними органами. Ректора обирає Сенат університету. Зазначені законодавчі та структурні зміни, як підкреедюе К. Мора, є свідченням початку руху університетів в контексті трикутника Б. Кларка від держави до ринку. На цьому шляху ще залишалося чимало перешкод. Після прийняття закону 1983 р. почалось поступове реформування системи фінансування державних університетів. Головне джерело ресурсів – регіональна влада. Університети витрачають отримані гроші за власними потребами, хоча зовнішні впливи в деяких питаннях все ще досить відчутні. Загальні витрати на вищу освіту у 80-90-х роках зросли суттєво, хоча недофінансування все ще має місце. На початку 80-х років загальні витрати на вищу освіту складали 0,39 % ВВП, а через 10 років – уже 0,9 %. Середній показник у розвинутих країнах складав 1,7 % ВВП . У систему фінансування поступово впроваджувались ринкові елементи. Зокрема, заохочуються пошуки додаткових джерел фінансування, зокрема приватних. Зростає усвідомлення, що конкуренція в сфері фінансування сприятиме зростання ефективності освітнього процесу. Заохочується філантропічна діяльність. Приватні університети не фінансуються державою. Однак дослідники, що репрезентують їх, мають можливість виборювати державні гранти. На кінець 90-х років у приватних університетах навчалось менш ніж 5 % загальної кількості студентів. Викладачі у цих навчальних закладах не мають статусу державних службовців. Із 52 університетів 7 – недержавні, 6 з яких було відкрито після 1991 року. Можна було б продовжити характеристику іспанської системи вищої освіти, але і наведених даних досить для певних висновків. Не можна не погодитись із західними фахівцями, які вважають, що керівництво країни в цій справі діяло досить послідовно і зважено. Віз не опинився поперед коней. Ринок не вважався метою реформ. Це лише засіб, інструмент. “Головною метою реформ є модернізація і демократизація університетів в контексті адаптації системи вищої освіти до соціо-економічних потреб країни, що індустріалізується** . Досвід США, розвинутих європейських країн у реформуванні системи вищої освіти став певним зразком для інших регіонів світу. Деякі країни, як наприклад, Нова Зеландія перетворились на своєрідне південне відділення “світової лабораторії нових пра- вих . Країни Африки, як правило, у своїх реформаторських діях багато в чому копіюють досвід своїх колишніх метрополій. Свій шлях реформування вищої освіта торує Китай. Характерною особливістю його освітньої системи є те, що у двадцятому столітті вона зазнавала на собі впливів як “західної (капіталістичної), так і радянської (соціалістичної) моделей вищої освіти” . У 50-70-х роках домінуючою була радянська модель. “В епоху Мао держава відігравала домінуючу роль не тільки у розробці освітньої політики, але й у її впровадженні через міністерство освіти” . В кінці 70-х – на початку 80-х років надцентралізована система освіта почала все відчутніше виявляти, в контексті загальних національних радикальних перетворень, свою неефективність. Впровадження ринкових механізмів в систему вищої освіта почалось, перш за все, із відродження приватної освіт и . У 1917 р. у Китаї 80 % студентів навчались у так званих “місіонерських” університетах. Навіть у 19 5 0 р. вже після утвердження КНР із 227 університетів 39 % були приватними. У 1952 р. усі вищі навчальні заклади стали державними. Процес відродження приватної вищої освіта почався у 1978р., коли офіційно було оголошено початок “політики відкритих дверей” і реалізації її амбіційних цілей в руслі “чотирьох модернізацій”. Особливістю китайської освіт и , зокрема й вищої, є існування так званих “minban” шкіл та інститутів, які уособлюють собою “недержавний сектор” – “приватні” (private) інститути та “керовані народом” школи та інститути. Зазвичай, як пишуть китайські дослідники, дуже важко визначити відмінності між двома названими типами інститутів, оскільки ці терміни вживаються як однозначні. Традиційно так склалось, що люди, які працювали у приватних школах, називали їх “minban”, оскільки у соціалістичній державі усе приватне не заохочувалось з боку влади. Загальною, спільною рисою “minban”, приватних (private) та “керованих народом” (people – run) навчальних закладів є те, що держава їх не фінансує. Джерело ресурсів – це приватні внески, громадські фонди, плата за навчання, підтримка місцевих громад тощо. Надалі ми вживатимемо для зручності лише один термін – “приватні” (private) з урахуванням, безумовно, зазначених особливостей його вживання у китайському контексті. За період із 1978 по 1982 pp. у Китаї було відкрито понад 100 приватних вищих навчальних закладів. Із прийняттям нової Конституції у грудні 1982 p., відповідні статті якої забезпечували необхідну законодавчу базу для різних форм вищої освіти, процес її реформування в напрямку ринку набрав нової якості. За десятиліття в країні відбулися серйозні зміни. У 1992 p., як пише один із китайських авторів, почалась “друга весна” для приватної вищої освіти. Вона отримала офіційне визнання з боку вищих органів державної влади, її діяльність регулювалась відповідними законами. На середину 90-х років в Китаї нараховувалось понад 800 приватних навчальних закладів . Диверсифікація вищої освіти спиралась на масштабні зміни практично в усіх ії компонентах – системі управління, фінансування, способах надання освітніх послуг тощо. Один із центральних пунктів реформ – децентралізація (деволюція) системи управління і фінансування вищої освіти. Центральна влада в особі міністерства освіти залишає за собою лише “макроконтроль” над системою вищої освіти . Зокрема, на місцевому рівні на початок 90-х років було зосереджено 87 % усіх ресурсів держави, що витрачались на освіту. Значно розширився діапазон джерел фінансування, зокрема і з боку приватного сектора. Переорієнтація розподілу фінансових ресурсів у ринковому напрямку, залучення коштів із приватного сектора та коштів громадян як споживачів освітніх послуг, децентралізація системи управління — все це досить суттєві ознаки маркетизації вищої освіти в Китаї. Вона стає все більш відкритою для зовнішніх впливів, посилюється обмін студентами з іншими країнами. У 2007 році за кордоном навчалось 144 тис. громадян Китаю. Передбачається, що ця цифра зросте до 300 тис. у 2020 році. У 1990 році в КНР навчалось 7 тис. іноземних студентів, у 2000 – 85 тис. 829 іноземців. Відповідно зазнає змін весь комплекс взаємовідносин у трикутнику Б. Кларка – держава, ринок, вища освіта. Це відображає типову ситуацію для централізованої системи освіти, коли держава все вирішує, ринок практично відсутній, а система вищої освіти повністю є державною. Ринкові відносини розвивались в жорстких рамках державного регулювання, університети надають освітні послуги відповідно до встановлених державою “правил гри”. Т ри головних актори (держава, університети, бізнес) виступатимуть як рівно впливові сили, що визначатимуть освітню політику суспільства. Картина схожа на “еволюцію британської освіти” . Поживемо – побачимо. Зокрема, наскільки реалістичними є вельми амбіційні плани китайського керівництва стати одним із “глобальних лідерів” в сфері вищої освіти і створити, зокрема, університети “світового класу”. З огляду на те, що уряд країни не шкодує коштів на фінансування ряду університетів, зокрема, Пекінського, ця мета, як свідчить попередня практика, має великі шанси бути втіленою в життя. Постмаоістський Китай демонструє стратегічну здатність адаптації до викликів глобалізації. Як, до речі, і його сусід – Індія, яка поставила завдання збільшити кількість університетів в країні від 300 – у 2005 р. до 1500 – у 2015 р.

4.2. “Академічний капіталізм” – нова філософія, нова політика

Джерело: Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного)/ В.П. Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К. : “МП Леся”, 2010. – 368 с. Режим доступу: http://bvp.npu.edu.ua/images/files/osvitnia%20polityka_UKR.pdf
Це завдання вирішується в рамках різних підходів. Розглянемо деякі з них, на наш погляд, найбільш типові, розроблені досить авторитетними дослідниками, у яких є чимало послідовників, яких цитують, які зробили вагомий внесок в розробку актуальних проблем ринкових відносин у сфері вищої освіти. Перш за все, це автори ґрунтовного дослідження “Академічний капіталізм: зміни в національних політиках, фінансах та змісті академічної діяльності”. Предмет їхньої уваги – зміни у системі фінансування системи вищої освіти США в останні десятиріччя XX ст., які, на думку Л. Леслі та Ш. Слотер (на час виходу книги у 1997 р. працювали в університеті штату Арізона, США), значною мірою визначали зміст і напрям розвитку ринкових відносин, зокрема “у неприбутковому секторі вищої освіти” , який репрезентують “публічні університети” (public university) та “приватні університети” (private university). Перш ніж продовжити подальший виклад матеріалу, хотілося б звернути увагу на те, чому ми використовуємо при перекладі “public university” українською мовою варіант “публічний” університет. В існуючій літературі є декілька версій. Наприклад, О.Дем’янчук використовує в процесі перекладу книги термін ‘‘публічний” без лапок, відповідно, вважаючи його цілком адекватним, і посилається при цьому на авторитет американських фахівців, які, “знайомлячись з українською освітньою (і не лише) термінологією, часто звертають увагу на неприйнятність перекладу терміну “public university” або “state university” як “державний університет”. Прикметник у кожному з цих англійських термінів указує на суспільне чи, краще сказати, громадське заснування навчального закладу, а не належить до державної власності”. В зв’язку із цим виникає запитання: як узгоджується теза про “громадське заснування навчального закладу” із тим фактом, що “у США, – як пише Wikipedia, – більшість public universities… засновані урядовими установами штатів та функціонують під їх контролем”. Можливо, у США діяльність урядів штатів і сприймається як уособлення громадськості, але що стосується нашої політичної та мовної традиції, подібна аналогія не спрацьовує. З огляду на тісний зв’язок між “public university” та урядом штату, виникають певні сумніви і стосовно адекватності ще одного варіанту перекладу – “громадський університет”. У російській спеціальній літературі, періодичних виданнях досить часто фігурує при перекладі “public university” термін “общедоступный” (загальнодоступний) . Ніяких пояснень з приводу вибору цього варіанту ми не зустрічали, хоча і ознайомились із досить широким колом джерел. І цей підхід, з огляду на вибрані критерії, виглядає, на нашу думку, досить вразливим. Зокрема, існує практика, згідно з якою, при вступі в університет певного штату пріоритет надається саме його мешканцям, і вони мають певні переваги перед тими, хто прибув з інших регіонів. Аргумент – перші платять податки в скарбницю штатів, другі – ні. Цілком припускаємо варіант перекладу “public university” як “суспільний університет”, з огляду на те, що “public — суспільний означає ті аспекти людської діяльності, які потребують владного/урядового (governmental) або соціального/суспільного (social) регулювання, втручання чи, принаймні, спільних дій”. Але врахування лише цього критерію нам здалося недостатнім і ми намагались з’ясувати ще одне питання – характер і особливості власності в “public” та “private” університетах. Зокрема, з’ясувати, чи дійсно, як стверджує О. Дем’янчук, “public university” не належить до державної власності в системі досить специфічних американських соціально-економічних відносин. Однак, як виявилось, ця проблема є вельми складною і потребує спеціального дослідження. Тому ми зупинилися на варіанті перекладу терміну “public university” як “публічний” університет, беручи термін в лапки, з огляду на його певну умовність, з точки зору адекватності відображення американської специфіки українською мовою. Отже, визначившись певною мірою із перекладом термінів “public” та “private universities” надалі зазначимо в контексті нашої розмови, що після виходу в світ книги Л . Леслі та Ш. Слотер в наукових колах почали вести мову і обґрунтовувати концепцію “академічного капіталізму”. Її поява і використання пояснюється необхідністю “визначення шляхів інтеграції університетів в глобальну економіку, ключовим елементом якої є знання” . Перш ніж приступати до розгляду особливостей запропонованих авторами “Академічного капіталізму” ідей та висновків, побудованих на основі аналізу американської системи вищої освіти, хотілося б звернути увагу на наявність у вітчизняних публікаціях, присвячених характеристиці саме цієї системи, вельми суперечливих оцінок. Зокрема, можна зустріти твердження, що “у США немає державної освіти …”, що “федеральний (центральний) уряд… не фінансує освіту” , що “американська система освіти із самого початку будувалася на незалежній від бюджетного фінансування основі” . Подібні висновки дуже далекі від реального стану речей. Доречно запитати їх авторів, що тоді означає “американська модель державного субсидування вищої освіти” , якій присвячена численна література? Більше відповідає дійсності твердження, що за способом фінансування вищі заклади освіти СЛІА “поділяють на дві групи: більшу за чисельністю когорту приватних закладів (мала частка коштів від бюджету і велика від спонсорів та інших джерел) і державних (значна частина коштів надходить з федерального і місцевого бюджетів, хоч вона також далека від 100 %). Загалом держава все ж відіграє домінуючу роль, фінансуючи левову частку наукових програм в університетах, утримуючи дво- і чотирирічні коледжі з майже 80 % всього контингенту студентів, мало не половина яких ще й отримує стипендію чи іншу фінансову допомогу з бюджетів” . Дійсно, у США, на кінець 90-х років минулого століття на-раховувалося більш як 2000 “приватних” закладів (private institutions) і близько 1600 “публічних” (public). Але при цьому 80 % усіх студентів навчалися саме в останніх. Після Другої світової війни, до речі, це співвідношення складало 50% на 50%. Судячи із наведеної цитати, держава практично “утримує” ці 80 % усього студентства США. Але, мабуть, це не зовсім так. “Публічні” університети і коледжі, навчаючи відповідний студентський контингент, спираються на бюджет, який ніколи, про що власне йдеться і у наведеній цитаті, не складався на 100 % із надходжень із федерального бюджету та бюджетів штатів. Загальна структура фінансування американської вищої освіти, що включає в себе як “публічні”, так і “приватні” вищі навчальні заклади, виглядає приблизно так: 25 % грошей надає федеральний уряд, 20 % – влада штатів, 55 % надходжень – це ресурси із приватних джерел . Зустрічаються також розрахунки, згідно з якими частка надходжень із приватних джерел складає майже 2/3 загальних витрат університетів. В Європі вона складає приблизно 10 % . Специфікою досвіду США у розвитку вищої освіти є те, що ринкові механізми із самого початку відігравали досить суттєву роль у досягненні цілей суспільної політики в освіті. Перші вищі навчальні заклади були приватними, зокрема і Гарвардський ко-ледж (1636 p.), з якого бере початок американська система вищої освіти. Але важливим є також і те, що вже в ті роки мало місце стійке усвідомлення громадою і владою, що вища освіта е як приватним, так і суспільним благом. Пошук балансу у розподілі витрат між суспільством та особою був і є важливою складовою суспільної освітньої політики (public education politics). Із самого початку плата за навчання в ‘‘приватних” університетах і коле-джах була досить низькою. Суспільний внесок виявляв себе пе-реважно у добровільних внесках. Уряди, федеральний і штатів, теж допомагали, але ця допомога набувала форми певних префе-ренцій (податкових, дозволів на певні види діяльності – наприклад, організація лотерей тощо). Із виникненням і становленням, завдяки зусиллям урядів ряду штатів та місцевих громад, “публічних” (public) інститутів, різноманітні фінансові ринкові інструменти, що застосовувались на практиці “приватними” (privat е ) закладами освіти, були відразу ж адаптовані до потреб нових інституцій. Хоча плата за навчання, безумовно, була значно нижчою. Із плином часу, як зазначають JI. Леслі і ПІ. Слотер, механізм фінансування “публічних” (public) практично мало чим відрізнявся від діючих “приватних” (private) вищих навчальних закладів. Сьогодні, писали вони у 1997 році, “у фінансовому плані відмінності між американськими “публічними” та “приватними” інститутами продовжують стиратися” . Це висновок цілком поділяють і вітчизняні дослідники . У США “публічна” вища освіта пережила період бурхливого зростання у 1948-1973 роках. У цей час її фінансування здійснювалось за “егалітарним” принципом. Однак, із середини 70-х років ситуація змінилася, оскільки федеральний бюджет і бюджет штатів були вже не в змозі адекватно відповідати на виклики доби “глобалізації” і “масовізації” вищої освіти. Федеральний уряд, уряди штатів почали активно впроваджувати ринкові механізми в систему фінансування “публічних” вищих навчальних закладів, щоб отримати бажані для суспільства результати. ‘Таким чином, ринкові механізми стали головними в американській вищій освіті в останню чверть XX століття” . Цілком можливо, що подібний висновок міг стати підставою для тверджень, що у США “немає державної вищої освіти”. Рівно як і для штучного протиставлення механізмів державного і ринкового регулювання в контексті розвитку системи вищої освіти. Досвід США свідчить про важливість підтримання необхідного балансу між “публічною” і “приватною” освітою з точки зору задоволення суспільних та приватних інтересів. При цьому, важливо зазначити, що тоді, коли кризу переживав приватний сектор, підтримку він отримав саме із боку держави. В нелегкі ж часи для “публічного” сектора, та ж держава активно впроваджувала ринкові інструменти, зокрема у фінансуванні, які десятиліттями напрацьовувались у приватних вищих навчальних закладах. Автори “Академічного капіталізму” наводять показові факти. У 80-х роках, завдяки цілому ряду законодавчих ініціатив федеральних органів влади, усі університети, незалежно від їх статусу, отримали можливість фіксувати за собою авторське право на інтелектуальну власність в рамках здійснюваних контрактів із федеральним урядом. Процес ліцензування, патентування набрав шалених обертів. Використовуючи зміни у політичному кліматі та законодавстві, університети почали активно налагоджувати співробітництво в рамках трикутника: університет – уряд – бізнес, як на федеральному рівні, так і на рівні штатів. Мета – залучення додаткових ресурсів за рахунок комерціалізації результатів наукових досліджень. До речі, до досвіду американських дослідницьких університетів нині починають звертатися в Україні, зокрема в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”. Тут, згідно з Законом про науковий парк “Київська політехніка”, започатковано масштабний експеримент, метою якого є відпрацювання офіційного механізму комерціалізації науки . Мимоволі думаєш – у США це почали робити більш як 20 років тому. “Гомогенізація” університетської діяльності у США відбувалась і іншими напрямками. У 80-х – 90-х роках підтримка “публічних” інститутів з боку урядів штатів через “блок”-гранти знизилась, тоді як в бюджеті приватних їх частка зросла із 1,9 % до 2,3 %. Це відбулось, головним чином, через зростання фінансування безпосередньо студентів-споживачів освітніх послуг. Показові та інші тенденції. Так, частка традиційних для “приватних” університетів надходжень у вигляді приватних внесків, грантів і контрактів зросла на 1,3 % у “публічних” закладах освіти, відповідно у приватних їх доля знизилася на 0,7 %. В той час як надходження в бюджет у “публічному” секторі від продажу інтелектуальної продукції та послуг зросли на 3,1 %, відповідно у приватному – знизились на 0,4 %. До речі, один відсоток у грошовому вимірі – це приблизно 1 млрд. доларів. У світлі зазначених тенденцій, які продовжують заявляти про себе і у XXI ст., все більш умовним стає поділ американських вищих навчальних закладів на “публічні” (public) і “приватні” (private). І все ж, вочевидь розбіжності у їх суспільному статусі зберігаються, оскільки зазначені терміни і надалі вживаються у відповідній літературі. Хоча з’явились і нові терміни, які відображають певні зміни в статусі “публічних” університетів. Деякі з них обирають “гібридний” стктус “публічно/незалежного навчального закладу” (public/independent status), інші функціонують як “публічна корпорація” (public corporation ). В американській громадсько-політичній та освітній традиції цілком органічно виглядає ланцюжок взаємопов’язаних понять: суспільне благо (public good), суспільна освітня політика (public education policy), “публічні” університети (public universities). Мабуть, не випадково держава фігурує не як абсолютно домінуючий актор процесу задоволення суспільних потреб в освіті, а як один, поряд із бізнесом, громадянським суспільством, із акторів освітньої політики. Зокрема, коли мова іде про джерела фінансування, то називають не “державу”, а конкретні інституції – “федеральний уряд”, “уряд”, “уряд штату” тощо. Не є виключенням і публікації авторів книги “Академічний капіталізм”. Саме дії зазначених інституцій, поряд із іншими, що репрезентують бізнес, професійно-корпоративні структури, фонди тощо, аналізують Л . Леслі та Ш. Слотер. Вони, не зупиняючись на досить популярній, за словами Д. Діла, темі зміни балансу сил в контексті “трикутника” Б. Кларка під тиском дії ринкових сил в політико-освітній сфері, пішли далі. Предмет їх уваги – внутрішні зміни в діяльності університетів в нових умовах. Дослідження зазначених авторів грунтуються на положеннях “теорії ресурсної залежності” (resource dependency theory), про яку ми вже згадували в попередньому розділі (далі – РЗ). В цьому випадку головним об’єктом уваги авторів є не внутрішні управлінські стратегії, поведінка членів певної інституції через з’ясування характеру впливу на неї “зовнішніх агентів” . Квінтесенція теорії РЗ, як ми вже зазначали, полягає у тезі – “хто забезпечує ресурсами організацію, зокрема університети, той може отримати і насправді отримує більше впливу на ці організації” . “Гроші – це влада. Саме в цьому, – констатують автори “Академічного капіталізму”, – полягає сутність теорії РЗ” у її політичному вимірі. У контексті теорії визначаються два виміри обміну ресурсами, в рамках яких провайдер може здійснювати вплив на організацію – “відносна важливість” (relative magnitude) та “критичність” (criticality) ресурсів для реципієнта. Згідно з критеріями “відносної важливості” ресурсів, визначається їх частка в зага- льномі ресурсному масиві, який споживає організація. Якщо вона отримує їх лише із одного джерела, вона буде повністю залежною від відповідного агента. Історично, державні університети у більшості розвинутих країн світу перебувають у значній фі-нансовій залежності від своїх урядів, які при цьому забезпечують вищим навчальним закладам значну операційну автономію. Принциповим є характер фінансування – урядове асигнування, “блок”-гранти тощо. “Критичність” — це межа, за якою організація припиняє своє існування в умовах відсутності, за певних обставин, ресурсів. Для університетів такими “критичними ресурсами” є приміщення, обладнання, професорсько-викладацький склад, студенти і т.п. І, безумовно, гроші. Автори “Академічного капіталізму” констатували, посилаючись на численні публікації, що у 80-х – 90-х роках фінансовий стан багатьох державних університетів у “західних демократіях” ставав все більш “невизначе- ним, якщо не турбулентним”, з ознаками “кризи” і “значно гли-бшої, ніж свідчила статистика”. У США вища освіта вступила “у нову фінансову еру”, “проблеми мають структурний характер та існуватимуть довгий період” . Детальний розгляд дослідницького потенціалу теорії РЗ стосовно вищої освіти — це предмет окремої розмови. Ми лише хотіли б звернути увагу на деякі, на нашу думку, важливі моменти. Один із них стосується внутрішніх змін в управлінській структурі університету, зокрема перерозподілу повноважень і впливів між керівними структурами і факультетами. З огляду на це, американські дослідники звертають увагу на даю суперечливих тенденцій, 3 од- ного боку, вони констатують посилення концентрації ресурсів на “центральному рівні”, зростання витрат на утримання “центральної адміністрації-”. З другого, факультети, лабораторії, що “заробляють гроші”, тяжіють до більшої фінансової та організаційної незалежності.’ Вони можуть діяти “на пряму із відповідними субсегментами зовнішнього середовища” – безпосередніми споживачами і, відповідно, постачальниками ресурсів. "У середині університетів у період фінансового стресу, прес децентралізації влади в бік діючих підрозділів є невідворотнім. Система спонукань має бути на- лаштованна таким чином, щоб забезпечити максимум зовнішніх надходжень. В результаті, саме діючі підрозділи університетів відповідальні за вирішення цього завдання” . Децентралізація влади і впливів означає, в останньому підсумку, “деволюцію” університетських бюджетів. “Деволюція” – це інтегральна складова процесу “комерціаліації”. Зрозуміло, що деволюція бюджету є зайвою в умовах, коли зберігається стабільне і достатнє фінансування, зокрема у формі “блок”- грантів, але в умовах обмежених ресурсів і конкуренції “деволюція”, на думку американських вчених, виглядає “невідворот- ньою”. В американських університетах цей процес тільки розпочався в кінці 90-х років. І заявив про себе, перш за все, у “приватних” університетах. Що стосується “публічних”, то тут справи дещо складніші. По-перше, центральна адміністрація університетів не бажає втрачати свій контроль над бюджетом навіть тоді, коли ринок, що називається, “притис їх до стіни”. По-друге, зміни у цій сфері відбуваються не за принципом “все і одразу”, а поступово, у прирісний (incremental) спосіб. По- третє, власний інтерес багатьох факультетів суперечить змінам, оскільки вони не заробляють гроші і більше сподіваються на пряме фінансування з боку урядів штатів. Мабуть, не випадково, що фактично одночасно із терміном “академічний капіталізм” в науковий обіг увійшов термін “ринкова модель університету” (1998 р.) , згідно з якою визначається такий тип вищого навчального закладу, який побудований таким чином, що кожний факультет мав свій бюджет, а ті, які заробляють більше інших, мають привілейоване становище. Отже, університети у США, як пише критично налаштована до американського досвіду норвезька дослідниця В. Брок-Утні, перетворюються на двоярусні інститути із багатими і бідними факультетами, лабораторіями тощо, академічними суперзірками та академічним “нижчим класом”. Логіка “ринкової моделі університету” – хто платить, той і замовляє музику. Реципієнти мають обожнювати донорів . Згадаємо гасло “академічного капіталізму” – “гроші – це влада”. Реальністю є неухильне зростання освітньої діяльності, орієнтованої виключно на отримання прибутку (for-profit institutions). їх діяльність досить неоднозначно оцінюється фахівцями та громадськістю. Стосовно США, наприклад, зазначається, що “for-profit institutions” репрезентують найбільш “динамічний елемент в американській вищій освіті, який представляють десятки освітніх компаній, що виникли останнім часом. Показовий приклад – “Sylvan Learning Systems, Inc.” (Балтімор), яка створила мережу із восьми університетів у дев’яти країнах Латинської Америки і в яких навчаються понад 100 тисяч студентів. В Чилі 10 % студентів коледжів навчаються у навчальних закладах цієї компанії. Орієнтовані на прибуток навчальні заклади мають впливове лобі в Конгресі США, у федеральних урядових структурах . Є і інший погляд. Деякі дослідники до категорії орієнтованих на прибуток інститутів відносять заклади післясередньої освіти різного виду і напівпрофесійні школи з програмами тривалістю не більше 2-х років, які навіть не надають будь-яке професійне звання чи диплом. Таких, наприклад у США, нараховують більш як 4000 із 4900 “зареєстрованих”. Але кількість студентів, що навчаються у них, складає тільки 366 тис. із 15 млн. студентів (на початку нового тисячоліття) . Вважається, що досить низький рівень викладання і вузька професійна спеціалізація працюючих виключно на прибуток навчальних закладів надає їм маргінального статусу у розвинутих суспільствах. Інша ситуація у країнах, що розвиваються. Подібні навчальні заклади позиціонують себе як альтернативи представникам тих прошарків населення, які не мають можливості оплачувати якісну і, відповідно, коштовну вищу освіту. Зокрема, у Латинській Америці, таких країнах, як Мексика, Бразилія, Аргентина тощо від 10 % до 20 % студентів навчаються у орієнтованих на прибуток інститутах. У відповідних публікаціях досить чітко прослідковується наявність неоднозначного сприйняття дії ринкових сил у діяль-ності класичних та дослідницьких університетів. Так, Л. Леслі та Ш. Слотер зафіксували, на їхню думку, факт недостатнього усвідомлення частиною професорсько-викладацького корпусу значення і наслідків впливу ‘комерціалізації” на університети. Для деяких “академіків-підприємців”, як свідчать інтерв’ю із ними, “ринкова конкуренція існувала завжди, університетське середовище постійно зазнає змін”. Такий погляд, як вважають дослідники, є свідченням того, що зміни мають “інкременталь- ну” природу, що обумовлено дією відповідних політичних ме-ханізмів стримування та підтримання відповідного балансу. Ро-зробники суспільної (державної) політики і уряд (уряди) є при-бічниками поступових, а не кардинальних, драматичних змін. Власне, така позиція, як вважає М. Квієк, властива для урядів більшості розвинених країн, які головним методом реформування системи вищої освіти вважають її “перенастроювання”, “поступові зміни”. Уособленням подібної освітньої політики є курс на перетворення дослідницьких університетів у “підприємницькі” (entrepreneurial university). Цей процес, як вважають американські дослідники, заявив про себе ще в кінці 19 століття, коли деякі провідні американські університети (наприклад, Stanford University) почали активно співпрацювати із бізнесом2. Вперше концептуально цей досвід було узагальнено Б. Кларком у його книзі, що вийшла в світ у СШ А в 1998 році (Clark В. Creating Entrepreneurial University. Organizational Pathways of Transformations). 3 того часу ця проблема знайшла своє відображення в численних публікаціях та найрізноманітніших роботах, що репрезентують ставлення до “академічного підприємництва” національних урядів, міжнародних організацій, структур громадянського суспільства тощо. З’явилися перші серйозні теоретичні узагальнення практичного досвіду перетворення дослідницьких університетів в “підприємницькі” не тільки у США, але й у країнах Європи та Азії, в Австралії. Автори численних публікацій завзято переконують читача, що “підприємництво – це не тільки індивідуальне явище, а і соціальний організаційний феномен”. Підприємництву можна навчити. І не обов’язково у “бізнес школах”. Створенням матеріального багатства не вичерпується функція підприємництва. Вона набагато змістовніша та багатогранніша – це процес “культурної інновації”, уособленням якої є “інтелектуальне підприємництво”. Ніхто не ставить під сумнів беззаперечне лідерство американських університетів у справі “перенастроювання” своєї місії та практичної діяльності відповідно до нових умов глобальної економіки. В Європі, зокрема в Англії, Німеччині, Швеції та інших країнах, увага до розвитку підприємництва в університетському середовищі заявила про себе у 80-90-х роках минулого століття. Характерно, що якщо у США цей процес розвивався “знизу” (bottom-up) за ініціативи самих “академіків”, то в Європі цей процес із самого початку здійснювався через відповідні реформи “зверху” (top-down). Причина цьому – особливості американської та європейської моделей розвитку вищої освіти. Здатність американської системи вищої освіти до саморозвитку, як зауважив один із експертів, полягає в тому, “що вона не має ніякої системи”. В Європі, з її етатистськими традиціями у сфері вищої освіти, ситуація дещо інша. Розвиток підприємництва в університетському середовищі із самого початку був одним із пунктів освітніх політик як національних урядів, так і наддержавних загальноєвропейських структур. Вони, зокрема, поставили за мету ліквідувати відставання Європи у залученні приватного капіталу в сферу досліджень та суспільного розвитку. В Європейському Союзі його частка в цій сфері складала у 2005 році 56 %, в США – 63 %, в Японії – 74 %. У вирішенні цього завдання важливу роль мають відігравати саме дослідницькі університети. Але, щоб виконувати роль агентів інноваційного розвитку, їм потрібно, як ми вже зазначали, суттєво переглянути свої місію та функції. У літературі цей процес висвітлюється в усіх його суперечностях та нюансах. Наприклад, часопис “Вища освіта в Європі” двічі звертався до обговорення цієї проблеми – у 1999 та 2004 роках . Матеріали 2004 року – це презентація Міжнародної конференції експертів з проблем підприємництва, що відбулась у грудні 2003 у Німеччині. Учасники конференції дійшли згоди, що “підприємницький університет” – це навчальний заклад, що здійснює впровадження інноваційної підприємницької культури у навчальний процес та управління вищими навчальними закладами. Дослідницькі університети стають підприємницькими тоді, коли “не бояться максимізувати свій потенціал для комерціалізації власних ідей з метою створення відповідних цінностей для суспільства і не вбачають в цій діяльності серйозну загрозу академічним цінностям” . Для “підприємницького університету” характерним є: а) комерціалізація навчального процесу (підготовка на замовлення освітніх програм, консультування і тощо); б) перетворення знань на товар (комодифікація) – патентування, ліцензування, практичне впровадження результатів досліджень тощо. “Підприємницький університет” мас такі ознаки: – чіткий та послідовний курс на розвиток підприємницьких здібностей в усіх студентів та працівників; -тісні зв’язки із зовнішніми стейголдерами, які є джерелом нових цінностей та додаткових ресурсів; – розповсюдження результатів своєї підприємницької діяльності; -впровадження в навчальний процес інноваційних техно-логій, які спрямовані на стимулювання підприємницьких дій; – відкритість, яка сприяє результативному обміну між організаціями; – мультидисциплінарний підхід до освіти, якій відтворює реальний світовий досвід та орієнтований на вирішення світових складних проблем та викликів; – орієнтація на всебічне заохочення практичного застосування підприємницького мислення та лідерських якостей. Зазначені ознаки “підприємницького університету” виступали як критерії, за якими визначали “кращій підприємницький університет” 2008 року у Великій Британії. Конкурс фінансував спеціальний орган, якій було засновано у 2004 році і переймається питаннями розвитку підприємництва в сфері вищої освіти – “National Council for Graduate Entrepreneurship”. Було 3-4 претенденти. Кращим визнано University of Nottingham. Організатори конкурсу із задоволенням констатували “зростаючий рівень підприємництва в секторі вищої освіти у Великій Британії” . Зрозуміло, що цей процес на практиці протікає досить складно та суперечливо. І не тільки у Великій Британії. Вже стало очевидним, що, по-перше, перетворення дослідницького університету в підприємницький – це справа не одного покоління “академіків” та причетної до неї представників урядових та бізнесових кіл. По-друге, залишається “чималий рівень скептицизму серед освітянського загалу з приводу того, наскільки курс на підприємництво узгоджується із традиційними цінностями і функціями університету” . По-третє, найскладнішою проблемою у взаємовідносинах університету із зовнішнім середовищем є налагодження взаємовигідної співпраці у трикутнику – уряд, бізнес, вищий навчальний заклад. Ще у 1940 році аргентинський фізик Д.Сабато обгрунтував тезу, згідно з якою інноваційний ланцюжок в країні не буде працювати, якщо хоч одна із сторін трикутника буде “слабкою”, а цілі та завдання загальнонаціональної ін-новаційної політики не будуть усвідомлено поділятись та здійснюватись усіма учасниками процесу . Досвід багатьох країн, в тому числі і України, підтверджує цей висновок. З огляду на це, показовим і цікавим для нас в зв’язку із цим є приклад Швеції – розвинутої європейської країни із сталими соціал-демократичними традиціями розбудови соціально- орієнтованої ринкової економіки. Тут держава історично є впливовим актором освітньої політики. Більшість університетів “адмініструються як складова державного сектору”. Приватних університетів всього два, більшу частку їх витрат теж покриває держава. Це Chalmers University та Stockholm School of Economics. Швецький досвід “перенастроювання” системи вищої освіти на інноваційні рейки – це типовий приклад реформ “зверху” (top-down). їх вирізняє ретельна підготовка з боку державних органів, зокрема відсутність будь-яких серйозних суперечностей з приводу стратегій розвитку вищої освіти між правими та лівими партіями. Уряди змінювались – курс на комерціалізацію вищої освіти та розвиток “академічного” та “інтелектуального підприємництва” – ні. Головні інструменти політики – “фінансові та інституційні”. На початку 90-х років було створено сім спеціальних регіональних фондів, які мали виконувати місію щодо сприяння налагодженню зв’язків між університетами та суспільством, бізнесовими структурами зокрема. Було забезпечено досить пристойне фінансування. Але пройшов певний час і діяльність цих фондів було визнано “нерезультативною” . У чому причина? їх чимало. Одна із них – надмірна бюрократизація. Вона заявила про себе, між іншим, не тільки в Швеції. Бюрократизація “оплела процес комерціалізації наукової діяльності” навіть у США . Ще одна суттєва перешкода на шляху реформ полягала в тому, що більшість швецьких університетів “виявляли незначний інтерес до організації широкої мережі підприємництва”. Шведські та датські експерти, що аналізували досвід Швеції на приклади переходу Chalmers University на рейки академічного підприємництва, дійшли висновку, що він є показовим для всієї Європи. “Приклад Chalmers University свідчить: більшість реформ “зверху” можуть не забезпечити очікуваннні відповіді на поставлені запитання” . Дійсно, якщо аналізувати хід реформ в Швеції крізь призму “трикутника Сабато”, нескладно виявити, що не всі сторони процесу були налаштовані однаково “сильно” і діяли злагоджено. Виявилось, що “інноваційний ланцюжок” не спрацьовував так, як сподівались ініціатори реформ. Ще раз наголосимо, наскільки складним виглядає процес налагоджування взаємодії усіх зацікавлених сторін, які часто-густо переслідують насамперед свої власні інтереси. Загострення конфлікту інтересів є характерним і для внутрішнього життя дослідницького університету на шляху комерціалізації його діяльності. Якщо діє “підприємницький університет” (entrepreneurial university), то має, відповідно, існувати і “професор-підпри- ємець” (professor entrepreneur). Його видова відмінність – використання належності до академічної спільноти як стартового майданчика для прибуткової діяльності. “Професор-підпри- ємець”, як пишуть критично налаштовані до цього типажу автори публікацій, часто використовує більшу частину свого робочого часу на реалізацію своїх власних проектів. Вони мають схильність до приватизації фінансових надходжень і соціалізації власних витрат (використання університетського адміністративного ресурсу, “вільної” студентської праці, університетської інфраструктури). Основна маса професури занепокоєна постійним пошуком зовнішніх джерел фінансування. Цей тиск, як свідчать численні інтерв’ю, постійно зростає. Наприклад, професор К. Воггер, декан факультету демографії Університету Берклі (Каліфорнія), стурбований тим, як мало часу у викладачів залишається на “креативне викладання”. Величезний обсяг паперової робота, яку вони змушені виконувати, підпорядкована кожного року пошуку відповідей на питання з боку вищої адміністрації університету – “скільки грошей Ви змогли залучити ззовні”? Успіх у цій справі стає вирішальним критерієм оцінювання результативності викладацької діяльності. Зменшення фінансування означає також збільшення учбового навантаження на кожного викладача. Як зазначив Ф. Альтбах, “золотий вік” професії викладача минув” , а “університетська кар’єра стала менш привабливою” . Все більшого поширення набуває практика скорочення терміну контрактів. Зростає кількість, тих хто працює за почасову оплату. В американських університетах частка “почасовиків” у 1970 році складала 22 %, у 1995 – 41 %, у 2001 – 46 %. Із 35 тис. викладачів, які приступили до виконання своїх професійних обов’язків у період із 1995 по 1997 роки, більш, як 75 % складали “почасовики”. Показовий приклад: новий “публічний” університет у Флориді, який було відкрито у 1997 p., взагалі не передбачав у своїй діяльності постійні штатні посади. Схожі тенденції спостерігаються в інших країнах. В Австралії на 2001 рік 78 % працюючих в університетах працювали на тимчасових засадах. Все це суттєво загрожує академічним свободам, створює атмосферу “невпевненості”, “невизначеності” серед викладачів, – вважають опоненти нової практики. У європейських країнах ситуація дещо інша. Як зазначав М.Квієк, Європа, в особі підписантів Болонської декларації, певною мірою залишається в цьому плані “останнім бастіоном у спротиві діям ринкових сил”. У європейських університетах до останнього часу неохоче йшли на скорочення постійного штату викладачів. Ж. Кур’є, що досліджував відповідний стан речей у трьох країнах – Франції, Норвегії та Голландії, – виявив, що тут більшість викладачів перебували на постійних посадах. Академічні свободи, на його думку, все ще залишаються досить впливовою традицією і органічною складовою їхніх національних культур. Зокрема, у Франції “академічний корпус був досить задоволений своїм становищем на початку 2000 року”. А от у Німеччині вже майже 90 % університетів запровадили контрактну систему замість постійного штату викладачів. Зараз ми є свідками того, що поточна світова економічна криза суттєво погіршила соціальне становище викладацького корпусу не тільки у Франції, але й у інших європейських країнах. Ознакою цього є масові протести освітян в Італії, Греції та інших країнах. Неоднозначною в академічних колах є також реакція на посилення взаємодії університетів і корпорацій у виконанні замовлень представників ділових кіл. Зокрема, чимало пишеться про “ерозію” моральних підвалин науки, її престижу. Преса, спеціальні видання надають все нові і нові свідчення корисливих, по відношенню до університетів, дій корпорацій, особливо, наприклад, фармацевтичних. Ринок і в цій сфері заявляє про себе у всій своїй суперечливій красі. З огляду на це, не можна не погодитись із Р. Гейером, професором Пенсільванського університету (США), що “комерціалізація у вищій освіті заявляє про себе одночасно і як визначна, і як небезпечна тенденція”. Тому, можливо, дійсно проблема полягає не в тому, як зупинити “комерціалізацію”, а в тому, як “дати раду університетам, які можуть залишитися сам на сам із силами”, що уособлюють ринок? Дослідження процесу впровадження дії ринкових відносин у сфері вищої освіти, оцінка його короткотермінових і довгострокових наслідків здійснюється не тільки крізь призму діяльності окремих акторів, перш за все університетів, але й у масштабі усього національного освітнього сектора. Зокрема, це завдання реалізується знов-таки на основі запозичених із арсеналу економічної теорії концептуальних підходів. Один із них, досить розповсюджений, базується на економіці галузі (Industrial Economics – IE). “Галузь” (industry) розглядається “як сукупність організацій, що конкурують між собою в процесі пропозиції схожих товарів і послуг”. Згідно з цим визначенням, за аналогією, американські (і не тільки) вищі навчальні заклади – коледжі та університети розглядаються як складові частини єдиної галузі, що здійснює дослі-дження та надає освітні послуги. Вищі навчальні заклади, відпо-відно, конкурують між собою з приводу залучення абітурієнтів, фінансування, найму викладачів, і ця конкуренція стає все “більш агресивною і глобальною” . Застосування підходів економічної теорії, на думку відомого американського фахівця з освітньої проблематики Д. Діла, дає змогу з’ясувати, наскільки ефективно працює система вищої освіти з точки зору забезпечення потреб суспільства, зокрема економічного розвитку, рівного доступу тощо. Пояснюючи зміст запропонованої моделі, американський вчений пропонує відповідну схему. Автори моделі, американські економісти Ф. Шірер та Д. Росе, вважають, що вона надає можливість оцінити реальні результати (регіГогтапсе) галузі у термінах вигід і витрат, які вона забезпечує для суспільства загалом. Зокрема, чи задовольняє вища освіта його потреби у якісній освіті? В свою чергу, відповідно схемі, результативна діяльність системи вищої освіти значною мірою залежить від поведінки (conduct) виробників освітніх послуг в таких сферах, як визначення ціни навчальних програм, результатів досліджень та послуг, рівно як і співробітництво або змови між інститутами. Поведінка провайдерів визначається структурою відповідного ринку – кількість провайдерів і споживачів, рівень диференціації (differentiation) серед конкуруючих навчальних програм, наявність або відсутність бар’єрів для вступу в галузь і виходу із неї нових учасників ринку. Особлива увага авторів моделі до цих питань невипадкова. Адже аналіз структури ринку має дуже важливе значення. Без цього неможливо пізнати його теоретичну і практичну сутність . Нарешті, структура ринку, насамперед, формується під впливом існуючої системи законів і правил, складовою якої є відповідне національне регулювання у вищій освіті, норми та традиції, що визначають академічну поведінку, зокрема, існуючі уявлення про академічну автономію, свободу та порядок перебування на посаді. Згідно запропонованої схеми, урядові політики можуть впливати на зміст існуючих основних правил і норм, якими керуються у своїй діяльності інститути вищої освіти. Політики, безумовно, впливають на формування структури ринку, зокрема, на характер конкуренції, що може виявлятись, наприклад, у заходах з обмеження, або, навпаки, заохочення розвитку приватного (прибуткового) сектора вищої освіти. Нарешті, уряд може безпосередньо впливати на зміст інформації, яку надають споживачам університети. Загальна логіка моделі чітко відображає економічний зміст концептуальних припущень стосовно ринкової конкуренцн. Існуючі основні правила та норми впливають на умови конкуренції, яка, в свою чергу, позначається на поведінці та результатах діяльності акторів. Безумовно, існує і зворотний ефект, коли, наприклад, цінова політика традиційних університетів може стати причиною появи на ринку нових провайдерів дистанційної освіти, більш доступної для споживачів. Отже, урядові політики впливають на ринок освітніх послуг, його структуру тощо. В свою чергу, “галузь”, тобто вища освіта в особі своїх основних агентів (адміністрація інститутів, корпоративні об’єднання, профспілки тощо), може безпосередньо здійснювати тиск на уряд з метою внесення бажаних (чи запобігання небажаних) змін в головних умовах і системі державного регулювання функціонування системи вищої освіти. В літературі досить ґрунтовно виписані сюжети, що знайшли своє схематичне відображення у наведеній таблиці. Зокрема, коли мова іде про головні умови, особлива увага приділяється проблемам інтелектуальної власності та практиці використання антимонопольного законодавства. З огляду на характер публікацій, академічна спільнота стає особливо чутливою у пошуках відповідей на важливе в умовах ринку питання: кому належить право власності, коли мова іде про навчальні програми, винаходи, друковану продукцію тощо, – державним органам, професійним асоціаціям, інституту, факультетові, дослідницьким колективам, окремим дослідникам, викладачам? Залишимо це складне питання на розгляд спеціалістам. Від себе лише зауважимо, що досвід, накопичений у цій сфері вищою освітою С Ш А, інших розвинутих країн, може вельми згодитись у процесі вирішення схожих проблем, з якими все більшою мірою стикатиметься наша країна. Це рівною мірою стосується і досить багатого досвіду діяльності відповідних органів влади (у С Ш А – це Міністерство юстиції) розвинутих країн із антимонопольного регулювання ринку вищої освіти. У вітчизняній літературі це питання, як правило, залишається поза увагою. По-перше, практично відсутня, за об’єктивних обставин, відповідна вітчизняна практика. По-друге, все ще живучою залишається традиція, започаткована в кінці 80-х – початку 90-х років, ототожнювати монополізм виключно з державою, державною політикою. Тоді як ринок – це уособлення “змагальності” і “конкуренції”. Однак, реальний, а не ідеальний, ринок передбачає наявність як конкуренції так і монополії, їх “обов’язкове поєднання”. Зрозуміло, що дія цієї закономірності має свої особливості залежно від контексту. Сфера вищої освіти не є виключенням. Наприклад, у СШ А загальнонаціональний конкурентний ринок освіти на рівні бакалаврату, як свідчить цілий ряд досліджень, “склався” в результаті відповідної трансформації цілого ряду “локальних монополій” . Важливим інструментом освітньої політики є податки та субсидії, через які держава отримує можливість серйозно впливати на структуру ринку. Особливе значення ця система відіграє у США, де податкова політика відіграє значну, хоча і приховану, роль у забезпеченні ресурсами вищої освіти через розгалужену систему заохочення громадян, корпорацій вкладати гроші у освіту. Серед усіх існуючих форм, що здійснюють, на думку американських дослідників, безпосередній вплив на конкурентну структуру ринків через зміни у цінах, це плата за навчання та ваучерна система. Принципи її роботи досить докладно описані у вітчизняній літературі . Суттєвий вплив на структуру ринку творці освітньої політики здійснюють, як свідчить світовий досвід, через вивільнення ринкового потенціалу від небажаних обмежень і перешкод та шляхом імітації ринків через різні “квазі-ринкові” механізми. Дерегуляція ринків вищої освіти зазвичай буває двох типів. Перший – це послаблення існуючих регулятивних умов в державному секторі врядування фінансами, штатним розкладом, змістом програм у вищій освіті, зокрема передача функцій контролю у цих сферах безпосередньо інститутам. За цих умов інсти-тути отримують право встановлювати ціни на власні послуги, розвивати власну класифікаційну систему, підписувати контракти, впроваджувати свої власні академічні програми. У кінці 90-х років вважалось, що “оскільки міжнародна ринкова конкуренція у вищій освіті зростає, державні інститути, що діють у більш зарегульованому середовищі, можуть опинитись у неви-гідних, з точки зору конкурентоспроможності, умовах. Відповідно, спроби позбутися регуляторних обмежень з боку інститутів будуть посилюватись” . Багато в чому цей прогноз підтверджується сучасною практикою міжнародного ринку освітніх послуг. Другий тип дерегулювання – це “приватизація”. “Надзвичайно важко точно визначити”, що означає цей термін, оскільки “існують з цього приводу різні погляди” . Дійсно, слово “приватизація” вживається “у декількох різних значеннях” . Найбільш типовими Д. Д іл називає наступні: 1) “демонополізація” означає зняття урядом законодавчих та результативних обмежень для приватних коледжів та університетів, що конкурують із державними інститутами; 2) “денаціоналізація” – процес, в ході якого раніше контрольовані державою інститути стають “незалежними”; 3) видача контрактів приватним фірмам (contracting out) – в результаті право надавати послуги, що належало державному сектору, передається на тендерній основі приватним підрядникам на обмежений період. Сам факт існування приватних інститутів аж ніяк не означає виникнення конкурентного ринку у вищій освіті. В деяких країнах, як відомо, приватні інститути існують довгий час, однак фінансуються при цьому державою. Є і такі держави, де приватний сектор не тільки має обмежене урядове фінансування, а й є об’єктом більш жорсткого регулювання, ніж державний. Отже, метою політик демонополізації є створення рівних умов діяльності для обох секторів, зокрема надання можливості для приватних інститутів конкурувати із державними за урядові субсидії і гранти. Політика денаціоналізації є менш поширеним явищем. Практика ж передачі прав надання послуг приватним структурам навпаки – стає все більш типовим явищем. Хоча проблем тут, як свідчить досвід США, існує чимало. За певних обставин, характерних для сфери надання суспільних благ, існує можливість для уряду імітувати конкуренцію через впровадження “квазі-ринків”. При цьому сам уряд уже не виступає безпосереднім провайдером освітніх послуг. Замість цього він виступає покупцем послуг у незалежних провайдерів, які конкурують між собою на внутрішньому або квазі-ринку. Квазі- ринки відрізняються від реальних за певними ознаками. Перш за все, студенти-споживачі не є безпосередніми покупцями. Цю функцію за них виконує монопсонічний урядовий орган, що діє від імені споживачів. На думку Д. Діла, “квазіринки дійсно добре заявили про себе у вищій освіті”. Які проблеми виявила практика функціонування квазіринків у вищій освіті? По-перше, традиційне питання: чи зав-жди монопсонічний урядовий орган діє в інтересах споживачів у своєму адмініструванні системою цін, чи він відстоює свої власні пріоритети? По-друге, не може не викликати занепокоєння зростання операційних витрат у квазі-ринкових ситемах, особливо, що стосується інформування споживачів про якість академічних програм. Регулювання як інструмент урядової політики стосується, перш за все, поведінки продавців освітніх послуг. Традиційно цей процес здійснювався у формі розпоряджень, наказів та контролю, коли порядки визначено, виконання перевіряється, а невиконання – карається. Зусилля, спрямовані на впровадження ринкових механізмів регулювання поведінки ринкових акторів, як правило, пов’язані з регулюванням цінової політики інститутів, а також забезпечення інформації про якість навчальних програм та послуг. Вважається, що таким чином забезпечується для споживача білил обгрунтований вибір. Інформаційна асиметрія має важливі наслідки для змісту конкуренції у сфері вищої освіти. Згідно з результатами деяких досліджень, проведених у руслі економіки галузі (Industrial Economics – ЕЕ), особливого значення у виконанні певних “сигнальних функцій” набувають “репутація” (reputation) і “престиж” (prestige). Саме вони, як свідчить досвід США, є об’єктом особливої уваги і турботи з боку керівництва університетів. Вищі навчальні заклади, щоб зміцнити свій статус, всіляко намагаються залучити найкращих викладачів та набрати най здібніших студентів. У такій спосіб, з огляду на досить жорстку конкуренцію, вони дбають про свою репутацію та престиж. “Репутація університету і якість послуг, які він надає, можуть певних чином співвідноситись, але при цьому не обов’язково співпадати” . Університети намагаються посилити свій імідж багатьма засобами та шляхами, і при цьому не тільки через підвищення якості освітніх послуг. Динаміка розвитку вищої освіти в умовах всезростаючої конкуренції, як свідчить досвід США, перш за все визначається змаганням за утвердження репутації. Це своєрідні “перегони” (reputation r асе). Участь в них – дороге задоволення. Університети, щоб бути серед переможців, мобілізують усі наявні ресурси. Американські вчені навіть сформулювали такий собі “закон вищої освіти”, згідно з якими, “кожний інститут, щоб домогтися переваги, престижу та впливу, мобілізує усі ресурси, які тільки може і витратить усе, що має ” . Наявність перекосів у функціонуванні конкурентного середовища в системі вищої освіти США з часом заявила про себе низкою, як констатують американські дослідники, “неочікуваних наслідків”. По-перше, досить відчутно зросла вартість освітніх послуг. “Перегони (reputation гасе) потребують все більше і більше ресурсів на забезпечення “кращого персоналу”, залучення “кращих студентів”, на PR. “Продуктивність вищої освіти США знижується. За період з 1993 по 2004 рік 30 провідних американських дослідницьких університетів збільшили свої бюджети на 70 %, тоді як кількість студентів зросла на 8 % . Американські вчені застерігають, що якщо “суспільні політики в інших країнах будуть копіювати досвід США у стимулюванні конкуренції, вирішальною рушійною силою якої стає репутація, їх теж чекає різке подорожчання освітніх послуг” . По-друге, спостерігається посилення соціальної стратифікації серед студентів за “мерітократичною” ознакою. По-третє, набирає темпів процес диференціації серед вищих навчальних закладів і формування відповідної ієрархії, що передбачає існування чітко визначених лідерів, середнячків та аутсайдерів. Відмінності між ними стають все відчутнішими. В цих умовах типовим явищем стає, на що ми вже звертали увагу, копіювання місії та ролі найбільш престижних університетів менш престижними (snakelike processing). Підсумовуючи аналіз подібної діяльності, автор одного із досліджень робить висновок, що вона “обмежує педагогічні інновації в системі вищої освіти”, “і не сприяє підвищенню якості освітніх послуг” .

Партнерські посилання: